Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

2 juni 2020

Vervolg intensieve ondersteuning en toetsing bij leesproblemen en dyslexie vanaf 11 mei

Nu de basisscholen weer deels geopend zijn, krijgt u wellicht vragen over het gevolgde begeleidingstraject en toetsen in het kader van leerlingen met leesproblemen en dyslexie en de doorverwijzing naar de zorg in het geval van EED. Welke gevolgen heeft het op afstand ondersteunen van de leerlingen met leesproblemen en dyslexie voor de kwaliteit van de begeleiding en het uitvoeren van de komende hoofdmeting in juni? Dyslexie Centraal geeft kort enkele adviezen bij de verschillende scenario’s. Bekijk hier de verschillende scenario's.  
   

Lees verder
Latest news image

2 juni 2020

Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19

Het Nederlandse Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) zoekt naar oplossingen om de continuïteit van de dyslexiezorg te garanderen gedurende de Covid-19 maatregelen. De kwaliteitsrichtlijnen en het Protocol 2.0 van het NKD en (tijdig) zorg bieden aan kwetsbare kinderen blijven daarbij leidend. Vanuit dit uitgangspunt zal het NKD kaders aangeven waarmee de aangesloten praktijken het verplichte zorgcontinuüm kunnen leveren. Deze kaders zijn voorgelegd aan het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (Dyslexie Centraal) en de ministeries van VWS en OCW. Het NKD reikt deze tijdelijke aanpassing aan als handreiking voor het lokaal/regionaal overleg tussen gemeenten, onderwijs en aanbieders van de vergoede dyslexiezorg. Klik hier voor meer informatie.

Lees verder
Latest news image

2 juni 2020

Communiqué 8 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang.

Het Regieteam heeft in de vergadering van donderdag 28 mei 2020 het volgende besproken en besloten:


Basisscholen weer volledig open

Vanaf maandag 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open, voor zover dat praktisch mogelijk en uitvoerbaar is. Mochten scholen zich door omstandigheden gedwongen zien niet of niet helemaal de gebruikelijke gang van zaken te hervatten, dan is overleg hierover met de kinderopvangorganisaties en de ouders en leerkrachten in de Medezeggenschapsraden beslist noodzakelijk.

De kinderopvangorganisaties vangen vanaf 8 juni alleen nog kinderen op van ouders die een contract hebben, en wel op de vooraf overeengekomen dagen en tijden. Dit beperkt de speelruimte van de scholen voor een afwijkende heropening, omdat de kinderopvangorganisaties de eventuele gaten niet (meer) kunnen vullen.


Noodopvang wordt gesloten

De noodopvang wordt per 8 juni 2020 gesloten. De enige noodopvang die, op veel beperktere schaal, doorgaat is de 24-uursopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Deze noodopvang wordt teruggebracht naar twee locaties: één in Rotterdam-Noord en één op Zuid.


Te veel kinderen in Rotterdam gaan niet naar school

De inventarisatie laat zien dat in Rotterdam heel veel kinderen niet naar de kinderopvang (1.107) en niet naar de basisschool (3.840) zijn teruggekeerd. Het Regieteam vindt dit, ook in vergelijking met het landelijke beeld, een veel te groot aantal.

Het Regieteam besluit daarom dat de reguliere afspraken bij verzuim weer van kracht zijn en dat we leerplichtambtenaren inschakelen om dit verzuim aan te pakken. Alle ouders waarvan kinderen zonder legitieme reden niet naar school gaan, krijgen een schriftelijke, dringende oproep hun kinderen naar school te brengen. We verzoeken de scholen om vanaf 8 juni alle ongeoorloofd verzuim te melden bij Leerplicht.


Meldpunt Kwetsbare Kinderen

Het telefonisch Meldpunt Kwetsbare Kinderen zal nog drie weken in de lucht blijven, tot donderdag 18 juni 2020.


Inventarisatie

We bouwen de wekelijkse inventarisatie van kwetsbare kinderen af. De inventarisatie van dinsdag 2 juni zal de laatste zijn.

Lees verder

03 september 2019

Schoolcontactpersoon bij PPO Rotterdam

Bekijk Video

02 juli 2019

Aanmelden en inschrijven op de basisschool

Bekijk Video

02 juli 2019

PPO Rotterdam jaarverslag 2018

Bekijk Video
Agenda items