19 april 2017

Hoogbegaafdheid voor dummies

Zomaar een woensdagochtend, het zonnetje schijnt en de school waarvoor ik mijn auto parkeer staat er rustig bij. In alle klassen wordt hard gewerkt. Ik stap over de drempel van de pilotklas Hoogbegaafdheid en val direct met mijn neus in de boter: de wekelijkse debatronde.

Terwijl ik plaats neem in de kring gevormd door een stuk of tien kinderen, krijg ik een rood en een groen kaartje in mijn hand gedrukt. Op het bord verschijnt een stelling: “De zomertijd moet worden afgeschaft”. De kinderen uit de kring staan op en vertellen elkaar of ze het met de stelling eens zijn. Wanneer ik verdedig dat ik dat extra licht benutten toch niet zo’n gek idee vind, raak ik een rood kaartje kwijt. Zo debatteren we een paar stellingen door tot alle kaartjes op zijn. Ondertussen verbaas ik me over de nuance die sommige (nog jonge) kinderen al kunnen aanbrengen in hun stellingname.  

Blog detail image
Nicole Teeuwen , directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, deelt iedere maand haar ervaringen en inzichten over passend onderwijs en gerelateerde onderwerpen.

De groep die ik bezocht is onderdeel van de pilot Hoogbegaafdheid die draait in het gebied Hillegersberg Overschie Schiebroek. Met de pilot willen we onderzoeken of er met een gespecialiseerde voorziening in deeltijd (50%), passend onderwijs kan worden geboden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De groep is gehuisvest in OBS de Wilgenstam. Op deze locatie wordt onder leiding van gespecialiseerde groepsleerkracht Jeroen, passend onderwijs geboden aan ‘dubbel bijzondere’ leerlingen van de deelnemende pilotscholen. Uiteindelijk doel van de pilot is dat door een goede overdracht de leerlingen kunnen terugkeren naar de ‘eigen’ reguliere groep.

Hoogbegaafdheid is een actueel thema, niet te verwarren met hoge intelligentie. Kort gezegd kent een zeer intelligent kind de antwoorden, waar een hoogbegaafd kind de vragen stelt. De ondersteuning die kan worden geboden aan hoogbegaafde kinderen is trapsgewijs. In beginsel kunnen veel van hen geholpen worden binnen de basisondersteuning van de eigen school. Een klein deel komt in aanmerking voor ambulante begeleiding. Pas wanneer we spreken over ‘dubbel bijzondere’ leerlingen die intensieve, gespecialiseerde begeleiding nodig hebben, kom je terecht bij deze pilot.

Na dit inspirerende kijkje in de klas praat ik nog even na met de directeur van de school. Terugkijkend op zijn loopbaan in het onderwijs - het pensioen wacht na de zomervakantie - concludeert hij dat de samenleving steeds complexer wordt. We praten samen over hoe kinderen hierin mee moeten en dat het soms voelt alsof de onderwijsprofessionals aan de zijlijn staan. Het verruimen van kennis gaat, anders dan in het verleden, niet meer van leerkracht op leerling. De kennis is nu overal! Uitdaging is nu de andere bagage die kinderen meenemen. Scholen zouden een afspiegeling moeten zijn van de samenleving. In deze context is het extra jammer dat de politiek drukt tegen de expertise die in het onderwijs te vinden is. Hoe mooi zou het zijn wanneer de politiek ruimte en vertrouwen zou geven om te kunnen experimenteren.

Terug naar de pilotgroep die het topje van de piramide bedient voor kinderen die extra ondersteuning behoeven. Zie onze visie. Het overgrote deel kan in de reguliere setting worden ondersteund. De pilot richt zich op dubbel bijzondere leerlingen die intensieve, gespecialiseerde begeleiding nodig hebben. Leerlingen die op deze manier deels in een bovenschoolse groep en deels in hun eigen klas zitten. De docent van de groep deelt zijn kennis met scholen uit de wijk. Het doel is volledige terugkeer naar de eigen school. De positieve tussenevaluatie van de pilot laat zien dat we hier iets heel moois mee in handen hebben.

Wederom pionieren we in Rotterdam. Zoekend naar de juiste oplossingen voelen wij ons in Nederland op dit gebied nog vaak dummies. Door goed doordachte experimenten als deze pilot de ruimte te geven kunnen we het onderwijs verder bekwamen en ondersteunen. Hoewel het onderwerp hoogbegaafdheid vaak vragen oproept en niet iedereen dezelfde zienswijze deelt, ben ik blij dat we in openheid de ondersteuningsvraag van juist deze leerlingen kunnen bespreken en onderzoeken. Met als gezamenlijk doel: een passende plek voor ieder kind.

Pagina delen:

Uitkomsten Evaluatie SCP 2015-2016

Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2016-2020

Pilots & Projecten in Rotterdamse wijken