Project

Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Met het dyslexieloket zorgt PPO Rotterdam, in opdracht van de gemeente Rotterdam, ervoor dat kinderen, waarbij een sterk vermoeden is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, doorverwezen worden voor diagnostiek en eventueel dyslexiebehandeling. Op die manier worden kinderen zo passend mogelijk ondersteund als het gaat om lezen en spellen.

Wanneer een leerling erg veel moeite met lezen en schrijven heeft, kan er een vermoeden zijn van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Het is van groot belang dat er voor deze kinderen zo snel mogelijk diagnostiek wordt ingezet en eventueel daaruit voortkomend individuele behandeling. Hiervoor is een vergoeding vanuit de Jeugdwet beschikbaar. Het is overigens niet mogelijk om voor hulpmiddelen een vergoeding aan te vragen bij de gemeente.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor deze vergoeding?

  • Wanneer het kind tussen de 7 en 12 jaar oud is.
  • Wanneer het kind woonachtig is in Rotterdam. Dus ook als het buiten Rotterdam naar school gaat.
  • Wanneer er sprake is van Ernstige Dyslexie, wat wil zeggen dat er op drie meetmomenten sprake is van de zwakste scores op het gebied van lezen en/of spelling en getoetst is aan de overige criteria welke zijn vastgelegd in twee documenten, zie ‘Richtlijnen en handreikingen' van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
  • Wanneer er sprake is van Enkelvoudige Dyslexie, wat wil zeggen dat er bij het kind naast een leesstoornis, geen psychische stoornis, gedragsprobleem of andere beperking is geconstateerd die een belemmering vormt voor de behandeling van dyslexie.

Wanneer er omstandigheden zijn in een gezin of er andere problemen spelen bij de leerling, zijn andere acties wellicht passender. In dat geval wordt overwogen of een dyslexiebehandeling passend is.

Wat kan de school zelf?
Wanneer er geen sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, maar een kind wel grote problemen ondervindt op school met lezen en spellen, is school verantwoordelijk voor hulp en begeleiding van deze leerling. Als dit onvoldoende blijkt, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning vanuit PPO Rotterdam, bijvoorbeeld door aanvraag van het arrangement ‘Ambulante (lees)begeleiding’ of ‘Leesbehandeling’.

Wat bieden wij?
Het dyslexieloket van PPO Rotterdam neemt aanvragen van scholen voor vergoede dyslexiezorg in behandeling, beoordeelt het ingediende leesdossier en verzorgt in overleg met ouders en school de aanmelding bij een van de aanbieders van dyslexiezorg in Rotterdam. 

Samenwerking
De gecontracteerde aanbieders van vergoede dyslexiezorg in Rotterdam zijn Iwal, het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID), Opdidakt en OnderwijsAdvies. Met hen is door de gemeente Rotterdam voor de periode 2018-2020 een contract afgesloten. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Werkwijze
Rotterdamse basisscholen:
De schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam meldt een leerling bij (een vermoeden van) ernstige enkelvoudige dyslexie digitaal aan met onderstaande formulieren via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders van de leerling en de school.

Basisscholen buiten Rotterdam:
De intern begeleider van een basisschool meldt een leerling die in Rotterdam woont bij (een vermoeden van) ernstige enkelvoudige dyslexie, in overleg met de ouders digitaal aan met onderstaande formulieren via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl.

Vragen?
Stel ze aan de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam (Rotterdamse scholen) of via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl (basisscholen buiten Rotterdam). 

Downloads

Pagina delen: