Corona (Covid19)

News overview image

15 oktober 2020

Communiqué 12 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam, van de Schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de Besturen van de kinderopvang, heeft zijn werkzaamheden vanwege de tweede corona-golf weer opgepakt. Het Regieteam komt geregeld bijeen en brengt over de nodige inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.

Het Regieteam heeft in zijn vergadering van dinsdag 13 oktober 2020 het volgende besproken.

Nog geen noodopvang
Er komen steeds meer vragen over het instellen van noodopvang. Het Gezamenlijk Regieteam wacht op een besluit van het Rijk hierover.

Het Regieteam treft komende week wel al voorbereidingen, omdat de verwachting is dat na de herfstvakantie de vraag naar noodopvang zal toenemen.

Wat te doen bij besmetting?
Er blijkt regelmatig onduidelijkheid te bestaan over wat men moet doen bij besmetting. De antwoorden zijn te vinden op de website van de RIVM en van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Kijk niet op de website van andere GGD’s, want er zijn regionale verschillen.

Voor Rotterdam geldt: bij vastgestelde besmetting blijf je zeven dagen thuis (in isolatie) en voordat je weer aan het werk gaat, moet je tenminste 24 uur vrij zijn van klachten of verschijnselen.

Wat te doen bij sluiting van een kinderopvang of een school?
De sluiting moet meteen worden gemeld bij de partners van de locatie en bij de gemeente Rotterdam. Sluiting van een kinderopvanglocatie moet direct gemeld worden bij de sectorkamer via vveMO@rotterdam.nl. Het schoolbestuur moet de sluiting melden aan de schoolbestuurlijk contactpersoon.

Elk besluit heeft consequenties voor de partners. Andere kinderopvanglocaties krijgen bijvoorbeeld de vraag om kinderen over te nemen. Dus vraagt het Regieteam: informeer elkaar en overleg.

Mondkapjes
Het kabinet wil de discussie over de mondkapjes beëindigen. In alle publieke ruimtes, behalve op straat, wordt het dragen verplicht. Dit wordt nog wettelijk geregeld; nu geldt nog het zeer dringende advies.

In lijn met het landelijke beleid, is het uitgangspunt dat mondkapjes worden gedragen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hogere beroepsopleidingen en wetenschappelijk onderwijs door alle leerlingen en studenten buiten de klas- of collegelokalen.

Het bestaande dringende advies is daarmee uitgebreid met mbo, hbo en wo. Het geldt niet voor het primair onderwijs.

Openbaar vervoer - alleen noodzakelijk; dus ook voor onderwijs!
Het kabinet wil gebruik van het openbaar vervoer zoveel mogelijk ontmoedigen, want veel bewegingen maken de kans op besmetting groter. Noodzakelijk vervoer moet echter doorgang vinden. Ook het bezoeken van een school is noodzakelijk. Het is dus toegestaan om met openbaar vervoer naar de onderwijslocatie te gaan.

De al ingestelde verplichting voor een mondkapje in het openbaar vervoer blijft van kracht.

Sporten
Er zijn nieuwe regels voor sporten, maar gymmen in het primair en voortgezet onderwijs kan nog steeds.

Tenslotte
De coronacrisis treft de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de scholen bijzonder zwaar. En lang niet iedereen toont begrip. Het Regieteam ziet en hoort van onbetamelijkheden, van ouders en anderen. Rustig blijven en tegelijkertijd duidelijk de grenzen trekken, helpt. Het devies is: niet accepteren wat onacceptabel is, maar neem angst en spanning wel serieus en probeer deze weg te nemen.

 

News overview image

13 oktober 2020

Communiqué 11 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang, heeft zijn werkzaamheden vanwege de tweede coronagolf weer opgepakt. Het regieteam komt geregeld bijeen en brengt over de benodigde inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.


Het Regieteam heeft in de vergadering van woensdag 7 oktober 2020 het volgende besproken en besloten:

Het is op dit moment niet mogelijk om het beeld van de coronagolf volledig scherp te stellen. Hoewel de besmettingen omvangrijk zijn, blijven de bestemmingshaarden nog goed te lokaliseren. Dat vraagt om maatwerk - met in achtneming van geldende maatregelen en algemene regels (RIVM) - en aanvullende maatregelen vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Besmettingen
Het is voor de basisscholen en de kinderopvang belangrijk om vast te houden aan het uitgangspunt dat kinderen tot twaalf jaar onderling niet besmettelijk zijn: zij zijn niet of nauwelijks de oorzaak van besmettingen. De besmettingen vinden voornamelijk plaats in de privésfeer en niet op de scholen of in de kinderopvang.

Overplaatsing
Wanneer een afzonderlijke kinderopvangvoorziening of school voor primair onderwijs wordt gesloten, bijvoorbeeld omdat te veel medewerkers thuis moeten blijven vanwege coronaverschijnselen of -besmetting, is de lijn dat de kinderen binnen de kinderopvang elders geplaatst kunnen worden als de ouders daarmee instemmen. De school die gesloten wordt, verzorgt in die gevallen onderwijs op afstand.

Overplaatsing geldt niet voor de medewerkers: zij kunnen niet van een gelokaliseerde besmettingshaard naar een andere locatie worden overgeplaatst. Dat brengt te veel risico’s met zich mee.

Regels
Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de hoofdregels houdt. Dus: blijf thuis bij klachten of verschijnselen, houd anderhalve meter afstand, houd je aan de hygiënevoorschriften, ventileer de ruimtes en volg de voor de sector geldende aanvullende maatregelen (zie bijlage ‘Mondkapjes in het onderwijs’).

Nog geen noodopvang
Er komt pas noodopvang wanneer de Rijksoverheid daarover het besluit neemt en daarvoor de financiële mogelijkheden schept. Bij tijdelijke sluiting van afzonderlijke scholen of kinderopvangvoorzieningen kan daarom nu nog niet voorzien worden in noodopvang. Het Gezamenlijk Regieteam treft wel al voorbereidingen om te zijner tijd noodopvang te kunnen bieden aan de kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang. Het regieteam zal grenzen stellen aan de toelating tot noodopvang vanwege de personeelskrapte waarvan nu al sprake is.

News overview image

29 juni 2020

Slotcommuniqué / Communiqué 10 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang.

Het Regieteam heeft in de vergadering van woensdag 24 juni 2020 het volgende besproken en besloten:

Laatste vergadering van het Regieteam

Het Gezamenlijk Regieteam heeft besloten zijn werkzaamheden te beëindigen – voor nu zit het werk erop.

Het Regieteam wil alle betrokkenen, en dat waren er zeer velen, in de kinderopvang, in de buitenschoolse opvang, in de scholen, in de noodopvang, de ‘leerrechtambtenaren’ en het stedelijk team jongerenwerk zeer hartelijk danken voor hun inzet en medewerking, geleverd in een sfeer van goede samenwerking.

Het Regieteam heeft zichzelf niet ontbonden. Mocht daartoe aanleiding ontstaan, dan zal het team weer in functie treden.

Laten wij hopen dat dat niet nodig zal blijken.

News overview image

8 juni 2020

Communiqué 9 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang.

Het Regieteam heeft in de vergadering van donderdag 4 juni 2020 het volgende besproken en besloten:

 

Te veel kinderen in Rotterdam gaan niet naar school

De inventarisatie laat zien dat in Rotterdam veel kinderen niet naar de kinderopvang (1.989) en niet naar de basisschool (3.742) zijn teruggekeerd. Het Regieteam vindt dit, ook in vergelijking met het landelijke beeld, een veel te groot aantal en besluit daarom dat de Leerplichtambtenaren worden ingeschakeld.

We verzoeken de scholen om vanaf 8 juni alle verzuim te melden bij Leerplicht.

 

Brief van de wethouder van Onderwijs

De wethouder van Onderwijs, Saïd Kasmi, ondersteunt het Regieteam in deze benadering. Hij heeft daarom een brief opgesteld aan alle ouders die hun kinderen, ondanks de gedeeltelijke openstelling, niet meer naar school lieten gaan.

Dat is vanaf 8 juni niet meer toegestaan. De Leerplichtambtenaren zullen vanaf dat moment weer handhavend optreden. De Leerplichtambtenaar heeft een breed scala aan handhavingsmogelijkheden tot zijn beschikking, beginnend met een goed, op handhaving gericht, gesprek. Daarmee wordt al veel bereikt.

Waar het ‘luxe verzuim’ betreft (zonder toestemming voortijdig op vakantie tijdens schooltijd) zal Leerplicht streng optreden. Bij ‘categorie 4-leerlingen’ is de eerste stap een preventief gesprek met de ouders ter voorkoming van verzuim.

Het is belangrijk dat alle ouders waarvan de kinderen niet naar school gingen - en dat zijn er bijna vierduizend - deze brief krijgen. Het Regieteam verzoekt de bestuurders van scholen dringend de brief van de wethouder aan die ouders te sturen. Dan komen zij niet voor een verrassing te staan.

De brief van de wethouder is als bijlage bij dit communiqué gevoegd.

 

Vierjarigen wél naar school

Het Regieteam vraagt alle basisscholen om kinderen die vier jaar zijn geworden, als er geen belemmerende factoren qua ontwikkeling zijn, nog dit jaar op de school toe te laten. 

 

Noodopvang wordt gesloten

De noodopvang wordt per 8 juni 2020 gesloten. De enige noodopvang die, op veel beperktere schaal, doorgaat is de 24-uur-opvang voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Deze noodopvang wordt teruggebracht naar twee locaties: één in Rotterdam-Noord en één op Zuid.

Over de volledige sluiting van alle noodopvang per 1 juli 2020 neemt het Regieteam op 24 juni een besluit.

 

Meldpunt Kwetsbare Kinderen

Vanwege het grote aantal kinderen dat niet naar school en naar de kinderopvang is teruggekeerd en de hervatting van de Leerplichthandhaving blijft het telefonisch Meldpunt Kwetsbare Kinderen nog twee weken in de lucht, tot donderdag 18 juni 2020.

 

Inventarisaties

De wekelijkse inventarisatie van kwetsbare kinderen stopt. De inventarisatie van dinsdag 2 juni was de laatste. Hierna volgt het eindrapport.

News overview image

2 juni 2020

Communiqué 8 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang.

Het Regieteam heeft in de vergadering van donderdag 28 mei 2020 het volgende besproken en besloten:


Basisscholen weer volledig open

Vanaf maandag 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open, voor zover dat praktisch mogelijk en uitvoerbaar is. Mochten scholen zich door omstandigheden gedwongen zien niet of niet helemaal de gebruikelijke gang van zaken te hervatten, dan is overleg hierover met de kinderopvangorganisaties en de ouders en leerkrachten in de Medezeggenschapsraden beslist noodzakelijk.

De kinderopvangorganisaties vangen vanaf 8 juni alleen nog kinderen op van ouders die een contract hebben, en wel op de vooraf overeengekomen dagen en tijden. Dit beperkt de speelruimte van de scholen voor een afwijkende heropening, omdat de kinderopvangorganisaties de eventuele gaten niet (meer) kunnen vullen.


Noodopvang wordt gesloten

De noodopvang wordt per 8 juni 2020 gesloten. De enige noodopvang die, op veel beperktere schaal, doorgaat is de 24-uursopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Deze noodopvang wordt teruggebracht naar twee locaties: één in Rotterdam-Noord en één op Zuid.


Te veel kinderen in Rotterdam gaan niet naar school

De inventarisatie laat zien dat in Rotterdam heel veel kinderen niet naar de kinderopvang (1.107) en niet naar de basisschool (3.840) zijn teruggekeerd. Het Regieteam vindt dit, ook in vergelijking met het landelijke beeld, een veel te groot aantal.

Het Regieteam besluit daarom dat de reguliere afspraken bij verzuim weer van kracht zijn en dat we leerplichtambtenaren inschakelen om dit verzuim aan te pakken. Alle ouders waarvan kinderen zonder legitieme reden niet naar school gaan, krijgen een schriftelijke, dringende oproep hun kinderen naar school te brengen. We verzoeken de scholen om vanaf 8 juni alle ongeoorloofd verzuim te melden bij Leerplicht.


Meldpunt Kwetsbare Kinderen

Het telefonisch Meldpunt Kwetsbare Kinderen zal nog drie weken in de lucht blijven, tot donderdag 18 juni 2020.


Inventarisatie

We bouwen de wekelijkse inventarisatie van kwetsbare kinderen af. De inventarisatie van dinsdag 2 juni zal de laatste zijn.

News overview image

20 mei 2020

Communiqué 7 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang. Het Regieteam heeft in de vergadering van dinsdag 19 mei 2020 het volgende besproken en besloten:

Noodopvang echt voor nood

Het Gezamenlijk Regieteam ziet een flinke groei in de noodopvang, mede veroorzaakt door vraag om opvang vanuit ouders met aan cruciale functies gerelateerde beroepen.

Deze groei, in combinatie met de heropening van de scholen en kinderopvang, leidt tot capaciteitsproblemen.

De noodopvang moet beschikbaar blijven voor diegene die dat écht nodig heeft om de dienstverlening aan de stad te kunnen blijven waarborgen. Daarom willen we de noodopvang tot beheersbare proporties terugbrengen. De Rotterdamse kinderopvang en de scholen hebben daarom gezamenlijk besloten om strenger te controleren op de noodzaak tot toegang tot de noodopvang. 

Alle gezonde kinderen weer naar school en reguliere opvang

De basisscholen zijn weer open - zij het op ‘halve kracht’. Het is de bedoeling dat alle kinderen die gezond zijn weer naar school gaan.

Nog niet alle kinderen gaan weer naar school. Voor de goede orde: er is géén afstands- of thuisonderwijs meer beschikbaar. Kinderen krijgen voor de helft van de onderwijstijd les op school en de andere helft is op basis van huiswerk en opdrachten ingevuld. Als ouders die hun kinderen thuis houden toch onderwijs voor hen willen, is er maar één dringend advies: Laat ze weer naar school gaan.

News overview image

18 mei 2020

Communiqué 6 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waaronder de fysieke sluiting van de scholen en kinderopvang.

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

De (gedeeltelijke) heropening van voorzieningen per 11 mei 2020 van de kinderopvang, speciaal onderwijs en primair onderwijs leidt vooralsnog niet tot het opheffen van het Regieteam.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang. Het Regieteam heeft in de vergadering van dinsdag 12 mei 2020 het volgende besproken en besloten:

Herstart na de meivakantie

De herstart na de meivakantie is in Rotterdam over het algemeen goed verlopen. Het Regieteam dankt hiervoor in het bijzonder de kinderopvangorganisaties en de buitenschoolse opvang. Zij stonden voor de niet gemakkelijk taak om ondanks allerlei wisselende schoolarrangementen toch in opvang te voorzien. Daardoor kon maandag 11 mei het onderwijs goed van start gaan.

Doen zich knelpunten voor in de samenwerking en afstemming tussen basisscholen en buitenschoolse opvang, dan kunnen hiervoor Raquel Haakmat (06 22 05 16 72) of Michiel Muis (06 18 34 33 51) van de Afdeling Onderwijs van de Gemeente Rotterdam worden benaderd.

De scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn ook gestart, maar draaien niet in het vijftig-vijftig-procentschema. Alle leerlingen van deze scholen gaan elke dag hele dagen weer naar school.

De opkomst van de leerlingen geeft in Rotterdam een sterk wisselend beeld te zien en ligt in de orde van grootte van enkele tientallen procenten tot een derde afwezigen. Angst voor besmetting speelt een rol, het risico voor kwetsbare gezinsleden of een gelegenheidsmotief. Het Regieteam wil deze ontwikkeling op de voet volgen en breidt daartoe de wekelijkse inventarisatie uit.

Inventarisatie en interventies

De wekelijkse inventarisaties worden voortgezet. Het Regieteam breidt de inventarisatie met een nieuwe categorie uit: 4) Aantallen kinderen die niet op school, de buitenschoolse of in de kinderopvang verschijnen.

Het Regieteam ziet dat (lang) niet alle kinderen na de meivakantie de schoolgang hebben hervat. Daarom is aan de wekelijkse inventarisatie deze nieuwe categorie 4 toegevoegd. Het is belangrijk dat kinderen weer naar school en de opvangvoorziening gaan. Op basis van de rapportages zal het Regieteam bezien welke interventies nodig zijn.

Noodopvang

Ook nu de scholen weer opengaan, is er noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen dus ook terecht op school en opvang als zij niet hun schooldag hebben. Uiteraard is in de afgelopen periode geprobeerd om alle kwetsbare kinderen in beeld te krijgen en, waar nodig, een passende plek voor hen te vinden.

Het uitgangspunt is om de noodopvang op de eigen school of opvanglocatie te organiseren, maar als dat nodig is, kunnen kinderen ook op een andere school of opvanglocatie worden opgevangen. Het is toegestaan om kinderen (van verschillende leeftijden) in groepjes op te vangen. De opvang van jonge kinderen die nog niet naar school gaan, moet worden geboden door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en voor de oudere kinderen (tussen 4 en 12 jaar) door leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers. Ook als de opvang op een kinderopvanglocatie plaatsvindt, blijft de eigen school nauw betrokken bij het lesprogramma (op afstand) van deze leerlingen.

Wat betekent dat? De school, elke school, is verantwoordelijk voor de noodopvang gedurende de reguliere schooltijden (de tijden zoals vermeld in de schoolgids, die van toepassing waren voor de corona-maatregelen). Het feit dat veel scholen dankbaar gebruik hebben gemaakt van de extra inzet van kinderopvangorganisaties qua buitenschoolse opvang doet daar niets aan af. Het Regieteam wil dat nog eens onderstrepen. Nog concreter: nu de scholen op een vijftig-vijftig-procentbasis werken, betekent dat niet dat de kinderen van ouders met cruciale beroepen op de andere dagen niet terecht kunnen. De school moet daarin voorzien. Niet alleen voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen, maar ook voor de kinderen in kwetsbare omstandigheden.

Hoe is de noodopvang geregeld vanaf 11 mei 2020?
De gemeente coördineert de noodopvang in samenwerking met basisonderwijs en kinderopvang.

De gemeente organiseert en financiert avond/nacht/weekendopvang. Hiervoor is door de rijksoverheid geld gereserveerd voor de gemeente.

Noodopvang is beschikbaar in aanvulling op de schooltijden/buitenschoolse opvang of de uren die al regulier worden afgenomen bij een kinderdagverblijf of gastouder, als dit noodzakelijk is omdat ouders in cruciale beroepen (extra) werken. Noodopvang is nog steeds zonder extra kosten voor ouders.

Het Regieteam vraagt in het bijzonder de aandacht van de scholen voor de komende vrije dagen: Hemelvaart (21 mei) en de daarop volgende vrijdag en 2e Pinksterdag (1 juni). Ook op die dagen moet de noodopvang beschikbaar zijn voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dit betekent dat op de officiële feestdagen (Hemelvaart en 2e Pinksterdag) de kinderen van ouders in cruciale beroepen gebruik kunnen maken van de gemeentelijk georganiseerde 24-uurs opvang. Op vrijdag 22 mei is de vakantieregeling van kracht en is de kinderopvang geopend.

Wat te doen bij besmetting?

Wanneer een besmetting met het coronavirus is vastgesteld dan liggen de regie en de verantwoordelijkheid voor de opvolging volledig bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst: het treffen van quarantainemaatregelen en het uitvoeren van epidemiologisch contactonderzoek.

Indien het gezin van een medewerker van de kinderopvang of een school in quarantaine gaat, dan geldt dat ook voor de medewerker, ook al heeft die een cruciaal beroep.

Als er twijfels zijn over een eventuele besmetting dan kan de medewerker worden getest *, maar dan blijft die, bij een negatieve testuitslag, vanwege zijn of haar cruciaal beroep tóch aan het werk. In het protocol herstart kinderopvang en protocol vanuit de PO-raad voor het SO en PO is opgenomen wat de werkwijze is als er sprake is van gezinsleden met een kwetsbare gezondheid.

* Over het testbeleid van de GGD Rotterdam-Rijnmond is een brief met aanvraagformulier verstuurd naar de kinderopvang en de basisscholen (zie de bijlagen bij dit communiqué).

Gymzalen niet beschikbaar?

Het blijkt dat de gemeente niet in alle gevallen de gymzalen open heeft gesteld voor de scholen, terwijl dat wel zou moeten.
Scholen die hiermee te maken hebben, kunnen de hulp van de Afdeling Onderwijs van de gemeente inroepen: Raquel Haakmat (06 22 05 16 72).

News overview image

4 mei 2020

Communiqué 5 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waaronder de fysieke sluiting van de scholen en kinderopvang.

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang. Het Regieteam heeft in de vergadering van woensdag 29 april 2020 het volgende besproken en besloten:

Inventarisatie en interventies
Het Regieteam neemt kennis van de inventarisatie van 27 april 2020, waarin voor het eerst ook het middelbaar beroepsonderwijs is opgenomen, en van het rapport over de uitgevoerde interventies. Het Regieteam stelt met genoegen vast dat de cijfers van inventarisatie en interventie steeds meer naar elkaar toe kruipen, wat betekent dat op een signaal ook een actie volgt.

Zowel het meldpunt, leerplicht, jongerenwerk als de wijkteams rapporteren dat zij goed in staat zijn om de signalen van zorg en onbereikbaarheid op te volgen. Met name de wijkteams en de scholen lijken elkaar steeds beter te kunnen vinden. Het is hierbij van belang dat als een wijkteam een melding oppakt, de juiste persoon van de school beschikbaar is om het wijkteam snel van informatie te voorzien. Aan de scholen het verzoek hier alert op te zijn. De wijkteams kunnen dan direct aan de slag. Zij zullen op hun beurt meer aandacht geven aan de terugkoppeling naar de scholen: wat is er met het signaal gedaan?

De inventarisaties worden na de meivakantie vervolgd.

Herstart na de meivakantie

Het Regieteam complimenteert de scholen. Zij hebben op grote schaal gevolg gegeven aan de oproep in het vorige communiqué om bij de herstart in mei de kinderen hele dagen naar school te laten gaan. Dat was en is nodig, omdat de buitenschoolse opvang (bso) anders niet te organiseren is, waar ook de noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen volop doorgang moet vinden.

Waar scholen hiervan hebben afgeweken, is dat steeds gebeurd in goed overleg met zowel de medezeggenschapsraad (ouders) als de bso-organisatie. Het Regieteam roept scholen en organisaties op om, waar de uitkomst voor beide partijen niet optimaal is, in overleg tot verbetering te komen.

Het Regieteam komt een dag na de herstart van de scholen weer bijeen om te beoordelen of de capaciteit in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang voldoende is. Op basis van de nu bekende informatie lijkt deze voldoende, maar het Regieteam wil de vinger aan de pols houden. Voorafgaand aan de bijeenkomst van het Regieteam wordt op maandag 11 mei aan het einde van de dag een steekproef gehouden om de opkomst van kinderen en de beschikbaarheid van voldoende medewerkers te bezien. Op 12 mei 2020 bepaalt het Regieteam vervolgens of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Noodopvang

Vanaf 11 mei 2020 gaan dagopvang en gastouderopvang weer regulier open; de scholen en de buitenschoolse opvang gaan gedeeltelijk open. Naast deze (gedeeltelijke) heropening moet in de periode vanaf 11 mei 2020 ook nog noodopvang beschikbaar zijn voor kinderen van ouders in vitale beroepen. De verwachting is dat de vraag hiernaar zal afnemen omdat de kinderen deels weer terecht kunnen in de heropende opvang en op school.
Zieke kinderen mogen nog steeds niet naar school of de opvang, ook niet naar de noodopvang.

Hoe wordt de noodopvang geregeld vanaf 11 mei 2020?

•     De gemeente coördineert de noodopvang in samenwerking met basisonderwijs en kinderopvang.

•     De gemeente organiseert en financiert avond/nacht/weekendopvang. Hiervoor is door de rijksoverheid geld gereserveerd voor de gemeente.

•     Noodopvang is beschikbaar in aanvulling op de schooltijden/buitenschoolse opvang of de uren die al regulier worden afgenomen bij een kinderdagverblijf of gastouder, als dit noodzakelijk is omdat ouders in vitale beroepen (extra) werken.

•     Noodopvang is nog steeds zonder extra kosten voor ouders.