Arrangement

Psychodiagnostisch Onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek is één van de arrangementen die PPO Rotterdam aanbiedt. Bij sommige kinderen is het lastig in te schatten wat ze precies nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op de basisschool. Op dat moment is het mogelijk om een psychodiagnostisch onderzoek aan te vragen. Psychodiagnostisch onderzoek kan helpen om vragen op het gebied van ontwikkeling te beantwoorden. Bijvoorbeeld wanneer het schooldossier een onvolledig beeld geeft van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling.

Wat bieden wij?
Met het psychodiagnostisch onderzoek van PPO Rotterdam doen wij tijdens gesprekken met het kind en observaties van het kind in de klas en tijdens de testsituatie, onderzoek naar bijvoorbeeld de cognitieve mogelijkheden, de opbouw van het intelligentieprofiel, sociaal-emotioneel functioneren, werkhouding/taakaanpak, aandacht en concentratie, gedrags-en leerproblematiek. Samen met de eerder verzamelde informatie zullen de resultaten van het onderzoek richting geven aan de ondersteuning die het kind nodig heeft.

Doel van het psychodiagnostisch onderzoek
Middels het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek wordt geprobeerd meer zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van het kind. Vervolgens kan in samenspraak met ouders en school nagegaan worden welke ondersteuning op school nodig /gewenst is.

Samenwerking
PPO Rotterdam en het Wijkteam zoeken waar nodig de samenwerking op. Binnen het Wijkteam zijn er ook diagnostiekteams aanwezig. PPO Rotterdam en het Wijkteam bespreken samen wie het onderzoek het best kan uitvoeren. Het doel van het onderzoek is daarom belangrijk: onderwijsvragen, zoals wat heeft het kind nodig in de klas om tot een optimale ontwikkeling te komen, horen thuis bij PPO Rotterdam. Zorgvragen, zoals waar worden de boze buien door veroorzaakt,  bij het Wijkteam. Het komt nogal eens voor dat er zowel een onderwijsvraag als zorgvraag speelt. In dat geval wordt er samen gekeken welke vraag leidend is, of werken beide diagnostiekteams samen.

Werkwijze
Wanneer er onvoldoende duidelijkheid is over de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een kind, kan de intern begeleider met toestemming van de ouders en in overleg met de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam een psychodiagnostisch onderzoek aanvragen. Met elkaar worden de onderzoeksvragen geformuleerd. Het onderzoek zal bij voorkeur binnen een dagdeel worden uitgevoerd. Bij kinderen van 3,5 tot 4 jaar oud, kan het onderzoek in twee dagdelen plaatsvinden en kan de aanwezigheid van ouders gewenst zijn.

Binnen PPO Rotterdam wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsverenigingen NVO en NIP. Psychodiagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd door een daarvoor academisch geschoolde orthopedagoog, psycholoog of onderwijskundige met diagnostiek aantekening, dan wel in opleiding daartoe (onder supervisie).

Op basis van de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek worden adviezen geformuleerd die richting geven aan het handelen van de leerkracht en gericht zijn op het kunnen aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Deze worden beschreven in het onderzoeksverslag en besproken met ouders en school en zo mogelijk de leerling zelf. Ouders hebben het recht om deze uitkomsten eerst in afwezigheid van de school te bespreken met de diagnosticus. Het doel van de nabespreking is om met elkaar na te gaan of en op welke manier school met de handelingsgerichte adviezen aan de slag kan, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Vragen?
Stel ze aan de schoolcontactpersoon of via info@pporotterdam.nl.

Pagina delen: