Ondersteuningsaanbod

Scholen kunnen PPO Rotterdam vragen om ondersteuning te bieden. Dit doen wij met behulp van een arrangement. Dit arrangement wordt bij ons aangevraagd door de intern begeleider van de school waar het kind naartoe gaat.
Daarnaast lopen er in verschillende wijken diverse pilots en projecten waar wij bij wijze van proef ondersteuning bieden op een aantal thema's. Deelname aan deze pilots en projecten is wijk- of schoolgebonden.

Ambulante Begeleiding

Arrangement

Deze begeleiding door PPO-professionals ondersteunt leerkrachten om (nog beter) aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Ambulante begeleiding kan bestaan uit gesprekken, observaties en/of klein didactisch onderzoek.

Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Project

Graag verwijzen we u naar de website van Dyslexie Centraal voor wat betreft de begeleiding van leerlingen met lees- en mogelijke spellingproblemen en dyslexie in tijden van het coronavirus.

Leesbehandeling PPO Rotterdam

Arrangement

De Leesbehandeling PPO Rotterdam is bedoeld voor leerlingen die niet voldoen aan de criteria van de vergoede dyslexiezorg, maar waarbij sprake is van forse leesproblematiek en waarbij school handelingsverlegen is.

Maatwerkbudget

Arrangement

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan dat de school kan bieden. Op dat moment is er extra geld nodig om die hulp wel te realiseren zodat het kind op school kan blijven en niet naar het speciaal onderwijs hoeft. Dit extra geld kan worden aangevraagd bij PPO Rotterdam. We noemen dat het Maatwerkbudget.

Psychodiagnostisch Onderzoek

Arrangement

Psychodiagnostisch onderzoek is één van de arrangementen die PPO Rotterdam aanbiedt. Bij sommige kinderen is het lastig in te schatten wat ze precies nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op de basisschool. Op dat moment is het mogelijk om een psychodiagnostisch onderzoek aan te vragen. Psychodiagnostisch onderzoek kan helpen om vragen op het gebied van ontwikkeling te beantwoorden. Bijvoorbeeld wanneer het schooldossier een onvolledig beeld geeft van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling.

Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs

Arrangement

Voor een aantal leerlingen is een onderwijsplaats in het SBO of SO het meest passend. Zij krijgen met behulp van de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

SBO Maatwerkbudget

Arrangement

Steeds minder Rotterdamse kinderen volgen onderwijs op het SBO. Het aantal leerlingen met SBO-ondersteuningsbehoeften is echter onverminderd, zij blijven op of verplaatsen zich naar het regulier onderwijs. Iets wat past binnen de visie van thuisnabij passend onderwijs: regulier waar het kan, speciaal als het moet.

Hoogbegaafdheid

Project

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ont-wikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. (bron: SLO, informatiepunt Talentontwikkeling).