Arrangement

SBO Maatwerkbudget

Steeds minder Rotterdamse kinderen volgen onderwijs op het SBO. Het aantal leerlingen met SBO-ondersteuningsbehoeften is echter onverminderd, zij blijven op of verplaatsen zich naar het regulier onderwijs. Iets wat past binnen de visie van thuisnabij passend onderwijs: regulier waar het kan, speciaal als het moet.

Het is goed om te zien dat de reguliere basisscholen in Rotterdam zich steeds competenter voelen om deze leerlingen binnen de eigen school een plek te bieden. Dit neemt niet weg dat er binnen het regulier onderwijs extra ondersteuning nodig is, juíst als het gaat om leerlingen met SBO- ondersteuningsbehoeften. Door de expertise van SBO-scholen binnen het regulier onderwijs toe te passen, kan een kind met de juiste ondersteuning op zijn of haar eigen school onderwijs (blijven) volgen.

Wat kan de school zelf?
De school kan de leerling zelf ondersteunen vanuit de basisondersteuning en het eigen schoolondersteuningsprofiel. Mocht er meer nodig zijn voor de leerling, dan kan een beroep worden gedaan op de inzet via het SBO Wijkmaatwerkbudget als de wijk hiervoor heeft gekozen. Wanneer er niet is gekozen voor een SBO Wijkmaatwerkbudget, kan via de schoolcontactpersoon een individueel SBO Maatwerkbudget worden aangevraagd. 

Wat bieden wij?

Individueel SBO-maatwerkbudget

  • Ouders en school kunnen maximaal €4.000,- aanvragen voor een leerling met een SBO- ondersteuningsbehoefte middels een plan;
  • In het plan staat wie, wat, wanneer doet voor de leerling (op eenzelfde wijze als bij het SO- maatwerkbudget);
  • Aanvraag via schoolcontactpersoon PPO Rotterdam met aanvraagformulier ‘Individueel SBO-maatwerkbudget’


Wijkmaatwerkbudget SBO

  • Het PPO-wijknetwerk bundelt de middelen voor een SBO-maatwerkbudget per wijk;
  • Met dit bedrag kopen de gezamenlijke scholen in de wijk ondersteuning in voor leerlingen met een SBO-onderwijs-ondersteuningsbehoefte bij een aanbieder naar keuze, bij voorkeur een SBO-school;
  • De medewerker die deze taak uitvoert kan gedetacheerd worden bij PPO Rotterdam (dit is geen verplichting) of door PPO Rotterdam worden betaald uit het budget. Op die manier worden scholen ontlast van financiële risico’s en administratiedruk;
  • Voor vragen kunt u terecht bij de portefeuillehouder wijk van het OAT van PPO Rotterdam.
  • Aanvraag via penvoerder in de wijk met aanvraagformulier ‘SBO-wijkmaatwerkbudget’ 


Het aantal beschikbare SBO-maatwerkbudgetten is beperkt: in Rotterdam zijn er 200 budgetten beschikbaar voor ruim 200 scholen.
Een wijkmaatwerkbudget kan aangevraagd worden als 80% van de scholen die deelnemen aan de wijknetwerkbijeenkomsten kiezen voor deze optie.

Wanneer het toegekende budget wat te ruim blijkt bemeten, vloeit het restant naar het basisbudget wijken. Dit laatste geldt ook voor het individueel maatwerkbudget.

Doel van het SBO Maatwerkbudget
Door de expertise van SBO-scholen met het SBO Maatwerkbudget binnen het regulier onderwijs toe te passen, kan een kind met de juiste ondersteuning op zijn of haar eigen school onderwijs (blijven) volgen. 

Heeft u vragen over het SBO Maatwerkbudget?
Vragen kunt u stellen aan onze schoolcontactpersoon, actief op uw school.

Downloads

Pagina delen: