Nieuws

News overview image

12 november 2019

Evaluaties van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget

In de periode juni tot en met september 2019 hebben in de wijknetwerken de evaluaties van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget plaats gevonden. De grootste resultaten zijn de korte lijntjes en de verbinding tussen het SBO en de andere scholen in de wijk.

Ook het onderwerp ‘dekkend netwerk’ is in de wijknetwerken geëvalueerd. Hiervoor is de volgende definitie gebruikt: over lastig plaatsbare of overplaatsbare leerlingen wordt in de wijk overleg gevoerd, en een oplossing gevonden. Zie ‘Eerste contouren nieuwe Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2020-2024, versie 0.2’.  In de meeste wijknetwerken vindt er al overleg plaats over deze leerlingen, maar de volgende stap is van praten over naar ook daadwerkelijk handelen. In de wijknetwerkbijeenkomsten van het huidige schooljaar zal het onderwerp ‘dekkend netwerk’ dan ook op de agenda’s staan.

Benieuwd naar alle informatie over de evaluatie van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget? Dit staat in de factsheet ‘evaluatie wijkplannen en SBO(wijk) maatwerkbudget schooljaar 2018-2019’.  Graag delen met de scholen waar je schoolcontactpersoon bent en/of bespreken tijdens een wijknetwerkbijeenkomst als PFH wijk.

News overview image

11 november 2019

Terugblik ontmoetingsbijeenkomst tussen PFH wijk en gebiedsadviseurs van de gemeente Rotterdam

Op 7 november 2019 vond de eerste ontmoetingsbijeenkomst plaats tussen de portefeuillehouders (PFH) Wijk en de gebiedsadviseurs van de gemeente Rotterdam. Deze bijeenkomst had tot doel  (nadere) kennismaking, informatie, samenwerking en inspiratie.

PPO Rotterdam informeerde de gebiedsadviseurs over passend onderwijs, het preventieve werk van de schoolcontactpersonen en de rol van de PFH wijk. Terwijl de gemeente Rotterdam informatie gaf over de wijkprogrammering Jeugd https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkprogrammering.

Door deze bijeenkomst werden we met elkaar met de neus op de feiten gedrukt dat samenwerking voor de kinderen in de wijken een heel groot voordeel kan betekenen, omdat we met gedeeld eigenaarschap elkaar kunnen versterken.  De nauwe samenwerking in Kralingen Crooswijk werd door de PFH wijk’s en de betrokken gebiedsadviseur als  ‘good practice’ voorbeeld toegelicht. Er zijn tijdens de bijeenkomst afspraken gemaakt en succeservaringen, knelpunten & oplossingen/ideeën met elkaar gedeeld. De middag werd afgesloten met een informele (netwerk)borrel. Deze succesvolle en inspirerende middag zal dan ook zeker een positief vervolg krijgen.

News overview image

5 november 2019

Speciale aandacht voor deze themabijeenkomsten

Met regelmaat organiseert PPO Rotterdam themabijeenkomsten om IB-ers, leerkrachten of schooldirecteuren te informeren over diverse onderwerpen.

Twee nieuwe bijeenkomsten op de agenda:

Eerst volgende bijeenkomsten:

Wil je het volledige overzicht? Bekijk onze online agenda.

Deelnemen aan een bijeenkomst? Stuur een bericht naar: info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres. (De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

News overview image

5 november 2019

Belangrijk in het kader van aanmelding vergoede dyslexie zorg

In het kader van de aanmelding vergoede dyslexie zorg is het volgende belangrijk.

Wist u dat....

We na de kerstvakantie verouderde versies van het ‘Leerlingdossier’ & de ‘Oudervragenlijst’ niet meer in behandeling mogen nemen? Op deze pagina op onze website kunt u de recente versie vinden.

En ook belangrijk: Wat u in het 'Leerlingdossier' schrijft, exact overeen moet komen met wat er in de handelingsplannen staat beschreven?

 

 

News overview image

14 oktober 2019

Extra themabijeenkomst voor directies: "Gedrag in de school, wat kan ik daar aan doen?"

Speciaal voor directies is er een extra themabijeenkomst. Op 29 mei bent u van harte welkom tijdens bij de bijeenkomst "Gedrag in de school, wat kan ik daar aan doen?".

Uit de gesprekken in de wijken is gebleken dat er op een aantal scholen grote problemen worden ervaren met het gedrag van leerlingen en soms ook hun ouders. Als directeur heb je op het gedrag van de mensen in je school een enorme invloed.

Meer weten over deze bijeenkomst?
Klik hier voor alle informatie.

News overview image

14 oktober 2019

Het nieuwe leerlingdossier EED 3.0

Voor de zomervakantie is de nieuwste versie van het landelijke format leerlingdossier EED op de website van PPO Rotterdam verschenen. Al snel werd duidelijk dat deze nieuwe versie door scholen niet als een verbetering wordt ervaren.

Als poortwachters EED van PPO Rotterdam delen wij deze mening. Het heeft ons doen besluiten contact te zoeken met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit contact heeft tijdens een constructief en inspirerend gesprek met bestuurslid Chris Struiksma geleid tot een nieuw voorstel. Onze ‘Rotterdamse versie’ wordt begin volgende week door Chris Struiksma aangeboden aan het Expertisecentrum Nederlands, waar men ook werkt aan een revisie.

Het leerlingdossier is HET format waarmee scholen de overstap van onderwijs naar de vergoede dyslexiezorg kunnen realiseren via de PPO poortwachter. In het leerlingdossier staat beschreven waarom de leerling wordt aangemeld, welke de vergoede dyslexiezorg aanbieder genoeg informatie geeft om een dyslexie onderzoek te kunnen opstarten. EED staat voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. 3.0 is ontstaan vanwege eerder verschenen versies.

Wij hopen dat ons voorstel hierin verwerkt wordt. Tot die tijd blijven wij werken met de 3.0 versie. Heb je vragen over dit format? Neem gerust contact met ons op via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl!

Van links naar rechts: Mariska van Noordenne (intern begeleider Montessorischool De Mare), Kees Stentler (gespecialiseerd leesbegeleider en coördinerend poortwachter EED PPO Rotterdam), Marleen van Dijk (gedragswetenschapper en poortwachter EED PPO Rotterdam), Elouise van Vessem (coördinerend poortwachter EED PPO Rotterdam), Chris Struiksma (bestuurslid NKD) Annemieke Gilden (schoolcontactpersoon en ambulant begeleider PPO Rotterdam)

 

News overview image

14 oktober 2019

RVKO directiebijeenkomst ‘Ontdekken & Ervaren’

Op 8 oktober organiseerde de RVKO een directiebijeenkomst met als thema ‘Ontdekken & Ervaren’.

In de ochtend hadden directies de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse schoolbezoeken en workshops. Het middagprogramma stond in het teken van de eerste gemeenschappelijke bijeenkomst van directie en IB van de RVKO-scholen en hun PPO schoolcontactpersonen.

Er werd gestart met een gezamenlijke lunch, gevolgd door een inleiding op de bijeenkomst door Michiel Minderhoud. Hij nam de aanwezigen mee in een korte terugblik op vorig schooljaar, de huidige stand van zaken binnen PPO en de uitdagingen die we met elkaar ondervinden in de zoektocht naar inclusievere vormen van onderwijs, de wijzigende rol van de schoolcontactpersoon en de grootste geplande veranderingen in het nieuwe ondersteuningsplan.

Daarna was er ruimte voor directie en IB om met hun schoolcontactpersoon in gesprek te gaan over de wederzijdse verwachtingen. Dit werd door veel aanwezigen als heel positief ervaren. In de waan van de dag was het een mooie gelegenheid om elkaar feedback te geven, verwachtingen uit te spreken en concrete werkafspraken te maken.

 

News overview image

14 oktober 2019

Terugblik themamiddag voor directeuren ‘gedrag in de school’

Op 4 oktober 2019 heeft de themaochtend voor ‘gedrag in de school’ plaats gevonden. Directeuren van Rotterdamse basisscholen zijn tijdens een inspirerende ochtend met aansluitende lunch samen met Michiel Minderhoud (directeur-bestuurder van PPO Rotterdam) en Marjolein Versluis (beleidsadviseur PPO Rotterdam) met elkaar in gesprek gegaan over het thema ‘gedrag in de school’.

Investeren en grenzen aangeven vanaf dag 1

De belangrijkste sleutel tot succes is vanaf het begin van de aanmelding op de school de relatie met ouders en de leerling aangaan. Investeer in de relatie voordat je je deze nodig hebt! Maar ook duidelijkheid over de geldende schoolregels, het aangeven van de schoolgrenzen en kennis van de wet- en regelgeving zijn belangrijk om als school ‘goed beslagen te ijs te komen’. PPO Rotterdam heeft een filmpje over het aanmelden en inschrijven van leerlingen ontwikkeld waarin voor scholen en ouders duidelijk de aanmeld- en inschrijvingsprocedure beschreven wordt volgens de Wet op primair onderwijs (WPO).

Welk model ben jij als directeur binnen de school?

Het gaat bij ‘gedrag in de school’ om het gedrag van leerlingen en ouders, maar ook het (voorbeeld)gedrag van leerkrachten, intern begeleiders én directeuren binnen de school. Het gedrag van de directeur stuurt namelijk het gedrag binnen de school tussen ouders onderling, leerkrachten onderling en leerlingen onderling.  Staan de directeur en de leerkrachten aan de deur om ouders en leerlingen te verwelkomen?

Inzetten op preventie om curatief te voorkomen

Tijdens de bijeenkomst is er middels een coöperatieve werkvorm met elkaar stil gestaan bij succeservaringen, knelpunten en oplossingen bij het ‘gedrag binnen de school’. Inzetten op preventie wordt als belangrijkste succesfactor genoemd om curatief te voorkomen.

Succesfactoren: vanaf de eerste dag de relatie aangaan, een goed gedragsprotocol (en deze laten ondertekenen bij de inschrijving), overzicht van hoe de zorg in en rondom de school is ingericht, een persoonlijk intakegesprek voor ouders en koffieochtenden door andere ouders werden.

Knelpunten: ouders die niet altijd in de gelegenheid zijn om naar school te komen bij gedragsescalaties (wat te doen als school), een gedragsprotocol heeft altijd ‘grijze’ gebieden, wat te doen met ouders die niet mee willen werken en ruzies tussen ouders onderling (wat is de rol van de school?).

Oplossingen: een gedragsprotocol (met afspraken over hoe om te gaan met fysiek gedrag van een leerling), duidelijk zijn in de verwachtingen en benadrukken dat een ouder altijd verantwoordelijk is voor het gedrag van hun kind op school.

We doen het samen!

Heb je als school zorgen op gebied van gedrag binnen de school? Bespreek dan met je schoolcontactpersoon (SCP) wat PPO Rotterdam hierin voor jullie kan betekenen. PPO Rotterdam kan (preventieve) ondersteuning aan scholen en leerlingen bieden vanuit verschillende arrangementen maar ook met de inzet van schoolcontactpersonen, ouderfunctionarissen en de ombudspersoon PPO Rotterdam. In het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2014 zal er nog meer de focus gelegd worden op de preventie van gedrag door het Rotterdamse onderwijs inclusiever te maken en nog meer maatwerk te bieden door de schoolcontactpersonen.

Extra themamiddag ‘ gedrag in de school’ schooljaar 2019-2020

Heb je als directeur de eerste themamiddag gemist en wil je graag samen met andere Rotterdamse directeuren en PPO Rotterdam het gesprek met elkaar aangaan over het thema ‘gedrag in de school’? Geef je dan op voor de nieuwe themaochtend ‘gedrag in de school’ op 22 mei 2020 (09.00-12.00).