13 oktober 2020

Communiqué 11 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang, heeft zijn werkzaamheden vanwege de tweede coronagolf weer opgepakt. Het regieteam komt geregeld bijeen en brengt over de benodigde inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.


Het Regieteam heeft in de vergadering van woensdag 7 oktober 2020 het volgende besproken en besloten:

Het is op dit moment niet mogelijk om het beeld van de coronagolf volledig scherp te stellen. Hoewel de besmettingen omvangrijk zijn, blijven de bestemmingshaarden nog goed te lokaliseren. Dat vraagt om maatwerk - met in achtneming van geldende maatregelen en algemene regels (RIVM) - en aanvullende maatregelen vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Besmettingen
Het is voor de basisscholen en de kinderopvang belangrijk om vast te houden aan het uitgangspunt dat kinderen tot twaalf jaar onderling niet besmettelijk zijn: zij zijn niet of nauwelijks de oorzaak van besmettingen. De besmettingen vinden voornamelijk plaats in de privésfeer en niet op de scholen of in de kinderopvang.

Overplaatsing
Wanneer een afzonderlijke kinderopvangvoorziening of school voor primair onderwijs wordt gesloten, bijvoorbeeld omdat te veel medewerkers thuis moeten blijven vanwege coronaverschijnselen of -besmetting, is de lijn dat de kinderen binnen de kinderopvang elders geplaatst kunnen worden als de ouders daarmee instemmen. De school die gesloten wordt, verzorgt in die gevallen onderwijs op afstand.

Overplaatsing geldt niet voor de medewerkers: zij kunnen niet van een gelokaliseerde besmettingshaard naar een andere locatie worden overgeplaatst. Dat brengt te veel risico’s met zich mee.

Regels
Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de hoofdregels houdt. Dus: blijf thuis bij klachten of verschijnselen, houd anderhalve meter afstand, houd je aan de hygiënevoorschriften, ventileer de ruimtes en volg de voor de sector geldende aanvullende maatregelen (zie bijlage ‘Mondkapjes in het onderwijs’).

Nog geen noodopvang
Er komt pas noodopvang wanneer de Rijksoverheid daarover het besluit neemt en daarvoor de financiële mogelijkheden schept. Bij tijdelijke sluiting van afzonderlijke scholen of kinderopvangvoorzieningen kan daarom nu nog niet voorzien worden in noodopvang. Het Gezamenlijk Regieteam treft wel al voorbereidingen om te zijner tijd noodopvang te kunnen bieden aan de kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang. Het regieteam zal grenzen stellen aan de toelating tot noodopvang vanwege de personeelskrapte waarvan nu al sprake is.

Pagina delen: