16 oktober 2018

De kracht van Kralingen-Crooswijk

Inspirerende wijken.
Scholen hebben elkaar gevonden.
Samen initiatief!

Het klaslokaal zit vol. Er wordt gezellig gekletst en er staat koffie met koek op de tafel. Als de meester voor de klas verschijnt wordt het stil. Deze meester is de intern begeleider van de Kralingseschool. Tijdens dit gezamenlijk IB-netwerk van Kralingen-Crooswijk, geeft hij een uitgebreide presentatie over het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP). Heldere en duidelijke informatie, belicht vanuit de praktijk. De opkomst is groot. Nu voor een arrangement aanvraag een OPP een vereiste, zelfs wettelijke verplichting is, kwamen er veel vragen vanuit het veld. De eisen waaraan een OPP moet voldoen worden stap voor stap besproken. Via de mail worden interessante en goed bruikbare documenten gedeeld. De aanwezigen hebben op de vele vragen die hierover waren een antwoord gekregen. Voldaan en met een goed gevulde rugzak gaan de intern begeleiders terug naar school.

Blog detail image
Karin Berkvens, Koosje Haanstra en Annet Bakker Deze maanden delen onze OAT-medewerkers hun ervaringen in eigen wijk. Dit keer is het de beurt aan OAT Kralingen-Crooswijk.

Dit is een van de voorbeelden van de kracht van Kralingen-Crooswijk. De scholen hebben elkaar de afgelopen jaren beter leren kennen en wisselen structureel kennis en ervaringen uit. In maart is een leerkring georganiseerd, in samenwerking met het wijknetwerk, het CJG en het wijkteam. Doel was duidelijk te krijgen wie wanneer wordt betrokken, het gezamenlijk verkennen van de problematiek en het beschrijven van een integrale aanpak voor school en thuis. Meer voorbeelden:

  • Bij een directeurenoverleg in Kralingen is Michiel Minderhoud reeds aangesloten. Met elkaar is gebrainstormd over de inhoud van het nieuwe Ondersteuningsplan van PPO Rotterdam. In november zal hij ook in Crooswijk aansluiten bij het directeurenoverleg. De 7 scholen in Crooswijk hebben op 5 oktober in het kader van het wijkplan een Wijk ”netwerk” studiedag georganiseerd in het bibliotheektheater. Het thema voor deze dag was gedrag. Marcel van Herpen en Kees van Overveld hebben een inspirerende lezing gehouden.
  • Voor de 9 scholen in Kralingen zal op 21 november een inspiratiemiddag gehouden worden in het Excelsior stadion. “Ik de leraar, wij de leraar”. Naast een voordracht van keynotespeaker Marcel van Herpen, kan er deelgenomen worden aan diverse workshops, waaronder: Wiebelen & friemelen in de klas, Gedrag is meer dan je ziet, Het jonge kind, Coöperatief leren/werken, Executieve functies, Expliciete Directe Instructie, Verbindend communiceren, Leren zichtbaar maken en een masterclass Marcel van Herpen.
  • In Crooswijk werken de intern begeleiders van de scholen samen om KIC vorm te geven en te organiseren in de wijk. KIC staat voor Kinderen in Crooswijk. Het lijkt grotendeels op de pilot KID uit Delfshaven. Momenteel zijn wij bezig met een concrete probleemanalyse en gesprekken met de gemeente hierover.
  • Tijdens het vorige schooljaar is het SBO-maatwerkbudget ingezet vanuit de SBO school Johannes Martinus. Individuele leerlingen hebben extra ondersteuning gehad, wat verlichting voor de leerkracht betekend heeft. Voor dit schooljaar wordt gezocht naar een structureler vorm. Hoe dit wordt vormgegeven is nog de vraag. De overdenking van de werkgroep is of er kinderen structureel intensief begeleid kunnen worden, hoe de leerkracht ontlast kan worden en hoe de school dit de gehele schoolloopbaan vormgeeft.


Dit was slechts een beknopte samenvatting van de activiteiten binnen ons OAT. Nog een tip van de sluier... Er is een plan voor een 5 daagse studiereis naar Finland in 2020. Elke school in Kralingen mag 2 deelnemers afvaardigen. De kosten hiervoor worden deels bekostigd vanuit wijkplangeld vanuit PPO Rotterdam en er wordt een NUFFIC – Erasmusbeurs + voor aangevraagd.

Voor Kralingen-Crooswijk is het motto: Vasthouden wat is bereikt en SAMEN verder bouwen!

We geven het stokje door…
Volgende maand zal er een blog met bespiegelingen uit de Rotterdamse wijk Centrum-Noord verschijnen.

Pagina delen: