Ondersteuningsaanbod

Scholen kunnen PPO Rotterdam vragen om ondersteuning te bieden. Dit doen wij met behulp van een arrangement. Dit arrangement wordt bij ons aangevraagd door de intern begeleider van de school waar het kind naartoe gaat.
Daarnaast lopen er in verschillende wijken diverse pilots en projecten waar wij bij wijze van proef ondersteuning bieden op een aantal thema's. Deelname aan deze pilots en projecten is wijk- of schoolgebonden.

Ambulante Begeleiding

Arrangement

Deze begeleiding door PPO-professionals ondersteunt leerkrachten om (nog beter) aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Ambulante begeleiding kan bestaan uit gesprekken, observaties en/of klein didactisch onderzoek.

Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Project

Met het dyslexieloket zorgt PPO Rotterdam, in opdracht van de gemeente Rotterdam, ervoor dat kinderen, waarbij een sterk vermoeden is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, doorverwezen worden voor diagnostiek en eventueel dyslexiebehandeling. Op die manier worden kinderen zo passend mogelijk ondersteund als het gaat om lezen en spellen.

Leesbehandeling

Arrangement

Leerlingen met ernstige leesproblemen kunnen in aanmerking komen voor leesbehandeling. Om de ondersteuning zo licht als het kan en zo zwaar als nodig in te zetten, is het belangrijk om zicht te hebben op de oorzaak van de leesproblematiek. 

Maatwerkbudget

Arrangement

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan dat de school kan bieden. Op dat moment is er extra geld nodig om die hulp wel te realiseren zodat het kind op school kan blijven en niet naar het speciaal onderwijs hoeft. Dit extra geld kan worden aangevraagd bij PPO Rotterdam. We noemen dat het Maatwerkbudget.

Psychodiagnostisch Onderzoek

Arrangement

Bij sommige kinderen (ook wanneer zij nog geen vier jaar zijn) is het lastig in te schatten wat ze precies nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom is het binnen PPO Rotterdam mogelijk om een psychodiagnostisch onderzoek aan te vragen. Psychodiagnostisch onderzoek kan helpen om vragen op het gebied van ontwikkeling te beantwoorden. Bijvoorbeeld wanneer het schooldossier een onvolledig beeld geeft van de ondersteuningsbehoeften van een leerling.

Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs

Arrangement

Voor een aantal leerlingen is een onderwijsplaats in het SBO of SO het meest passend. Zij krijgen met behulp van de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Logopedie: Samen Kleuters Screenen (SKS)

Arrangement

De logopedisten van PPO Rotterdam helpen leerkrachten van groep 0, groep 1 en groep 2 en intern begeleiders vaardig te worden bij het signaleren van kinderen die hulp nodig hebben bij problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor of slikken. Daarnaast helpen zij leerkrachten vaardig te worden in het ondersteunen van de spraaktaal ontwikkeling. Alle scholen kunnen een logopedist van PPO raadplegen.

SBO Maatwerkbudget

Arrangement

Steeds minder Rotterdamse kinderen volgen onderwijs op het SBO. Het aantal leerlingen met SBO-ondersteuningsbehoeften is echter onverminderd, zij blijven op of verplaatsen zich naar het regulier onderwijs. Iets wat past binnen de visie van thuisnabij passend onderwijs: regulier waar het kan, speciaal als het moet.