Ondersteuningsaanbod

Scholen kunnen PPO Rotterdam vragen om ondersteuning te bieden. Dit doen wij met behulp van een arrangement. Dit arrangement wordt bij ons aangevraagd door de intern begeleider van de school waar het kind naartoe gaat.
Daarnaast lopen er in verschillende wijken diverse pilots en projecten waar wij bij wijze van proef ondersteuning bieden op een aantal thema's. Deelname aan deze pilots en projecten is wijk- of schoolgebonden.

Kleuters In Delfshaven (KID)

Project

Kleuters In Delfshaven (KID)
Elk kind is anders, ontwikkelt zich anders en heeft een andere benadering nodig. KID is bedoeld om laagdrempelig, preventief en snel adequate en integrale (onderwijs en niet-geïndiceerde jeugdhulp) ondersteuning te bieden, voornamelijk op gedragsvraagstukken, aan leerkrachten en oudste peuters en kleuters met hun ouders in Delfshaven. Er is gestart met een groep van 8 scholen. Inmiddels is het project uitgerold over heel Delfshaven.

 

Inzet Ouderfunctionaris en/of Schoolcontactpersoon

Soms gaat het even niet zo lekker op school. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen dan terugvallen op de inzet van onze ouderfunctionaris of schoolcontactpersoon.

Passend Ommoord

Project

De afstand tussen regulier en speciaal onderwijs wordt steeds kleiner. Sinds de invoering van Passend Onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs nauwer samen.

Leerrecht

Project

Kinderen die extra zorg nodig hebben, hebben recht op onderwijs op maat, zo pleit Kinderombudsman Marc Dullaert. Ook kinderen met een leerplichtontheffing, die door een lichamelijke of psychische reden geen onderwijs kunnen volgen. Ouders, de gemeente Rotterdam en PPO Rotterdam onderschrijven dit en de laatste twee startten afgelopen jaar - als een van de eersten in Nederland - de pilot Leerrecht. Kinderen met een leerplichtontheffing volgen speciaal onderwijs gecombineerd met zorg. Het aantal deelnemers loopt op: de pilot blijkt een succes!

Schoolbudget

Arrangement

Ieder kind een passende onderwijsplek, daar is vaak geld voor nodig. Het aanvragen van een budget voor deze extra ondersteuning wil PPO Rotterdam zo simpel mogelijk houden. Het aanvragen van het schoolbudget is met ingang van het nieuwe ondersteuningsplan (start schooljaar 2020-2021) daarin een belangrijk onderdeel.

Hieronder vindt u de benodigde informatie over het schoolbudget:

Document ‘Het Schoolbudget – Veelgestelde vragen’
Document ‘Procedure budget aanvraag’
Document ‘Onderbouwing aanvraag schoolbudget’

Veelgestelde vragen – Budget Inclusief Onderwijs

Arrangement

Waarom een budget inclusief onderwijs?
Om een meer inclusieve werkwijze binnen de Rotterdamse basisscholen te stimuleren.

Waar is het budget inclusief onderwijs voor bedoeld?
Vanuit het budget inclusief onderwijs worden meerjarige activiteiten gefinancierd, passend binnen de onderwijsvisie van school en schoolbestuur, die stadsbreed bijdragen aan de realisatie van het dekkend netwerk. Jaarlijks wordt het budget inclusief onderwijs vastgesteld. Concreet gaat dit om 20 inclusieve scholen, Herstart en innovatieve projecten. In dit stuk richten we ons op de inclusieve scholen.

Kan iedere Rotterdamse basisschool een inclusieve basisschool worden?
Nee, voor de ondersteuningsplanperiode 2020-2024 is er in de begroting ruimte opgenomen voor maximaal 20 scholen. Bij de toekenning van het budget inclusief onderwijs zal daarom ook gekeken worden naar de spreiding van de inclusieve scholen over de stad en de schoolbesturen.

Kan iedere vorm van onderwijs dit aanvragen (BaO, SBO, SO)?
Alleen reguliere basisscholen (BaO) en speciaal basisonderwijs (SBO) scholen komen voor het budget in aanmerking, waarbij de voorkeur van PPO uitgaat naar reguliere scholen. De beoogde doelgroep die wordt opgenomen binnen de inclusieve scholen zijn leerlingen met een speciaal onderwijs (SO) profiel.

Het oorspronkelijke idee ging uit van de deelname van reguliere basisscholen. In de startfase van het budget inclusief onderwijs hebben ook meerdere SBO scholen het initiatief genomen. Met elkaar moeten we op termijn evalueren welk aantal SBO scholen dat dit aanvraagt als wenselijk wordt gezien.

Hoe hoog is het budget inclusief onderwijs per school?
Het budget inclusief onderwijs bedraagt voor basisscholen die willen deelnemen aan dit initiatief 50.000 euro per schooljaar. Dit dekt de kosten van een fulltime onderwijsassistent en eventuele materiële kosten.

Wordt dit bedrag overgemaakt naar de school?
Nee, middels een beschikking wordt het bedrag overgemaakt naar het bestuur van de school, uiteraard onder vermelding van de naam van de school.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het plan is besproken door school met het bestuur van de school en het bestuur heeft er mee ingestemd.
  • Het plan is besproken met de schoolcontactpersoon en de regiomanager van PPO.
  • Het plan wordt besproken in de wijk met de andere scholen en daarbij wordt ook besproken hoe wordt omgegaan met plaatsingsvraagstukken (niet alle lasten op één schouder).
  • Leerlingen van alle besturen zijn welkom.
  • Afhankelijk van de school vorm (SBO of BaO) wordt gestuurd op een minimaal aantal leerlingen. Waarbij tenminste: 5 leerlingen met een SO profiel op een BaO en 10 leerlingen met een SO profiel op een SBO.
  • Door de betreffende school wordt kritisch meegedacht of leerlingen van de SO wachtlijst een plek op school kunnen krijgen en of leerlingen teruggeplaatst kunnen worden vanuit SBO of SO naar de inclusieve basisschool.

 

Wie vraagt aan?
De directeur van de school doet, in overleg met de schoolcontactpersoon en de regiomanager, de aanvraag voor een budget inclusief onderwijs.

Voor wanneer moet de school dit budget aanvragen?
De aanvraag voor het budget inclusief onderwijs moet voor 1 april voorafgaande aan het betreffende schooljaar ingediend worden.

Krijgt een inclusieve school ook een schoolbudget?
Ja, op dit moment wel. De verwachting is dat het aantal aanvragen voor extra ondersteuning vanuit het schoolbudget afneemt (leerlingen worden in het inclusieve plan meegenomen). Vraag is of het schoolbudget uiteindelijk noodzakelijk blijft. Dit zal meegenomen worden in de evaluaties.

Hoe monitoren en evalueren we de inzet van het inclusieve budget?
Minimaal twee keer per jaar wordt het plan geëvalueerd door school met de schoolcontactpersoon. Indien gewenst sluit de regiomanager hierbij aan. De insteek is dat de plannen voor een langere periode gaan lopen. Dit is wel afhankelijk van wat er uit de evaluaties komt. Voor de plannen die lopen zal dan ook jaarlijks voor 1 april een geactualiseerde versie van het plan met evaluatie aangeleverd moeten worden bij PPO voor de aanvraag van de beschikking voor het schooljaar daarna.

Waar kan ik deze scholen vinden?
Op de website zal een overzicht beschikbaar komen van de scholen die een budget inclusief onderwijs ontvangen en in welke doelgroepen zij zich specialiseren.

Komen er nieuwe aanvraagformulieren en zo ja, wanneer zijn deze klaar?
Ja, er komt een nieuw aanvraagformulier in Kindkans beschikbaar. Daarnaast wordt een inhoudelijk formulier ontworpen waarin het plan van de school uiteengezet kan worden. Begin schooljaar 2020-2021 hopen we het formulier beschikbaar te hebben. Tot die tijd kan het plan worden ingeleverd in word-format of pdf bij de regiomanager van PPO.