Arrangement

Ambulante Begeleiding

Deze begeleiding door PPO-professionals ondersteunt leerkrachten om (nog beter) aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Ambulante begeleiding kan bestaan uit gesprekken, observaties en/of klein didactisch onderzoek.

Soms heeft een leerling in de klas ondersteuning nodig die de leerkracht en de school niet kan bieden. Het is dan mogelijk om bij PPO Rotterdam het arrangement Ambulante Begeleiding aan te vragen. Ambulant betekent dat de PPO Rotterdam zich verplaatst naar de plek van de hulpvraag. 

Wat kan de school zelf?
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij het volgen van onderwijs, kijkt de school eerst of zij dit zelf mogelijk kan maken. De schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam kan hierin meekijken. Wat een Rotterdamse school in ieder geval kan leveren staat vast in de basisondersteuning. Alles wat de school daarnaast extra kan bieden staat vast in het schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel verschilt per school. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school zelf en op onze scholenkaart. Wanneer de hulpvraag van de leerling niet door de school kan worden opgelost kan PPO Rotterdam een oplossing bieden.

Wat bieden wij?
PPO Rotterdam biedt met het arrangement Ambulante Begeleiding leerkrachten ondersteuning als het gaat om het inspelen op de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ambulante begeleiding kan bestaan uit gesprekken met de leerkracht, de leerling en de ouders en een aantal observaties in de schoolse situatie.

Op basis van de uitkomsten worden met de school mogelijke aanpassingen in de (ortho-) didactische en (ortho-) pedagogische aanpak besproken. Er wordt een SMART-i (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden en Inspirerend) geformuleerd plan van aanpak opgesteld. Er wordt ingespeeld op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de onderwijsprofessional.

Er bestaan twee vormen:

Preventieve Ambulante Begeleiding 
Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurend (consultatief) begeleidingstraject van 1 tot 3 begeleidingsmomenten bij enkelvoudige vragen.

Ambulante Begeleiding
Bij Ambulante Begeleiding gaat het om langer durende begeleidingstrajecten bij complexere vragen met betrekking tot de handelingsverlegenheid van de school bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

De ambulant begeleider van PPO Rotterdam:

  • Erkent de ondersteuningsbehoefte die er is;
  • Kijkt naar de mogelijkheden en kansen van de leerkracht, de school als geheel, de leerling, de ouders en het sociale netwerk;
  • Gaat uit van de uitgangspunten van het handelingsgericht werken en arrangeren;
  • Biedt laagdrempelige, praktische en oplossingsgerichte ondersteuning op het gebied van o.a. didactiek, werkhouding, gedrag, spraak- en taalontwikkeling, hoogbegaafdheid, motoriek en medische problematiek;
  • Voert gesprekken met alle betrokkenen, voert observaties uit en geeft op basis hiervan adviezen;
  • Levert maatwerk; per traject zal in onderlinge afstemming de duur en de inhoud van een traject bepaald worden;
  • Evalueert een traject na 6-8 weken, waarbij bekeken wordt of het traject kan worden afgesloten, moet worden voortgezet of dat er een ander arrangement moet worden ingezet;
  • Verzorgt themamiddagen op scholen voor teams of leerkrachten met eenzelfde ondersteuningsbehoefte o.a. faalangst, oplossingsgericht werken, autisme, LAN, kleuters met externaliserend gedrag, hoogbegaafdheid, sociale veiligheid, groepsdynamica, ADHD, HGW, ontwikkelingsperspectief, ouders, Syndroom van Down en ZMLK;
  • Houdt voortdurend de schoolcontactpersoon op de hoogte van het verloop van het traject.       

 

Doel van Ambulante Begeleiding
Door te kijken naar de mogelijkheden en kansen van het kind kunnen leerkrachten met behulp van ambulante begeleiding beter inspelen op zijn of haar ondersteuningsbehoefte op school.

Werkwijze
Ambulante Begeleiding wordt aangevraagd door de intern begeleider van de school na overleg met de leerkracht, ouder(s) en de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. De aanpak wordt naar verloop van tijd geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Van AB Plus naar AB Gedrag
Het aantal aanmeldingen voor ons arrangement Ambulante Begeleiding Plus is vorig schooljaar toegenomen. Om lange wachtlijsten te voorkomen, preventiever te kunnen werken én beter in te kunnen spelen op de vraag van scholen, hebben we besloten e.e.a. te veranderen in ons aanbod van ambulante begeleiding op het gebied van gedrag. Lees meer.

Vragen
Stel ze aan de schoolcontactpersoon.

Pagina delen: