Project

GO Hoogvliet

De afstand tussen regulier en speciaal onderwijs wordt steeds kleiner. Sinds de invoering van Passend Onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs nauwer samen.

In Rotterdam zien we op dit gebied een aantal ontwikkelingen:

  • Speciaal (basis) onderwijs wordt in een toenemend aantal gevallen betrokken bij het vaststellen van de onderwijs ondersteuningsbehoefte van leerlingen op basisscholen. Hierdoor kan het SO en SBO met de daar aanwezige kennis vroegtijdig meedenken over goed onderwijs voor deze leerlingen. 
  • Een aantal SBO scholen is ingetrokken in het gebouw van een basisschool. Deze nabijheid levert samenwerking op.
  • S(B)O scholen oriënteren zich op deelname aan een integraal kindcentrum.

PPO Rotterdam wil met een aantal projecten onderzoeken hoe de samenwerking tussen Speciaal Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs en regulier onderwijs expliciet vorm moet krijgen. Het project GO Hoogvliet is hiervan een voorbeeld.

Wanneer een kind past binnen het gespecialiseerd onderwijs en behoefte heeft aan een cluster 4 arrangement, is het fijn wanneer zo’n school dichtbij huis staat. Het project GO (Gespecialiseerd Onderwijs) Hoogvliet & Pernis, in de Rotterdamse wijken Hoogvliet en Pernis, wil daarom zorgen dat het Speciaal Onderwijs cluster 4 in het Speciaal Basisonderwijs integreert. Dit doet het project door expertise en de inzet van personeel te bundelen.

Voor wie?
GO Hoogvliet & Pernis is bedoeld voor leerlingen in Hoogvliet en Pernis die behoefte hebben aan een cluster 4 arrangement en hun ouders. Hierbij zijn besturen, leerkrachten en intern begeleiders van de reguliere basisscholen en het Speciaal Basisonderwijs in Hoogvliet en Pernis betrokken. 

Het project
Dit project zorgt dat er een onderwijsplek is voor leerlingen vanaf 5 ½  jaar die een cluster 4  aanpak nodig hebben in Hoogvliet en Pernis. Tijdens het project worden er een aantal dingen aangepakt:

  • Het implementeren van een cluster 4 werkwijze binnen het Speciaal Basisonderwijs Hoogvliet
  • Het concreet maken van een achtervang binnen de school wanneer het met een leerling in de groep niet lukt
  • Het toewerken naar een meer geïntegreerde vorm van onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften die vooralsnog niet door een reguliere basisschool kan worden geboden
  • Samen onderzoeken onder welke voorwaarden een leerling weer teruggeplaatst kan worden binnen het regulier onderwijs
  • Het uitwisselen van expertise tussen SBO en cluster 4, zoals kennis over gedragsproblemen en/of stoornissen, handelingsgericht werken, preventief handelen, het verbeteren van het pedagogisch klimaat en co-teaching. De professionalisering van SBO leerkrachten wordt bewerkstelligt middels een stageperiode en middels nascholing en bijscholing vanuit Horizon.

Bent u benieuwd naar het project GO Hoogvliet & Pernis of heeft u vragen?
Stel ze aan Daniëlle van Beusekom | Projectleider GO Hoogvliet

Pagina delen: