Corona (Covid19)

News overview image

29 juni 2020

Slotcommuniqué / Communiqué 10 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang.

Het Regieteam heeft in de vergadering van woensdag 24 juni 2020 het volgende besproken en besloten:

Laatste vergadering van het Regieteam

Het Gezamenlijk Regieteam heeft besloten zijn werkzaamheden te beëindigen – voor nu zit het werk erop.

Het Regieteam wil alle betrokkenen, en dat waren er zeer velen, in de kinderopvang, in de buitenschoolse opvang, in de scholen, in de noodopvang, de ‘leerrechtambtenaren’ en het stedelijk team jongerenwerk zeer hartelijk danken voor hun inzet en medewerking, geleverd in een sfeer van goede samenwerking.

Het Regieteam heeft zichzelf niet ontbonden. Mocht daartoe aanleiding ontstaan, dan zal het team weer in functie treden.

Laten wij hopen dat dat niet nodig zal blijken.

News overview image

8 juni 2020

Communiqué 9 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang.

Het Regieteam heeft in de vergadering van donderdag 4 juni 2020 het volgende besproken en besloten:

 

Te veel kinderen in Rotterdam gaan niet naar school

De inventarisatie laat zien dat in Rotterdam veel kinderen niet naar de kinderopvang (1.989) en niet naar de basisschool (3.742) zijn teruggekeerd. Het Regieteam vindt dit, ook in vergelijking met het landelijke beeld, een veel te groot aantal en besluit daarom dat de Leerplichtambtenaren worden ingeschakeld.

We verzoeken de scholen om vanaf 8 juni alle verzuim te melden bij Leerplicht.

 

Brief van de wethouder van Onderwijs

De wethouder van Onderwijs, Saïd Kasmi, ondersteunt het Regieteam in deze benadering. Hij heeft daarom een brief opgesteld aan alle ouders die hun kinderen, ondanks de gedeeltelijke openstelling, niet meer naar school lieten gaan.

Dat is vanaf 8 juni niet meer toegestaan. De Leerplichtambtenaren zullen vanaf dat moment weer handhavend optreden. De Leerplichtambtenaar heeft een breed scala aan handhavingsmogelijkheden tot zijn beschikking, beginnend met een goed, op handhaving gericht, gesprek. Daarmee wordt al veel bereikt.

Waar het ‘luxe verzuim’ betreft (zonder toestemming voortijdig op vakantie tijdens schooltijd) zal Leerplicht streng optreden. Bij ‘categorie 4-leerlingen’ is de eerste stap een preventief gesprek met de ouders ter voorkoming van verzuim.

Het is belangrijk dat alle ouders waarvan de kinderen niet naar school gingen - en dat zijn er bijna vierduizend - deze brief krijgen. Het Regieteam verzoekt de bestuurders van scholen dringend de brief van de wethouder aan die ouders te sturen. Dan komen zij niet voor een verrassing te staan.

De brief van de wethouder is als bijlage bij dit communiqué gevoegd.

 

Vierjarigen wél naar school

Het Regieteam vraagt alle basisscholen om kinderen die vier jaar zijn geworden, als er geen belemmerende factoren qua ontwikkeling zijn, nog dit jaar op de school toe te laten. 

 

Noodopvang wordt gesloten

De noodopvang wordt per 8 juni 2020 gesloten. De enige noodopvang die, op veel beperktere schaal, doorgaat is de 24-uur-opvang voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Deze noodopvang wordt teruggebracht naar twee locaties: één in Rotterdam-Noord en één op Zuid.

Over de volledige sluiting van alle noodopvang per 1 juli 2020 neemt het Regieteam op 24 juni een besluit.

 

Meldpunt Kwetsbare Kinderen

Vanwege het grote aantal kinderen dat niet naar school en naar de kinderopvang is teruggekeerd en de hervatting van de Leerplichthandhaving blijft het telefonisch Meldpunt Kwetsbare Kinderen nog twee weken in de lucht, tot donderdag 18 juni 2020.

 

Inventarisaties

De wekelijkse inventarisatie van kwetsbare kinderen stopt. De inventarisatie van dinsdag 2 juni was de laatste. Hierna volgt het eindrapport.

News overview image

2 juni 2020

Communiqué 8 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang.

Het Regieteam heeft in de vergadering van donderdag 28 mei 2020 het volgende besproken en besloten:


Basisscholen weer volledig open

Vanaf maandag 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open, voor zover dat praktisch mogelijk en uitvoerbaar is. Mochten scholen zich door omstandigheden gedwongen zien niet of niet helemaal de gebruikelijke gang van zaken te hervatten, dan is overleg hierover met de kinderopvangorganisaties en de ouders en leerkrachten in de Medezeggenschapsraden beslist noodzakelijk.

De kinderopvangorganisaties vangen vanaf 8 juni alleen nog kinderen op van ouders die een contract hebben, en wel op de vooraf overeengekomen dagen en tijden. Dit beperkt de speelruimte van de scholen voor een afwijkende heropening, omdat de kinderopvangorganisaties de eventuele gaten niet (meer) kunnen vullen.


Noodopvang wordt gesloten

De noodopvang wordt per 8 juni 2020 gesloten. De enige noodopvang die, op veel beperktere schaal, doorgaat is de 24-uursopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Deze noodopvang wordt teruggebracht naar twee locaties: één in Rotterdam-Noord en één op Zuid.


Te veel kinderen in Rotterdam gaan niet naar school

De inventarisatie laat zien dat in Rotterdam heel veel kinderen niet naar de kinderopvang (1.107) en niet naar de basisschool (3.840) zijn teruggekeerd. Het Regieteam vindt dit, ook in vergelijking met het landelijke beeld, een veel te groot aantal.

Het Regieteam besluit daarom dat de reguliere afspraken bij verzuim weer van kracht zijn en dat we leerplichtambtenaren inschakelen om dit verzuim aan te pakken. Alle ouders waarvan kinderen zonder legitieme reden niet naar school gaan, krijgen een schriftelijke, dringende oproep hun kinderen naar school te brengen. We verzoeken de scholen om vanaf 8 juni alle ongeoorloofd verzuim te melden bij Leerplicht.


Meldpunt Kwetsbare Kinderen

Het telefonisch Meldpunt Kwetsbare Kinderen zal nog drie weken in de lucht blijven, tot donderdag 18 juni 2020.


Inventarisatie

We bouwen de wekelijkse inventarisatie van kwetsbare kinderen af. De inventarisatie van dinsdag 2 juni zal de laatste zijn.

News overview image

20 mei 2020

Communiqué 7 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang. Het Regieteam heeft in de vergadering van dinsdag 19 mei 2020 het volgende besproken en besloten:

Noodopvang echt voor nood

Het Gezamenlijk Regieteam ziet een flinke groei in de noodopvang, mede veroorzaakt door vraag om opvang vanuit ouders met aan cruciale functies gerelateerde beroepen.

Deze groei, in combinatie met de heropening van de scholen en kinderopvang, leidt tot capaciteitsproblemen.

De noodopvang moet beschikbaar blijven voor diegene die dat écht nodig heeft om de dienstverlening aan de stad te kunnen blijven waarborgen. Daarom willen we de noodopvang tot beheersbare proporties terugbrengen. De Rotterdamse kinderopvang en de scholen hebben daarom gezamenlijk besloten om strenger te controleren op de noodzaak tot toegang tot de noodopvang. 

Alle gezonde kinderen weer naar school en reguliere opvang

De basisscholen zijn weer open - zij het op ‘halve kracht’. Het is de bedoeling dat alle kinderen die gezond zijn weer naar school gaan.

Nog niet alle kinderen gaan weer naar school. Voor de goede orde: er is géén afstands- of thuisonderwijs meer beschikbaar. Kinderen krijgen voor de helft van de onderwijstijd les op school en de andere helft is op basis van huiswerk en opdrachten ingevuld. Als ouders die hun kinderen thuis houden toch onderwijs voor hen willen, is er maar één dringend advies: Laat ze weer naar school gaan.

News overview image

18 mei 2020

Communiqué 6 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waaronder de fysieke sluiting van de scholen en kinderopvang.

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

De (gedeeltelijke) heropening van voorzieningen per 11 mei 2020 van de kinderopvang, speciaal onderwijs en primair onderwijs leidt vooralsnog niet tot het opheffen van het Regieteam.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang. Het Regieteam heeft in de vergadering van dinsdag 12 mei 2020 het volgende besproken en besloten:

Herstart na de meivakantie

De herstart na de meivakantie is in Rotterdam over het algemeen goed verlopen. Het Regieteam dankt hiervoor in het bijzonder de kinderopvangorganisaties en de buitenschoolse opvang. Zij stonden voor de niet gemakkelijk taak om ondanks allerlei wisselende schoolarrangementen toch in opvang te voorzien. Daardoor kon maandag 11 mei het onderwijs goed van start gaan.

Doen zich knelpunten voor in de samenwerking en afstemming tussen basisscholen en buitenschoolse opvang, dan kunnen hiervoor Raquel Haakmat (06 22 05 16 72) of Michiel Muis (06 18 34 33 51) van de Afdeling Onderwijs van de Gemeente Rotterdam worden benaderd.

De scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn ook gestart, maar draaien niet in het vijftig-vijftig-procentschema. Alle leerlingen van deze scholen gaan elke dag hele dagen weer naar school.

De opkomst van de leerlingen geeft in Rotterdam een sterk wisselend beeld te zien en ligt in de orde van grootte van enkele tientallen procenten tot een derde afwezigen. Angst voor besmetting speelt een rol, het risico voor kwetsbare gezinsleden of een gelegenheidsmotief. Het Regieteam wil deze ontwikkeling op de voet volgen en breidt daartoe de wekelijkse inventarisatie uit.

Inventarisatie en interventies

De wekelijkse inventarisaties worden voortgezet. Het Regieteam breidt de inventarisatie met een nieuwe categorie uit: 4) Aantallen kinderen die niet op school, de buitenschoolse of in de kinderopvang verschijnen.

Het Regieteam ziet dat (lang) niet alle kinderen na de meivakantie de schoolgang hebben hervat. Daarom is aan de wekelijkse inventarisatie deze nieuwe categorie 4 toegevoegd. Het is belangrijk dat kinderen weer naar school en de opvangvoorziening gaan. Op basis van de rapportages zal het Regieteam bezien welke interventies nodig zijn.

Noodopvang

Ook nu de scholen weer opengaan, is er noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen dus ook terecht op school en opvang als zij niet hun schooldag hebben. Uiteraard is in de afgelopen periode geprobeerd om alle kwetsbare kinderen in beeld te krijgen en, waar nodig, een passende plek voor hen te vinden.

Het uitgangspunt is om de noodopvang op de eigen school of opvanglocatie te organiseren, maar als dat nodig is, kunnen kinderen ook op een andere school of opvanglocatie worden opgevangen. Het is toegestaan om kinderen (van verschillende leeftijden) in groepjes op te vangen. De opvang van jonge kinderen die nog niet naar school gaan, moet worden geboden door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en voor de oudere kinderen (tussen 4 en 12 jaar) door leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers. Ook als de opvang op een kinderopvanglocatie plaatsvindt, blijft de eigen school nauw betrokken bij het lesprogramma (op afstand) van deze leerlingen.

Wat betekent dat? De school, elke school, is verantwoordelijk voor de noodopvang gedurende de reguliere schooltijden (de tijden zoals vermeld in de schoolgids, die van toepassing waren voor de corona-maatregelen). Het feit dat veel scholen dankbaar gebruik hebben gemaakt van de extra inzet van kinderopvangorganisaties qua buitenschoolse opvang doet daar niets aan af. Het Regieteam wil dat nog eens onderstrepen. Nog concreter: nu de scholen op een vijftig-vijftig-procentbasis werken, betekent dat niet dat de kinderen van ouders met cruciale beroepen op de andere dagen niet terecht kunnen. De school moet daarin voorzien. Niet alleen voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen, maar ook voor de kinderen in kwetsbare omstandigheden.

Hoe is de noodopvang geregeld vanaf 11 mei 2020?
De gemeente coördineert de noodopvang in samenwerking met basisonderwijs en kinderopvang.

De gemeente organiseert en financiert avond/nacht/weekendopvang. Hiervoor is door de rijksoverheid geld gereserveerd voor de gemeente.

Noodopvang is beschikbaar in aanvulling op de schooltijden/buitenschoolse opvang of de uren die al regulier worden afgenomen bij een kinderdagverblijf of gastouder, als dit noodzakelijk is omdat ouders in cruciale beroepen (extra) werken. Noodopvang is nog steeds zonder extra kosten voor ouders.

Het Regieteam vraagt in het bijzonder de aandacht van de scholen voor de komende vrije dagen: Hemelvaart (21 mei) en de daarop volgende vrijdag en 2e Pinksterdag (1 juni). Ook op die dagen moet de noodopvang beschikbaar zijn voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dit betekent dat op de officiële feestdagen (Hemelvaart en 2e Pinksterdag) de kinderen van ouders in cruciale beroepen gebruik kunnen maken van de gemeentelijk georganiseerde 24-uurs opvang. Op vrijdag 22 mei is de vakantieregeling van kracht en is de kinderopvang geopend.

Wat te doen bij besmetting?

Wanneer een besmetting met het coronavirus is vastgesteld dan liggen de regie en de verantwoordelijkheid voor de opvolging volledig bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst: het treffen van quarantainemaatregelen en het uitvoeren van epidemiologisch contactonderzoek.

Indien het gezin van een medewerker van de kinderopvang of een school in quarantaine gaat, dan geldt dat ook voor de medewerker, ook al heeft die een cruciaal beroep.

Als er twijfels zijn over een eventuele besmetting dan kan de medewerker worden getest *, maar dan blijft die, bij een negatieve testuitslag, vanwege zijn of haar cruciaal beroep tóch aan het werk. In het protocol herstart kinderopvang en protocol vanuit de PO-raad voor het SO en PO is opgenomen wat de werkwijze is als er sprake is van gezinsleden met een kwetsbare gezondheid.

* Over het testbeleid van de GGD Rotterdam-Rijnmond is een brief met aanvraagformulier verstuurd naar de kinderopvang en de basisscholen (zie de bijlagen bij dit communiqué).

Gymzalen niet beschikbaar?

Het blijkt dat de gemeente niet in alle gevallen de gymzalen open heeft gesteld voor de scholen, terwijl dat wel zou moeten.
Scholen die hiermee te maken hebben, kunnen de hulp van de Afdeling Onderwijs van de gemeente inroepen: Raquel Haakmat (06 22 05 16 72).

News overview image

4 mei 2020

Communiqué 5 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waaronder de fysieke sluiting van de scholen en kinderopvang.

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang. Het Regieteam heeft in de vergadering van woensdag 29 april 2020 het volgende besproken en besloten:

Inventarisatie en interventies
Het Regieteam neemt kennis van de inventarisatie van 27 april 2020, waarin voor het eerst ook het middelbaar beroepsonderwijs is opgenomen, en van het rapport over de uitgevoerde interventies. Het Regieteam stelt met genoegen vast dat de cijfers van inventarisatie en interventie steeds meer naar elkaar toe kruipen, wat betekent dat op een signaal ook een actie volgt.

Zowel het meldpunt, leerplicht, jongerenwerk als de wijkteams rapporteren dat zij goed in staat zijn om de signalen van zorg en onbereikbaarheid op te volgen. Met name de wijkteams en de scholen lijken elkaar steeds beter te kunnen vinden. Het is hierbij van belang dat als een wijkteam een melding oppakt, de juiste persoon van de school beschikbaar is om het wijkteam snel van informatie te voorzien. Aan de scholen het verzoek hier alert op te zijn. De wijkteams kunnen dan direct aan de slag. Zij zullen op hun beurt meer aandacht geven aan de terugkoppeling naar de scholen: wat is er met het signaal gedaan?

De inventarisaties worden na de meivakantie vervolgd.

Herstart na de meivakantie

Het Regieteam complimenteert de scholen. Zij hebben op grote schaal gevolg gegeven aan de oproep in het vorige communiqué om bij de herstart in mei de kinderen hele dagen naar school te laten gaan. Dat was en is nodig, omdat de buitenschoolse opvang (bso) anders niet te organiseren is, waar ook de noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen volop doorgang moet vinden.

Waar scholen hiervan hebben afgeweken, is dat steeds gebeurd in goed overleg met zowel de medezeggenschapsraad (ouders) als de bso-organisatie. Het Regieteam roept scholen en organisaties op om, waar de uitkomst voor beide partijen niet optimaal is, in overleg tot verbetering te komen.

Het Regieteam komt een dag na de herstart van de scholen weer bijeen om te beoordelen of de capaciteit in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang voldoende is. Op basis van de nu bekende informatie lijkt deze voldoende, maar het Regieteam wil de vinger aan de pols houden. Voorafgaand aan de bijeenkomst van het Regieteam wordt op maandag 11 mei aan het einde van de dag een steekproef gehouden om de opkomst van kinderen en de beschikbaarheid van voldoende medewerkers te bezien. Op 12 mei 2020 bepaalt het Regieteam vervolgens of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Noodopvang

Vanaf 11 mei 2020 gaan dagopvang en gastouderopvang weer regulier open; de scholen en de buitenschoolse opvang gaan gedeeltelijk open. Naast deze (gedeeltelijke) heropening moet in de periode vanaf 11 mei 2020 ook nog noodopvang beschikbaar zijn voor kinderen van ouders in vitale beroepen. De verwachting is dat de vraag hiernaar zal afnemen omdat de kinderen deels weer terecht kunnen in de heropende opvang en op school.
Zieke kinderen mogen nog steeds niet naar school of de opvang, ook niet naar de noodopvang.

Hoe wordt de noodopvang geregeld vanaf 11 mei 2020?

•     De gemeente coördineert de noodopvang in samenwerking met basisonderwijs en kinderopvang.

•     De gemeente organiseert en financiert avond/nacht/weekendopvang. Hiervoor is door de rijksoverheid geld gereserveerd voor de gemeente.

•     Noodopvang is beschikbaar in aanvulling op de schooltijden/buitenschoolse opvang of de uren die al regulier worden afgenomen bij een kinderdagverblijf of gastouder, als dit noodzakelijk is omdat ouders in vitale beroepen (extra) werken.

•     Noodopvang is nog steeds zonder extra kosten voor ouders.

 

News overview image

23 april 2020

Communiqué 4 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waaronder de fysieke sluiting van de scholen en kinderopvang.
Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang. Het Regieteam heeft in de vergadering van 22 april 2020 de volgende operationele besluiten genomen.

Openstelling kinderopvang en primair onderwijs

De Rotterdamse basisscholen gaan na de meivakantie weer open. Per maandag 11 mei 2020 starten de basisscholen op en ze zijn uiterlijk woensdag 13 mei 2020 weer operationeel, conform de herziene maatregelen.

Alle basisscholen werken qua openstelling op dezelfde manier, dat wil zeggen: er wordt gewerkt met hele schooldagen. Dat betekent dat alle schoolkinderen enkele dagen per week naar school kunnen. De noodopvang op de scholen start direct per maandag11 mei 2020.

De scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig open voor alle kinderen. Het leerlingenvervoer wordt daartoe per 11 mei 2020 weer opgestart.

De kinderopvang gaat ook weer regulier open en biedt alle kinderen waarvan de ouders al een overeenkomst hadden voor kinderopvang, een opvangplaats aan. De contracten worden nageleefd. Een en ander betekent dat de druk op kinderopvang en buitenschoolse opvang zonder meer toeneemt.

De herstart en openstelling brengt een aantal problemen met zich mee die moeten worden opgelost. In de keuzes die moeten worden gemaakt, brengt het Gezamenlijk Regieteam de volgende rangorde aan:

1. De noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen – en tot op zekere hoogte voor kinderen in onveilige omstandigheden - gaat altijd voor. Het kan niet zo zijn dat ouders in vitale beroepen niet kunnen gaan werken omdat er geen opvang meer beschikbaar is.

2. De heropening van de scholen heeft prioriteit. Thuisonderwijs komt op de tweede plaats, ook al gaan de kinderen nog niet de hele week naar school.

3.  De kinderopvang gaat weer volledig aan het werk, ook met de voorschoolse educatie. Het Regieteam vraagt kinderopvang en scholen om de haal- en brengbewegingen van de ouders elkaar niet te laten kruisen door verschillende routes en tijdstippen te hanteren.

4. De scholen wordt dringend verzocht voor de inrichting van de herstart goed overleg te voeren met de eigen organisaties voor buitenschoolse opvang, zodat die medewerkers daadwerkelijk in de gelegenheid worden gesteld om de opvang te bieden.

5. Wanneer er ruimtegebrek in de scholen dreigt op te treden, neem dan direct contact op met de Afdeling Onderwijs van de Gemeente Rotterdam: Jantine van Drimmelen, telefoon 06-22661986. Er staan op dit moment voldoende locaties leeg omdat die niet (mogen) worden gebruikt.

6. Het Regieteam zet de wekelijkse inventarisaties van de kwetsbare kinderen door, met uitzondering van de meivakantie. De ervaring in enkele Scandinavische landen met heropening van de scholen laat zien dat veel ouders hun kinderen uit angst voor besmetting niet naar school laten gaan. Omdat de regering heeft besloten vooralsnog de Leerplichtwet niet te handhaven, ontstaat het gevaar dat het zicht op kwetsbare kinderen verdwijnt.

7. Het Regieteam ziet graag dat met de heropening van de scholen óók het schoolmaatschappelijk werk zijn werkplaats weer inneemt op de scholen.

Inventarisaties en interventies

Het Gezamenlijk Regieteam stelt vast dat de laatste inventarisatie, van 20 april 2020, weer een vollediger beeld geeft van zowel het aantal kinderen van ouders met vitale beroepen in de noodopvang als van de kwetsbare kinderen in kinderopvang en diverse schooltypen.

Uit de rapporten over de daarop uitgevoerde interventies voor extra begeleiding, noodopvang en deurbezoeken blijkt dat alle betrokkenen goed in actie komen. We kunnen in de vraag voorzien.

De Regievoerder Kwetsbare Kinderen ontving nauwelijks verzoeken om escalatie; dat betekent dat de meeste zaken in goed onderling overleg worden opgelost.

Het Gezamenlijk Regieteam complimenteert alle betrokkenen met hun grote inzet en bereidheid tot samenwerking.

Inzet van kwetsbare medewerkers

Het Gezamenlijke Regieteam brengt in dit communiqué de lijst van het RIVM van kwetsbare medewerkers onder de aandacht. Het betreft personen met:

  • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
  • chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
  • diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;
  • ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
  • morbide obesitas (BMI > 40).

Het Regieteam merkt op dat zwangerschap niet als kwetsbaarheid in de lijst van het RIVM voorkomt. In alle gevallen waar werknemers twijfel hebben over de risico’s voor hun gezondheid bespreken zij die en de eventuele maatregelen met hun werkgever.

Een kwetsbare werknemer moet als er een verhoogd gezondheidsrisico speelt, worden vrijgesteld van werkzaamheden waarbij blootstelling mogelijk is aan COVID-19-positief geteste patiënten of voor COVID-19-verdachte personen, neusverkouden of hoesten of koorts, waarbij voldoende bescherming niet mogelijk is (= onbeschermd contact) of wanneer door de werkgever voldoende bescherming niet kan worden geleverd.

Testen

Voor de medewerkers van de kinderopvang en de scholen komen nu ook gratis testfaciliteiten beschikbaar als er aanwijzingen zijn voor besmetting. Het testen op een eventuele besmetting met het COVID-19-virus loopt via de eigen bedrijfsartsen.

Meivakantie

Het Gezamenlijk Regieteam herhaalt de eerdere besluiten over de meivakantie:
Ouders in vitale beroepen kunnen in de meivakantie een beroep doen op de noodopvang of de 24/7-opvang. Noodopvang op scholen is tijdens de meivakantie gesloten en start weer op maandag 11 mei 2020. Kinderopvanglocaties zijn tijdens de vakantie open voor noodopvang.

Als er problemen zijn met de opvang, kunnen ouders met vitale beroepen bellen naar 010-498 40 15. Dan wordt op maat opvang geregeld.

Volgende vergadering van het Regieteam

Het Regieteam vergadert weer op 29 april 2020.

 

 

News overview image

17 april 2020

Communiqué 3 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waaronder de fysieke sluiting van de scholen en kinderopvang.

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang. Het Regieteam heeft in de vergadering van 15 april 2020 de volgende operationele besluiten genomen.

Algemeen

·       Er wordt een vertegenwoordiger van het Voortgezet Onderwijs aan het Regieteam toegevoegd. Renata Voss zal hiervoor zorgdragen.

·       De verspreiding van de communiqués loopt, net zoals de inventarisaties, via de bestuurders van de onderwijs- en kinderopvanginstellingen en andere betrokken instellingen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), enzovoort. Daarvoor worden de verzendlijsten van de Sectorkamers gebruikt. De bestuurders wordt verzocht de communiqués en de inventarisaties in de eigen organisaties door te leiden, zodat de juiste medewerkers worden geïnformeerd.

·       Het Rotterdams middelbaar beroepsonderwijs wordt betrokken bij de inventarisaties.

Derde Inventarisatie

Op basis van de derde inventarisatie (over week 15) zijn verzoeken om interventies uitgezet. Prioriteit hebben de deurbezoeken van kinderen die onbereikbaar zijn. Die worden uitgevoerd door Leerplicht en het Stedelijk Team Jongerenwerk in samenwerking met Peuter & Co.
Hoofd Leerplicht meldt dat zijn medewerkers er goed in slagen om het contact met de school te herstellen. De onbereikbaarheid is in de meeste gevallen een kwestie van miscommunicatie. Om de deurbezoeken af te leggen, leveren de scholen de informatie over welke leerling het gaat.

Over de opvolging van de signalen uit de inventarisatie zijn (nog) geen problemen te melden.

De wijkteams (voor onderwijs) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (voor kinderopvang) leggen contact waar extra steun en begeleiding of noodopvang nodig is, waarin de scholen of de kinderopvang niet kunnen voorzien. Tot nu toe slagen zowel de kinderopvang als de scholen er over het algemeen goed in de noodopvang ook voor kwetsbare kinderen te realiseren.

Het Regieteam hanteert een vrij strenge definitie voor toegang tot de noodopvang, namelijk onveiligheid volgens de definitie van Veilig Thuis. Het zijn de scholen en de kinderopvanginstellingen zelf die bepalen of een kind naar de noodopvang moet.

Wekelijkse inventarisaties

Over het vervolg van de wekelijkse inventarisaties besluit het Regieteam:

·       De scholen/instellingen waarvan de gemeente nog geen inventarisatie ontving, vragen we opnieuw om de inventarisatie in te sturen;

·       Van de scholen/instellingen die wel al een inventarisatie instuurden, beschouwen we de ontvangen inventarisatie als een beginstand;

·       Vanaf nu vraagt de gemeente de scholen/instellingen welke kinderen of jongeren er nieuw zijn bijgekomen;

·       Zo ontstaat wekelijks een beeld van het aantal kinderen dat de school/instelling heeft gemeld: de beginstand plus de nieuwe meldingen.

Het Regieteam benadrukt dat de categorie 0 niet over kwetsbare kinderen gaat, maar om de kinderen van ouders met een vitaal beroep. De overige categorieën gaan over kwetsbare kinderen.

In de inventarisatie staat onder categorie 0 hoeveel kinderen van ouders met een vitaal beroep in de noodopvang zitten en onder categorie 2a hoeveel kwetsbare kinderen in de noodopvang zitten.

Interventies

De wekelijkse inventarisaties zijn de basis voor bel- of looplijsten die worden uitgedeeld aan de leidinggevenden van de organisatieonderdelen die belast zijn met de opvolging.

De lijsten bestaan uit de aantallen kinderen per school of instelling, de categorie en de gegevens van de contactpersoon van de school of de instellingen.

·       Categorie 1b - Het kind is thuis en heeft extra steun en begeleiding nodig, maar de school of de instelling kan daarin niet zelfstandig voorzien.

Interventie voor het primair en voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs, speciaal en speciaal voortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs: De afdeling Onderwijs zoekt contact met de betreffende school of instelling, informeert wat er aan de hand is en wat nodig is om tot een oplossing te komen. Hier wordt ook de relatie gelegd met de Samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs, vanuit de gedachte dat de extra steun en begeleiding vooral didactisch en (ortho-)pedagogisch van aard zal zijn.

Interventie voor de 0 tot 4-jarigen: Alle kinderen die thuis zijn en daar extra steun en begeleiding nodig hebben, worden geholpen door de kinderopvang zelf, daarin ondersteund door het CJG en, indien beschikbaar, door de voorschools maatschappelijk werker.

Wanneer de kinderopvang de begeleiding niet kan bieden, kan het CJG gebeld worden voor consultatie en advies. Zij komen gezamenlijk, met eventueel steun van het voorschools schoolmaatschappelijk werk, tot een oplossing. Er is preventief aanbod dat, indien gewenst, individueel ingezet kan worden, zoals de (ortho-)pedagoog van het CJG.

·       Categorie 2b - Thuissituatie is onveilig, zonder dat het direct een zaak is voor de Meldcode Veilig Thuis; er is noodopvang nodig, maar de school of instelling kan daarin niet zelf voorzien.

Interventie: Al deze zaken gaan naar de wijkteams, of het nou gaat om het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, of het middelbaar beroepsonderwijs.

Interventie voor de 0 tot 4-jarigen: Voor alle kinderen die kwetsbaar zijn omdat zij thuis in een onveilige situatie verkeren en die daarom noodopvang nodig hebben, probeert eerst de kinderopvang in noodopvang te voorzien. Zij nodigen de betreffende ouder(s) uit om hun kind naar de reeds aanwezige noodopvang te brengen. Wanneer dat niet lukt, wordt contact opgenomen met het CJG. Dat contact loopt via de kinderopvanglocatie en de daaraan verbonden jeugdverpleegkundige van het CJG. Deze weet vanuit haar betrokkenheid bij de 0 tot 4-jarigen wat er al over het kind bekend is en betrekt zo nodig andere partijen. Het voorschools maatschappelijk werk kan (in sommige gevallen samen met het CJG) het wijkteam inschakelen als daaruit aanbod nodig is. Het CJG kan ook doorverwijzen of toeleiden naar partners in het wijknetwerk.

Het doel van de interventie is om het kind weer in de kinderopvang te krijgen, om zo door geregeld fysiek contact een vinger aan de pols te kunnen houden.

Voor kinderen met een sociaal-medische of plus-opvang-indicatie geldt dat als zij in categorie 2 vallen (dus thuis in onveilige omstandigheden verkeren) zij mogen worden opgevangen in de nood-kinderopvang.

·       Categorie 3 - Onbereikbare kinderen en jongeren; deze kinderen en jongeren worden doorgezet naar Leerplicht en het Stedelijk Team Jongerenwerk.

Interventie: Er volgt deurbezoek door leerplichtambtenaren voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en door het Stedelijk Team Jongerenwerk in samenwerking met Peuter & Co voor 0-4 jarigen.

Registratie van de interventies

Het Regieteam wil niet alleen de kwetsbare kinderen inventariseren, maar ook op een eenvoudige en handzame manier de resultaten van de interventies vastleggen. Dit dient als sturingsinstrument.

De resultaten komen in een andere administratie dan de inventarisatie zelf. Zowel de inventarisaties als de resultaten-administratie is anoniem. Beide kunnen niet inhoudelijk worden gekoppeld, alleen de cijfers kunnen worden vergeleken.

De resultaten-administratie heeft zodoende hetzelfde karakter als de inventarisatie: anoniem, kwantitatief en met slechts enkele categorie-aanduidingen.

Hier worden vier categorieën gevoerd: opgelost, geplaatst, gevonden en geëscaleerd.

·       Bij categorie 1b - Opgelost. Er is voldaan aan de vraag om extra steun en begeleiding.

·       Bij categorie 2b - Geplaatst. Het kind waarvoor noodopvang werd gevraagd, is in noodopvang geplaats.

·       Bij categorie 3 - Gevonden. Het kind waarmee de kinderopvangvoorziening of de school het contact was kwijtgeraakt, is gevonden.

·       Categorie 4 - Geëscaleerd. Als de begeleidingsvraag van het kind niet kan worden opgelost, als het kind niet kan worden geplaatst in de verzochte noodopvang of wanneer het contact met het onbereikbare kind niet kon worden hersteld, dan wordt er geëscaleerd.

Meldpunt Kwetsbare Kinderen

Het meldpunt is vanaf dinsdag 13 april 2020 in de lucht. Het ontving enkele tientallen meldingen van professionals, de meeste via een e-mailbericht naar meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl.

Meivakantie

Ouders in vitale beroepen kunnen in de meivakantie een beroep doen op de noodopvang of de 24/7-opvang. Noodopvang op scholen is tijdens de meivakantie gesloten. Kinderopvanglocaties zijn tijdens de vakantie open voor noodopvang.

Als er problemen zijn met de opvang, kunnen ouders met vitale beroepen bellen naar 010-498 40 15. Dan wordt op maat opvang geregeld.