Arrangement

Leesbehandeling

Leerlingen met ernstige leesproblemen kunnen in aanmerking komen voor leesbehandeling. Om de ondersteuning zo licht als het kan en zo zwaar als nodig in te zetten, is het belangrijk om zicht te hebben op de oorzaak van de leesproblematiek. 

PPO leesbehandeling is bedoeld voor leerlingen die niet voldoen aan de criteria van de vergoede dyslexiezorg, maar waarbij sprake is van forse leesproblematiek en waarbij school handelingsverlegen is:

 • Tekstlezen AVI: beheersingsniveau ≤ 70% leerrendement.
 • Woordlezen DMT: 3 meetmomenten, verdeeld over 1½  jaar, van een laag C niveau, of D niveau, of een aflopend C, D, E niveau. Een doublure wordt hierbij meegenomen.
 • De didactische leeftijd moet minimaal 15 maanden zijn.
 • De minimale leeftijd moet 7 jaar zijn.
 • Er moet 3 tot 6 maanden extra leesinstructie geboden zijn. De begeleiding moet geëvalueerd zijn en aangetoond kunnen worden middels handelingsplannen of het ontwikkelingsperspectief (OPP).
 • Een leerling komt niet meer in aanmerking voor een leesarrangement als AVI E6 beheersing bereikt is.
 • Er kan sprake zijn van een beredeneerde toewijzing. Dit is altijd ter beoordeling van de coördinator lezen/leesbehandelaar van het OAT.

Leerlingen die afgewezen zijn voor onderzoek en/of behandeling door de vergoede dyslexiezorg kunnen aangemeld worden voor PPO leesbehandeling. Leerlingen die een dyslexieverklaring hebben, maar niet in aanmerking komen voor behandeling vanuit de vergoede dyslexiezorg, kunnen eveneens aangemeld worden voor PPO leesbehandeling. Leerlingen die uitbehandeld zijn bij de vergoede dyslexiezorg komen niet in aanmerking voor een PPO leesbehandeling.

Wat kan de school zelf?
Het continuüm van zorg is gericht op het geven van goed en effectief leesonderwijs en het tijdig nemen van interventies. Het onderscheidt vier niveaus. De interventies bij de eerste twee niveaus kan school zelf bieden. Vanaf niveau drie kan er een arrangement worden aangevraagd worden bij PPO Rotterdam. Niveau vier betreft diagnostiek en/of behandeling bij de vergoede dyslexiezorg.

Wat bieden wij?

 • Behandeling van individuele leerlingen, zodat de leerling weer grip krijgt op zijn/haar eigen leesontwikkeling en vooruitgang boekt.
 • Verbeteren van motivatie, leesplezier en het welbevinden van de leerling.
 • Deskundigheidsbevordering van de leerkracht ten behoeve van de leerling met dit leesniveau, in deze groep, bij deze leerkracht, in deze leeromgeving.
 • Psycho-educatie voor ouders en leerlingen. 

Samenwerking
Het is belangrijk dat ouders, school en leesbehandelaar samenwerken om de ontwikkeling van de leerling te optimaliseren.

Werkwijze
Wanneer een leerling voldoet aan de criteria die hiervoor zijn opgesteld, kan de intern begeleider van de school in overleg met ouders en de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam het arrangement leesbehandeling aanvragen. Het aanvraagformulier en de informatiebrief voor ouders zijn te downloaden van de website.

De behandeling door een leesbehandelaar van PPO Rotterdam vindt plaats onder schooltijd gedurende 8 weken, 2 keer per week en gedurende 12 weken 1 keer per week. De leesbehandeling duurt 45 minuten. Er vindt een intakeonderzoek, een tussenonderzoek en een eindonderzoek plaats. In totaal bestaat een leesbehandeling uit 30 behandelingen.

De leesbehandelaar houdt ouders en intern begeleider van de school op de hoogte na elk onderzoek en kan na afronding maximaal drie momenten naar school gaan om het vervolg op school goed af te stemmen.

Vragen?
Stel ze aan de intern begeleider van de school van uw kind of aan onze schoolcontactpersoon actief op uw school.

Downloads

Pagina delen: