Dyslexieloket

Vanaf 1 januari 2018 is in Rotterdam de route naar de vergoede dyslexiezorg gewijzigd. De wijkteams nemen vanaf die datum géén aanvragen voor vergoede dyslexiezorg in behandeling. De gemeente Rotterdam heeft in PPO Rotterdam een partij gevonden die de taak van poortwachter wil overnemen. Dit betekent dat alle kinderen tussen de 7 en 12 jaar (soms 13 jaar als het kind nog op de basisschool zit) die in Rotterdam wonen en in aanmerking willen komen voor de vergoede dyslexiezorg worden aangemeld via PPO Rotterdam met de daarvoor ontwikkelde formulieren en criteria (zie hieronder). Voor de duidelijkheid: dit geldt dus ook voor kinderen die in Rotterdam wonen, maar buiten Rotterdam naar school gaan!

 

Voor scholen betekent de samenwerking tussen PPO Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gecontracteerde, vergoede zorgaanbieders meer aandacht voor en hulp bij de kwaliteitsverbetering van het leesonderwijs. Dit houdt concreet in: meer adequate signalering en handelingsgerichte adviezen aangaande interventies bij leesproblemen, waardoor leerlingen eerder de begeleiding krijgen die zij behoeven. Bovendien zal er sprake zijn van minder bureaucratie, snellere verwerking van leesdossiers en betere afstemming tussen onderwijs en zorg.

 

Wat komt er voor vergoeding in aanmerking?

Alléén de diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar in het basisonderwijs wordt vergoed. Ernstig wil zeggen dat er op drie meetmomenten sprake is van de zwakste scores op het gebied van lezen en/of spelling. Enkelvoudig betekent dat er bij het kind naast een leesstoornis geen psychische stoornis, gedragsprobleem of andere beperking is geconstateerd die een belemmering vormt voor de behandeling van dyslexie. De criteria zijn bepaald in het document ‘Leidraad van onderwijs naar zorg’ van het Masterplan dyslexie, Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Nationaal Referentiecentrum Dyslexie.

 

Contra-indicaties

Er kunnen ook andere omstandigheden zijn in een gezin, of problematiek bij het kind, zoals een psychische stoornis of gedragsproblematiek, welke de inzet van andere acties vereist. In dit geval dient te worden overwogen of een dyslexiebehandeling passend, haalbaar of opportuun is. Wanneer er sprake is van meervoudige problematiek zal het onderwijsarrangeerteam (OAT) van PPO als ketenpartner het wijkteam betrekken bij de casus en indien nodig zal het wijkteam de casusregie overnemen.

 

Wat komt er niet voor vergoeding in aanmerking?

Niet ernstige, enkelvoudige dyslexie

De zorg om een leerling met niet ernstige, enkelvoudige dyslexie blijft een verantwoordelijkheid van het onderwijs. Voor extra ondersteuning van de leerling op school met leesproblemen, kan de school een beroep doen op de ondersteuning vanuit PPO Rotterdam.

 

Hulpmiddelen dyslexie

Het is niet mogelijk om voor hulpmiddelen een vergoeding aan te vragen bij de gemeente. Onder bepaalde voorwaarden is een vergoeding voor de daisyspeler mogelijk uit de basisverzekering, maar verzekeraars stellen verschillende eisen hieraan. Een daisyspeler app is gratis te downloaden via het internet.

 

Dyslexie in het voortgezet onderwijs (VO)

Het komt voor dat dyslexie niet wordt opgemerkt in het basisonderwijs door ouders en school. Een diagnostiektraject volgt dan pas in het VO. Er zijn verschillende aanbieders die ook dyslexie diagnostiek en behandeling aanbieden voor jeugdigen in het VO of aan volwassenen, maar die zorg wordt niet vergoed door de gemeente.

 

Dyscalculie, dyspraxie en dysorthografie

Dyscalculie, dyspraxie en dysorthografie komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

De aanbieders

De aanbieders van dyslexiezorg waarmee voor de komende 3 jaar door de gemeente Rotterdam een contract is afgesloten zijn: Iwal, Regionaal Instituut voor Dyslexie, E-vizier en OnderwijsAdvies.

Kinderen die nu al hulp ontvangen, kunnen in 2018 hun traject afmaken bij hun vertrouwde aanbieder. Dit kan ook als met deze aanbieder in de nieuwe situatie geen contract is afgesloten. Als het contract langer loopt dan 2018, worden met de gegunde aanbieders afspraken gemaakt over een warme overdracht van het dossier.

 

Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/inkoop-jeugdhulp/

 

Aanmeldprocedure

Rotterdamse basisscholen:

De intern begeleider van een basisschool meldt een leerling, indien er sprake is van (een vermoeden van) ernstige, enkelvoudige dyslexie, in overleg met de ouders en de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam, digitaal aan met onderstaande formulieren via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl.

 

Basisscholen buiten Rotterdam:

De intern begeleider van een basisschool meldt een leerling, indien er sprake is van (een vermoeden van) ernstige, enkelvoudige dyslexie, in overleg met de ouders digitaal aan met onderstaande formulieren via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl.

Als u nog vragen heeft, kunt u deze ook stellen via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl

 

Formulieren en route

De aanvraagformulieren en routing worden binnenkort beschikbaar gesteld op deze pagina.