Project

Hoogbegaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ont-wikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. (bron: SLO, informatiepunt Talentontwikkeling).

Elke school biedt binnen de basisondersteuning een rijke voedingsbodem voor kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid in de eigen klas en eventuele plusgroep. Voor extra ondersteuning biedt PPO Rotterdam expertise met betrekking tot (hoog)begaafdheid door middel van ambulante begeleiding door specialisten meer-en hoogbegaafdheid, ieder schooljaar een themabijeenkomst voor leerkrachten en ib-ers, een tweejarige pilot en een onderzoek naar de effecten van deze pilot en de Athena-afdeling van het schoolbestuur Kind en Onderwijs. De pilot Hoogbegaafdheid in HOS van PPO en de Athena-afdeling van Kind en Onderwijs zetten dit schooljaar (17-8) bovendien in op kennisdeling en een gezamenlijk onderzoek naar de effecten van beide interventies.

De pilot
Met de pilot Hoogbegaafdheid in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Overschie-Schiebroek wil PPO Rotterdam leerlingen met complexe problematiek, zoals kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer en/of gedragsproblemen, in deze wijk ondersteunen. Daarnaast wil PPO Rotterdam onderzoeken of deze ontwikkeld aanpak werkt, zodat deze werkwijze mogelijk ook elders in Rotterdam kan worden ingezet. De pilot loopt, inclusief de voorbereiding, sinds jan. 2016 tot aan augustus 2018.

Voor wie?
De pilot Hoogbegaafdheid is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, ook wel de ‘dubbel bijzondere leerling’ genoemd. Ouders van deze leerlingen en de betrokken scholen in de deze Rotterdamse wijk zijn betrokken bij de pilot.

Aanbod en aanpak
Binnen deze pilot worden kinderen ondersteund in een bovenschoolse deeltijdgroep. Dit betekent dat kinderen 50% van hun tijd in hun eigen klas zitten en 50% van hun tijd deelnemen aan deze groep die is gevestigd op een school in de wijk. De groep loopt gedurende het schooljaar in vier periodes van negen weken. Per periode is er plaats voor maximaal 10 leerlingen. De groep is alleen beschikbaar voor leerlingen van één van de scholen binnen HOS. De bovenschoolse groep wordt begeleid door een leerkracht met specialistische kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid en een onderwijsassistent.  De schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam is vanaf de start betrokken bij de plaatsing.

Er wordt gewerkt met een duidelijk programma en iedere periode heeft een thema. In de groep zijn uitdagende materialen en laptops voor de leerlingen beschikbaar. Er wordt met name gewerkt aan executieve functies, groeimindset, metacognitieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. De leerlingen werken met een digitaal portfolio, waardoor zij hier ook thuis en op de eigen school aan kunnen werken. Er is bovendien tijd om te werken aan schoolwerk dat zij meekrijgen van de stamschool. Na elke periode evalueert de leerkracht samen met de stamschool, de leerling, de ouders en de schoolcontactpersoon de ontwikkeling en onderwijsbehoeften aan de hand van de vooraf opgestelde doelen.

Naast zijn werk in de pilotgroep geeft de leerkracht ambulante begeleiding aan de leerkracht van het kind in de reguliere groep. Volledige terugkeer naar de eigen reguliere klas van het kind is in dit project het uitgangspunt. Ook is voorzien in ‘nazorg’ van de leerling op de stamschool. Indien er daarna nog meer ondersteuning nodig is voor een leerling zal de schoolcontactpersoon hierover met school en ouders in gesprek gaan.

Bent u benieuwd naar de pilot Hoogbegaafdheid of heeft u vragen?
Stel ze aan Jeroen Naaktgeboren |  PPO Rotterdam

Downloads

Pagina delen:

PPO Rotterdam | Pilot Hoogbegaafdheid