Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

6 juli 2020

Van Wijkplan 2016-2020 naar Wijkplan 2020-2024 - HiS

Fase voorafgaand aan het project

In het kader van de invoering van het ondersteuningsplan PPO-Rotterdam 2016-2020 is in de wijken Hillegersberg en Schiebroek (HiS) intensief gesproken over hoe te komen tot een dekkend netwerk binnen deze twee wijken. De 19 scholen (14 basisscholen en 5 SO scholen) besluiten al snel om hun krachten te bundelen. Na inventarisatie blijkt dat de scholen behoefte hebben aan ondersteuning van kinderen met gedragsproblemen.

Vanuit de filosofie, dat ijzer gesmeed moet worden als het koud is, is een duidelijke invalshoek gekozen: de kans op gedragsverandering is het grootst op het moment dat een kind goed aanspreekbaar is. Dat toont de noodzaak voor een brede kennisbasis in de scholen, waar het gaat om gedragsproblemen en interventies hierbij. De aanwezigheid van Masters-SEN op gedragsproblemen en opgeleide kindercoaches vormen hiervoor de basis.

Start project ‘IJzer smeed je als het koud is’

Vanuit de gebundelde wijkplangelden zijn twee schoolcoaches aangesteld voor allebei 12 ½ uur in de week gedurende 2 ½ jaar: Danny Bras en Irma Bergmans, beiden bekend in HiS.
Het doel van het verminderen van gedragsproblemen is vertaald naar het verbeteren van het welbevinden van zowel leerlingen als het team. Er wordt ingezet op preventief handelen in plaats van curatief, met name door anders te gaan kijken naar gedrag.

Het eerste schooljaar (2018-2019)
In de tweede week van het schooljaar vond de aftrap van het project plaats. Kees van Overveld geeft een inspirerende lezing aan ruim 150 deelnemers over de verschillende fases van groepsvorming en Sociaal Emotioneel Leren in de klas.

Andere algemene bijeenkomsten van dat jaar zijn: een middag over verschillende methodes voor sociaal-emotioneel leren, een verdieping op ZIEN!, Spelend leren, samenwerking regulier en speciaal onderwijs.

Naast algemene bijeenkomsten zijn er voor verschillende doelgroepen regelmatig specifieke bijeenkomsten geweest. Zo kwamen de kartrekkers en kindercoaches van de scholen maandelijks bij elkaar en was er vier keer een bijeenkomst voor leerkrachten onder andere over de werking van emoties en het brein en het toepassen van het gedachtegoed Verbindende Communicatie. In mei was er een goed bezochte interactieve avond voor ouders over het thema ‘Kinderen en emoties’.

Vanuit de behoefte aan concrete hulpmiddelen zijn de ‘Lekker in je vel-ClassDojo’ met bijbehorende Google Drive-documenten en het Zorgoverzicht ontwikkeld voor de scholen. Middels een Nieuwsbrief worden alle betrokkenen binnen en buiten het Project op de hoogte gehouden. 

Lees verder
Latest news image

29 juni 2020

Slotcommuniqué / Communiqué 10 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang.

Het Regieteam heeft in de vergadering van woensdag 24 juni 2020 het volgende besproken en besloten:

Laatste vergadering van het Regieteam

Het Gezamenlijk Regieteam heeft besloten zijn werkzaamheden te beëindigen – voor nu zit het werk erop.

Het Regieteam wil alle betrokkenen, en dat waren er zeer velen, in de kinderopvang, in de buitenschoolse opvang, in de scholen, in de noodopvang, de ‘leerrechtambtenaren’ en het stedelijk team jongerenwerk zeer hartelijk danken voor hun inzet en medewerking, geleverd in een sfeer van goede samenwerking.

Het Regieteam heeft zichzelf niet ontbonden. Mocht daartoe aanleiding ontstaan, dan zal het team weer in functie treden.

Laten wij hopen dat dat niet nodig zal blijken.

Lees verder
Latest news image

23 juni 2020

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Met de invoering van Passend Onderwijs zijn schoolbesturen vanaf 1 augustus 2015 verplicht om het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) te registreren in het basisregister onderwijs (BRON). Het afgelopen schooljaar is het OPP een speerpunt geweest in de communicatie tussen PPO en het scholenveld. Nadat uit verschillende richtingen signalen kwamen dat de OPP's vaak niet werden ingezet op de manier zoals het in de wet Passend Onderwijs beschreven is (o.a. Inspectie Samenwerkingsverbanden, Geschillencommissie Onderwijs, etc.) besteden de schoolcontactpersonen hier extra aandacht aan. 

 

Maar wat zijn nou precies de ins en outs rondom een OPP?
We hebben allereerst het een en ander in een korte factsheet weergegeven, die hierbij wordt gepresenteerd. Medewerkers van PPO kunnen binnen de scholen begeleiding en ondersteuning bieden bij de inzet en inhoud (proces en product) van het OPP op de scholen. De verantwoordelijkheid  en de regie voor het OPP blijft bij de school(besturen), maar PPO wil hier de scholen desgewenst graag in ondersteunen.

Lees verder

03 september 2019

Schoolcontactpersoon bij PPO Rotterdam

Bekijk Video

02 juli 2019

Aanmelden en inschrijven op de basisschool

Bekijk Video

02 juli 2019

PPO Rotterdam jaarverslag 2018

Bekijk Video
Agenda items