Arrangement

Psychodiagnostisch Onderzoek

Bij sommige kinderen (ook wanneer zij nog geen vier jaar zijn) is het lastig in te schatten wat ze precies nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom is het binnen PPO Rotterdam mogelijk om een psychodiagnostisch onderzoek aan te vragen. Psychodiagnostisch onderzoek kan helpen om vragen op het gebied van ontwikkeling te beantwoorden. Bijvoorbeeld wanneer het schooldossier een onvolledig beeld geeft van de ondersteuningsbehoeften van een leerling.

Wat kan de school zelf?
De intern begeleider kan, met hulp van de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam, de leerling observeren en naar eigen inzicht ondersteunen. Als toch onduidelijk blijft welke ondersteuning het kind nodig heeft dan kan de school of voorschool (zoals bijvoorbeeld de peuterspeelzaal) psychodiagnostisch onderzoek aanvragen.

Wat bieden wij?
Met het psychodiagnostisch onderzoek van PPO Rotterdam doen wij tijdens gesprekken en observaties van het kind onderzoek naar o.a. de cognitieve mogelijkheden, de opbouw van het intelligentieprofiel, sociaal-emotioneel functioneren, werkhouding/taakaanpak, aandacht en concentratie, gedrags-en leerproblematiek. Het is eventueel ook mogelijk om onderzoek te doen bij een vermoeden van psychiatrische problematiek. Samen met de eerder verzamelde informatie zullen de resultaten van het onderzoek een richting geven aan de ondersteuning die het kind kan worden geboden.

Doel van het Psychodiagnostisch onderzoek
Met het arrangement Psychodiagnostisch onderzoek wil PPO Rotterdam helder krijgen of en zo ja,  welke ondersteuning een kind nodig heeft op het gebied van onderwijs.

Samenwerking
PPO Rotterdam en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken nauw samen. Binnen het CJG zijn er ook diagnostiekteams aanwezig. PPO Rotterdam en het CJG bespreken samen wie het onderzoek het best kan uitvoeren. Het doel van het onderzoek is daarom belangrijk: onderwijsvragen horen thuis bij PPO Rotterdam, zorgvragen bij het CJG. Het komt nogal eens voor dat er zowel een onderwijsvraag als zorgvraag speelt. In dat geval wordt er samen gekeken welke vraag leidend is of werken beide diagnostiekteams samen.

Werkwijze
Wanneer de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam, in overleg met de intern begeleider van school en de ouders van het kind, samen vinden dat er onvoldoende zicht is op de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van de leerling kan hij of zij een psychodiagnostisch onderzoek aanvragen. De basis van dit onderzoek is de informatie die, samen met ouders en school, is verzameld door de schoolcontactpersoon. Het onderzoek zal bij voorkeur binnen een dagdeel worden uitgevoerd. Bij de jongste leerlingen kan de aanwezigheid van ouders gewenst zijn.

Binnen PPO wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsverenigingen NVO en NIP. Psychodiagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd door een daarvoor academisch geschoolde orthopedagoog, psycholoog of onderwijskundige met diagnostiek aantekening, dan wel in opleiding daartoe (onder supervisie).

De gegevens van het psychodiagnostisch onderzoek komen in een onderzoeksrapport. Door de onderzoeker en schoolcontactpersoon wordt op basis hiervan een voorlopig advies geformuleerd. De resultaten uit het onderzoek en het voorlopig advies worden met ouders en school besproken. Tijdens deze adviesbespreking wordt met elkaar besloten of en zo ja, welk arrangement voor de leerling kan worden gekozen.

Vragen?
Stel ze aan de schoolcontactpersoon of via info@pporotterdam.nl.

Pagina delen: