15 oktober 2020

Communiqué 12 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam, van de Schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de Besturen van de kinderopvang, heeft zijn werkzaamheden vanwege de tweede corona-golf weer opgepakt. Het Regieteam komt geregeld bijeen en brengt over de nodige inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.

Het Regieteam heeft in zijn vergadering van dinsdag 13 oktober 2020 het volgende besproken.

Nog geen noodopvang
Er komen steeds meer vragen over het instellen van noodopvang. Het Gezamenlijk Regieteam wacht op een besluit van het Rijk hierover.

Het Regieteam treft komende week wel al voorbereidingen, omdat de verwachting is dat na de herfstvakantie de vraag naar noodopvang zal toenemen.

Wat te doen bij besmetting?
Er blijkt regelmatig onduidelijkheid te bestaan over wat men moet doen bij besmetting. De antwoorden zijn te vinden op de website van de RIVM en van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Kijk niet op de website van andere GGD’s, want er zijn regionale verschillen.

Voor Rotterdam geldt: bij vastgestelde besmetting blijf je zeven dagen thuis (in isolatie) en voordat je weer aan het werk gaat, moet je tenminste 24 uur vrij zijn van klachten of verschijnselen.

Wat te doen bij sluiting van een kinderopvang of een school?
De sluiting moet meteen worden gemeld bij de partners van de locatie en bij de gemeente Rotterdam. Sluiting van een kinderopvanglocatie moet direct gemeld worden bij de sectorkamer via vveMO@rotterdam.nl. Het schoolbestuur moet de sluiting melden aan de schoolbestuurlijk contactpersoon.

Elk besluit heeft consequenties voor de partners. Andere kinderopvanglocaties krijgen bijvoorbeeld de vraag om kinderen over te nemen. Dus vraagt het Regieteam: informeer elkaar en overleg.

Mondkapjes
Het kabinet wil de discussie over de mondkapjes beëindigen. In alle publieke ruimtes, behalve op straat, wordt het dragen verplicht. Dit wordt nog wettelijk geregeld; nu geldt nog het zeer dringende advies.

In lijn met het landelijke beleid, is het uitgangspunt dat mondkapjes worden gedragen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hogere beroepsopleidingen en wetenschappelijk onderwijs door alle leerlingen en studenten buiten de klas- of collegelokalen.

Het bestaande dringende advies is daarmee uitgebreid met mbo, hbo en wo. Het geldt niet voor het primair onderwijs.

Openbaar vervoer - alleen noodzakelijk; dus ook voor onderwijs!
Het kabinet wil gebruik van het openbaar vervoer zoveel mogelijk ontmoedigen, want veel bewegingen maken de kans op besmetting groter. Noodzakelijk vervoer moet echter doorgang vinden. Ook het bezoeken van een school is noodzakelijk. Het is dus toegestaan om met openbaar vervoer naar de onderwijslocatie te gaan.

De al ingestelde verplichting voor een mondkapje in het openbaar vervoer blijft van kracht.

Sporten
Er zijn nieuwe regels voor sporten, maar gymmen in het primair en voortgezet onderwijs kan nog steeds.

Tenslotte
De coronacrisis treft de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de scholen bijzonder zwaar. En lang niet iedereen toont begrip. Het Regieteam ziet en hoort van onbetamelijkheden, van ouders en anderen. Rustig blijven en tegelijkertijd duidelijk de grenzen trekken, helpt. Het devies is: niet accepteren wat onacceptabel is, maar neem angst en spanning wel serieus en probeer deze weg te nemen.

 

Pagina delen: