Arrangement

Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs

Voor een aantal leerlingen is een onderwijsplaats in het SBO of SO het meest passend. Zij krijgen met behulp van de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Als ouders, school en de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam concluderen dat een kind beter op zijn plek is in het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO), dan kan de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij PPO Rotterdam.

De school onderbouwt in dit geval waarom de huidige school onvoldoende kan aansluiten op de ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling.

Bekijk het draaiboek TLV (versie januari 2020)

De aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring moet voldoen aan een aantal regels:

  • De aanvraag moet inhoudelijk voorbereid zijn en worden voorzien van een advies door of namens de school.
  • Bij de advisering van de aanvraag zijn een orthopedagoog of een psycholoog en tenminste een tweede deskundige conform artikel 34.8 van het Besluit Bekostiging WPO resp. artikel 15a van het Inrichtingsbesluit WVO betrokken geweest. Deze tweede deskundige is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de betreffende leerling en kan bijvoorbeeld een arts of psycholoog zijn.
  • De aanvraag is voorzien van een handtekening van zowel de ouder(s)/verzorger(s) als een vertegenwoordiger van het bestuur van de aanvragende school.

Als de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring binnenkomt bij PPO Rotterdam, dan wordt deze voorgelegd aan de Toelaatbaarheidscommissie

Zij bekijken de aanvraag op de volgende punten:

  • Klopt de aanvraag met de afspraken die in het ondersteuningsplan van PPO Rotterdam zijn vastgelegd?
  • Ziet PPO Rotterdam geen mogelijkheden om de leerling de noodzakelijke ondersteuning te geven op een andere/reguliere school in het samenwerkingsverband?
  • Is PPO Rotterdam van mening dat het SBO of SO (cluster 3 of 4) de best passende leeromgeving is voor de leerling?


Wanneer de TLC de TLV afgeeft stuurt de administratie van PPO Rotterdam een kopie van de afgegeven TLV naar de ouders. Wij zijn daartoe verplicht. Voor de aanvragende school - en het bestuur daarvan – is een kopie van de afgegeven TLV beschikbaar in ons systeem voor gegevensoverdracht Kindkans.

Het is aan de ouders van het kind om zich - met de TLV - te melden bij de nieuwe SO-/SBO-school. De nieuwe school kan evt. ook - met toestemming van ouders - de gegevens van de leerling opvragen bij de oude school. PPO Rotterdam heeft hierin, in het licht van de privacywetgeving, geen rol.

Pagina delen: