Nieuws

News overview image

27 oktober 2020

De OverstapRoute schooljaar 2020-2021 is gereed

De OverstapRoute 2020-2021 is gereed!

Via het filmpje krijgt u alvast een eerste indruk. Klik hier voor het fimpje. Op de website van De OverstapRoute vindt u alle materialen.

Na de herfstvakantie zijn de eerste OverstapRouteMails verstuurd met toelichting op de benodigde stappen en tips. Ontving u vorig schooljaar de OverstapRouteMail niet en wilt u zich hiervoor aanmelden? Mail dan uw gegevens (naam, mailadres, functie en school) naar: deoverstaproute@koersvo.nl.

News overview image

12 oktober 2020

Nieuws uit de wijk - Mark Mieras op bezoek

Mark Mieras op bezoek in Hillegersberg-Schiebroek: 16 september 2020

Wat een geluk! Net vóór dat alle strengere maatregelen weer in gingen, was wetenschapsjournalist Mark Mieras nog te gast in de Goede Herderkerk in Rotterdam.

Mark Mieras was daar voor de startbijeenkomst schooljaar 2020-2021 vanuit het project ‘IJzer smeed je als het koud is’. Een wijkinitiatief van alle 19 basisscholen in de Rotterdamse wijken Hillegersberg-Schiebroek. Mieras volgde Kees van Overveld en Hans Kaldenbach op, die de afgelopen 2 jaren vanuit het project het schooljaar mochten openen. 

Keurig op anderhalve meter afstand en in twee groepen, nam Mark Mieras leerkrachten van de 19 scholen mee in de wereld van het brein. Iedere brein is verschillend. Dat vormt soms een uitdaging voor de leerkracht, maar deze verschillen zouden meer gekoesterd mogen worden. Deze verschillen zijn namelijk nodig als mensheid om samen te overleven.

Hij vertelde over wat het brein nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Wat de impact is van muziek, beweging en buitenspelen. Dat plezier bij het leren zo belangrijk is. De hormonen die dan vrijkomen, zorgen er steeds voor dat we daar nog veel meer van willen!

De aanwezige leerkrachten werden uitgedaagd om samen met de leerlingen te durven gaan falen, nieuwsgierig te zijn, in het moment te zijn, de interactie aan te gaan en zich over te geven. Ongemak hoort namelijk bij leren.

Het project ‘IJzer smeed je als het koud is’ heeft tot doel het verminderen van gedragsproblemen binnen de wijk. Scholencoaches Irma Bergmans en Danny Bras vertalen dit graag naar het verbeteren van welbevinden van alle betrokkenen. Om het ongemak bij het leren te stimuleren, het leerplezier te bevorderen én om te zorgen dat er zoveel mogelijk endorfine vrijkomt, bieden zij al ruim tweeënhalf jaar verschillende activiteiten voor medewerkers van de 19 HiS-basisscholen. Zo verzorgen zij o.a. inspiratiebijeenkomsten voor kartrekkers en kindercoaches, workshops Verbindende Communicatie, intervisie voor leerkrachten en nodigen zij inspirerende gastsprekers uit.

 

News overview image

12 oktober 2020

Handreiking terug- en doorplaatsingsbeleid 

Handreiking terug- en doorplaatsingsbeleid 

Hierbij vinden jullie de handreiking Terug-en doorplaatsingsbeleid (klik hier voor de handreiking). Deze handreiking is opgesteld op basis van input die bij het scholenveld is ingewonnen. Nogmaals dank hiervoor! 

Het doel van deze handreiking is om het terugplaatsen van leerlingen vanuit speciaal (basis)onderwijs naar het regulier of speciaal basisonderwijs te vergemakkelijken. Deze handreiking kan dan ook ingezet worden wanneer er aan een terugplaatsing gedacht wordt.  

Aangezien elke terugplaatsing maatwerk is, is er bewust voor gekozen om een handreiking (en geen protocol!) op te stellen, met daarin de aandachtspunten waar aan gedacht kan worden bij een terugplaatsing. 

Middels deze handreiking hopen we ook een bijdrage te leveren aan een vergroting van de doorstroom in het speciaal (basis)onderwijs, waardoor leerlingen minder lang of niet op de wachtlijst hoeven te staan en sneller de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast wordt er tegemoet gekomen aan de wens van veel ouders en leerlingen om thuisnabij onderwijs te volgen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van handreiking voor ouders over dit onderwerp. Zodra deze gereed is, zal ook deze handreiking te vinden zijn op de site van PPO Rotterdam. 

 

News overview image

15 september 2020

Themabijeenkomsten 2020-2021

Dit schooljaar organiseren we weer themabijeenkomsten rond diverse onderwerpen. Vanwege de Coronacrisis is het aanbod van onderwerpen beperkter dan andere jaren en kunnen er minder deelnemers worden ingeschreven. 

De kalender wordt dit jaar niet afgedrukt en uitgedeeld, maar is digitaal te vinden op onze PPO-website (klik hier voor de kalender). De themabijeenkomsten waar nu op ingeschreven kan worden zijn te vinden in de agenda op onze website.  
 
Meer informatie is te vinden in de agenda op onze website (klik hier voor de agenda).  
Aanmelden kan via info@pporotterdam.nl 
Vragen? Projectcoördinator:  Margreet Clarijs (m.clarijs@pporotterdam.nl)

News overview image

15 september 2020

Herinnering afronding basisbudget wijk en SBO wijk(maatwerk)budget

Herinnering afronding basisbudget wijk en SBO wijk(maatwerk)budget
PPO Rotterdam heeft al heel wat ingevulde evaluatieformulieren en financiële overzichten van het basisbudget wijk en het SBO (wijk) maatwerkbudget voor de zomervakantie 2019-2020 mogen ontvangen. Bedankt daarvoor. Aangezien we nog niet alles van elke wijk hebben ontvangen hierbij een herhaling van het eerdere bericht. Het is belangrijk dat PPO inzicht krijgt in het geld dat terugbetaald wordt vanuit de wijken zodat we weten welk geld de komende periode extra ingezet kan gaan worden. 

Afronden oud beleid en start nieuw beleid
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 ingegaan en werken we met het ‘Schoolbudget’ en het ‘budget inclusief onderwijs’. Hiernaast werken we in de wijken met wijkcontactpersonen (WCP) in plaats van met portefeuillehouders wijk.

Het basisbudget wijk en het SBO (wijk) maatwerkbudget van het vorige ondersteuningsplan 2016-2020 moet echter wel nog afgerond worden.

Laatste evaluatie en verantwoording
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben de wijken jaarlijks een basisbudget wijk ontvangen en sinds schooljaar 2017-2018 hebben de wijken ook de mogelijkheid gehad een SBO wijkbudget te ontvangen. De uitgaven van deze budgetten moeten voor een laatste keer worden verantwoord en het eventuele resterende bedrag worden terugbetaald. Het terugbetaalde geld wordt in de nieuwe ondersteuningsplan periode ingezet. 

Het is bekend dat een aantal wijken nog activiteiten gepland heeft in deze periode die nu niet doorgaan of uitgesteld zijn tot volgend schooljaar vanwege de Corona-maatregelen (uiterlijk besteed in 2020). Uitgestelde activiteiten mogen alvast worden opgenomen in de evaluatie. Het geld voor deze activiteiten hoeft dan niet te worden terugbetaald. 

Werkwijze
Om een en ander te stroomlijnen werken we als volgt: 
PPO Rotterdam heeft eind schooljaar 2019-2020 per wijk een overzicht van het totaal uitgekeerde basisbudget wijk en SBO(wijk) maatwerkbudget naar de penvoerder en de portefeuillehouder wijk gestuurd. PPO Rotterdam heeft dit gelijktijdig gedaan met de evaluatieformulieren 2019-2020. Als in een wijk meerdere penvoerders zijn ontvingen die allemaal het overzicht. Dit kan het geval zijn als de penvoerder voor het basisbudget niet dezelfde is als de penvoerder van het SBO (wijk)maatwerkbudget. Aan de penvoerders wordt verzocht dit overzicht in te vullen en voor de zomervakantie 2020 te retourneren aan PPO Rotterdam en het eigen bestuurskantoor.

De bestuurskantoren ontvangen een totaaloverzicht met alle uitgekeerde budgetten van de penvoerende scholen van hun bestuur. Aan de bestuurskantoren wordt gevraagd om dit overzicht voor 1 september 2020 compleet in te vullen en terug te sturen aan PPO. Als er geld terugbetaald moet worden, ontvangt PPO dit graag voor 1 oktober 2020. PPO heeft met de betrokken bestuurskantoren contact gehad over deze werkwijze. Voor vragen kun je terecht bij  financien@pporotterdam.nl .

Wie doet wat?
PFH wijk (met ingang van het schooljaar 2020-2021 is dit de wijkcontactpersoon)                         

Deelt het evaluatieformulier met de wijk. Het gaat om de inhoudelijke en financiële evaluatie van het schooljaar 2019-2020. De penvoerder levert het financiële overzicht aan. 

Penvoerders             
Levert financiële overzicht voor wijkbudget en/of SBO(wijk) budget voor de periode 2016-2020 (met daarin ook schooljaar 2019-2020) voor de zomervakantie. 

Bestuurskantoren     
Bundelen de overzichten van de penvoerders en maken daarmee inzichtelijk hoeveel geld er moet worden terugbetaald voor 1 oktober. De bestuurskantoren zorgen voor terugbetaling.

 

News overview image

14 september 2020

Toestemming vragen of ouders informeren. Wat doet de school en wat doet PPO Rotterdam?

Toestemming vragen of ouders informeren. Wat doet de school en wat doet PPO Rotterdam?
Zowel voor de school als voor PPO Rotterdam is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met bijzondere persoonsgegevens en dat we op de juiste wijze ouders betrekken en informeren. PPO Rotterdam heeft het document “toestemming of informatieplicht” (klik hier) opgesteld. Dit document geeft weer wie in welke gevallen toestemming moet vragen aan ouders en waarover ouders geïnformeerd moeten worden.

Wat zijn de rechten van ouders?
Klik hier om te lezen wat de rechten van ouders zijn.

Informatie over toestemming voor ouder(s) en/of verzorger(s)
Klik hier om informatie te lezen over de toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s).

Heeft u vragen over deze handreiking? Neem dan contact op met Annelies Kingma (a.kingma@pporotterdam.nl) of stel uw vraag aan uw Schoolcontactpersoon. 

News overview image

8 september 2020

Aangepast toetsen voor de EED regeling na vertraging

Vanwege de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 is de intensieve periode voor ondersteuning op niveau 2 (ON2) en niveau 3 (ON3) bij leerlingen met leesproblemen en een vermoeden van dyslexie wellicht anders verlopen dan gebruikelijk. Hierdoor kan het nodig zijn om de intensieve begeleidingsperiode verder voort te zetten of in te halen in het nieuwe schooljaar. Dat kan ook gevolgen hebben voor de toetsing voor de LVS momenten.

Voor leerlingen die in een traject richting EED-zorg zitten heeft dit gevolgen voor het afnemen van de tweede of de derde hoofdmeting en eventueel ook voor het plannen van (het inhalen van) de intensieve ondersteuning op ON3.

Dyslexie Centraal schetst de mogelijkheden voor opschuiven van toetsen en de intensieve periodes voor ondersteuning op ON2 en ON3:

Aangepast toetsen voor de EED regeling na vertraging

Tip: Schrijf je in op de nieuwsbrief van Dyslexie Centraal wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws rondom leesproblemen en dyslexie in het onderwijs:

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief van Dyslexie Centraal
 

Elouise van Vessem
Poortwachter EED
 
 

News overview image

15 juli 2020

Veelgestelde vragen – Budget Inclusief Onderwijs

Waarom een budget inclusief onderwijs?
Om een meer inclusieve werkwijze binnen de Rotterdamse basisscholen te stimuleren.

Waar is het budget inclusief onderwijs voor bedoeld?
Vanuit het budget inclusief onderwijs worden meerjarige activiteiten gefinancierd, passend binnen de onderwijsvisie van school en schoolbestuur, die stadsbreed bijdragen aan de realisatie van het dekkend netwerk. Jaarlijks wordt het budget inclusief onderwijs vastgesteld. Concreet gaat dit om 20 inclusieve scholen, Herstart en innovatieve projecten. In dit stuk richten we ons op de inclusieve scholen.

Kan iedere Rotterdamse basisschool een inclusieve basisschool worden?
Nee, voor de ondersteuningsplanperiode 2020-2024 is er in de begroting ruimte opgenomen voor maximaal 20 scholen. Bij de toekenning van het budget inclusief onderwijs zal daarom ook gekeken worden naar de spreiding van de inclusieve scholen over de stad en de schoolbesturen.

Kan iedere vorm van onderwijs dit aanvragen (BaO, SBO, SO)?
Alleen reguliere basisscholen (BaO) en speciaal basisonderwijs (SBO) scholen komen voor het budget in aanmerking, waarbij de voorkeur van PPO uitgaat naar reguliere scholen. De beoogde doelgroep die wordt opgenomen binnen de inclusieve scholen zijn leerlingen met een speciaal onderwijs (SO) profiel.

Het oorspronkelijke idee ging uit van de deelname van reguliere basisscholen. In de startfase van het budget inclusief onderwijs hebben ook meerdere SBO scholen het initiatief genomen. Met elkaar moeten we op termijn evalueren welk aantal SBO scholen dat dit aanvraagt als wenselijk wordt gezien.

Hoe hoog is het budget inclusief onderwijs per school?
Het budget inclusief onderwijs bedraagt voor basisscholen die willen deelnemen aan dit initiatief 50.000 euro per schooljaar. Dit dekt de kosten van een fulltime onderwijsassistent en eventuele materiële kosten.

Wordt dit bedrag overgemaakt naar de school?
Nee, middels een beschikking wordt het bedrag overgemaakt naar het bestuur van de school, uiteraard onder vermelding van de naam van de school.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het plan is besproken door school met het bestuur van de school en het bestuur heeft er mee ingestemd.
  • Het plan is besproken met de schoolcontactpersoon en de regiomanager van PPO.
  • Het plan wordt besproken in de wijk met de andere scholen en daarbij wordt ook besproken hoe wordt omgegaan met plaatsingsvraagstukken (niet alle lasten op één schouder).
  • Leerlingen van alle besturen zijn welkom.
  • Afhankelijk van de school vorm (SBO of BaO) wordt gestuurd op een minimaal aantal leerlingen. Waarbij tenminste: 5 leerlingen met een SO profiel op een BaO en 10 leerlingen met een SO profiel op een SBO.
  • Door de betreffende school wordt kritisch meegedacht of leerlingen van de SO wachtlijst een plek op school kunnen krijgen en of leerlingen teruggeplaatst kunnen worden vanuit SBO of SO naar de inclusieve basisschool.
     

Wie vraagt aan?
De directeur van de school doet, in overleg met de schoolcontactpersoon en de regiomanager, de aanvraag voor een budget inclusief onderwijs.

Voor wanneer moet de school dit budget aanvragen?
De aanvraag voor het budget inclusief onderwijs moet voor 1 april voorafgaande aan het betreffende schooljaar ingediend worden.

Krijgt een inclusieve school ook een schoolbudget?
Ja, op dit moment wel. De verwachting is dat het aantal aanvragen voor extra ondersteuning vanuit het schoolbudget afneemt (leerlingen worden in het inclusieve plan meegenomen). Vraag is of het schoolbudget uiteindelijk noodzakelijk blijft. Dit zal meegenomen worden in de evaluaties.

Hoe monitoren en evalueren we de inzet van het inclusieve budget?
Minimaal twee keer per jaar wordt het plan geëvalueerd door school met de schoolcontactpersoon. Indien gewenst sluit de regiomanager hierbij aan. De insteek is dat de plannen voor een langere periode gaan lopen. Dit is wel afhankelijk van wat er uit de evaluaties komt. Voor de plannen die lopen zal dan ook jaarlijks voor 1 april een geactualiseerde versie van het plan met evaluatie aangeleverd moeten worden bij PPO voor de aanvraag van de beschikking voor het schooljaar daarna.

Waar kan ik deze scholen vinden?
Op de website zal een overzicht beschikbaar komen van de scholen die een budget inclusief onderwijs ontvangen en in welke doelgroepen zij zich specialiseren.

Komen er nieuwe aanvraagformulieren en zo ja, wanneer zijn deze klaar?
Ja, er komt een nieuw aanvraagformulier in Kindkans beschikbaar. Daarnaast wordt een inhoudelijk formulier ontworpen waarin het plan van de school uiteengezet kan worden. Begin schooljaar 2020-2021 hopen we het formulier beschikbaar te hebben. Tot die tijd kan het plan worden ingeleverd in word-format of pdf bij de regiomanager van PPO.