Project

Passend Ommoord

De afstand tussen regulier en speciaal onderwijs wordt steeds kleiner. Sinds de invoering van Passend Onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs nauwer samen.

PPO Rotterdam wil met een aantal projecten onderzoeken hoe de samenwerking tussen Speciaal Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs en regulier onderwijs expliciet vorm moet krijgen. Het project Passend Ommoord is hiervan een voorbeeld.

Met dit project wil PPO Rotterdam bekijken of het aantal verwijzingen naar Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs in de wijk Ommoord kan worden gereduceerd. En wel door een aanpak op het niveau van de leerkracht, school, wijk en samenwerkingsverband:

  • Het 'geheim' van het S(B)O leren kennen: ‘Wat is er effectief in de aanpak zoals die wordt gehanteerd?’
  • De borging basisondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs
  • Het vergroten van leerkrachtvaardigheden
  • De basisondersteuning versterken en uitbreiden van reguliere basisscholen, S(B)O t.a.v. externaliserend probleemgedrag
  • Gezamenlijk geformuleerde wijkafspraken middels Procedures en protocollen, ten behoeve van een dekkend netwerk.
  • Bekijken of het project mogelijkheden biedt voor verdere uitrol in het samenwerkingsverband.


Voor wie?
Het project Passend Ommoord is bedoeld voor alle teamleden van de reguliere basisscholen, het Speciaal Onderwijs en het Speciaal Basisonderwijs in de Rotterdamse wijk Ommoord.

Het project
Passend Ommoord omvat twee werkwijzen om de verwijzing naar SO en SBO terug te dringen. De eerste is gericht op professionalisering. Alle scholen vaardigen een medewerker af (welke wordt vervangen) om gedurende drie maanden deel te nemen aan een scholingstraject op een SBO/SO school. Naast een ervaren SBO/SO leerkracht werken zij in de klas gericht op pedagogisch klimaat en klassenmanagement bij gedragsproblematieken. Daarnaast worden zij theoretisch geschoold.  De opgedane kennis en vaardigheden worden vervolgens door de deelnemers in de eigen basisschool gedeeld. Deze training is gevalideerd bij het lerarenregister. Naast de training voor enkele deelnemers worden tevens studiedagen georganiseerd voor alle leerkrachten in de wijk Ommoord.

Bent u benieuwd naar het project Passend Ommoord of heeft u vragen?
Stel ze aan Margreet Clarijs | projectleider Passend Ommoord

Downloads

Pagina delen: