Nieuws

News overview image

15 juli 2020

Veelgestelde vragen – Budget Inclusief Onderwijs

Waarom een budget inclusief onderwijs?
Om een meer inclusieve werkwijze binnen de Rotterdamse basisscholen te stimuleren.

Waar is het budget inclusief onderwijs voor bedoeld?
Vanuit het budget inclusief onderwijs worden meerjarige activiteiten gefinancierd, passend binnen de onderwijsvisie van school en schoolbestuur, die stadsbreed bijdragen aan de realisatie van het dekkend netwerk. Jaarlijks wordt het budget inclusief onderwijs vastgesteld. Concreet gaat dit om 20 inclusieve scholen, Herstart en innovatieve projecten. In dit stuk richten we ons op de inclusieve scholen.

Kan iedere Rotterdamse basisschool een inclusieve basisschool worden?
Nee, voor de ondersteuningsplanperiode 2020-2024 is er in de begroting ruimte opgenomen voor maximaal 20 scholen. Bij de toekenning van het budget inclusief onderwijs zal daarom ook gekeken worden naar de spreiding van de inclusieve scholen over de stad en de schoolbesturen.

Kan iedere vorm van onderwijs dit aanvragen (BaO, SBO, SO)?
Alleen reguliere basisscholen (BaO) en speciaal basisonderwijs (SBO) scholen komen voor het budget in aanmerking, waarbij de voorkeur van PPO uitgaat naar reguliere scholen. De beoogde doelgroep die wordt opgenomen binnen de inclusieve scholen zijn leerlingen met een speciaal onderwijs (SO) profiel.

Het oorspronkelijke idee ging uit van de deelname van reguliere basisscholen. In de startfase van het budget inclusief onderwijs hebben ook meerdere SBO scholen het initiatief genomen. Met elkaar moeten we op termijn evalueren welk aantal SBO scholen dat dit aanvraagt als wenselijk wordt gezien.

Hoe hoog is het budget inclusief onderwijs per school?
Het budget inclusief onderwijs bedraagt voor basisscholen die willen deelnemen aan dit initiatief 50.000 euro per schooljaar. Dit dekt de kosten van een fulltime onderwijsassistent en eventuele materiële kosten.

Wordt dit bedrag overgemaakt naar de school?
Nee, middels een beschikking wordt het bedrag overgemaakt naar het bestuur van de school, uiteraard onder vermelding van de naam van de school.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het plan is besproken door school met het bestuur van de school en het bestuur heeft er mee ingestemd.
  • Het plan is besproken met de schoolcontactpersoon en de regiomanager van PPO.
  • Het plan wordt besproken in de wijk met de andere scholen en daarbij wordt ook besproken hoe wordt omgegaan met plaatsingsvraagstukken (niet alle lasten op één schouder).
  • Leerlingen van alle besturen zijn welkom.
  • Afhankelijk van de school vorm (SBO of BaO) wordt gestuurd op een minimaal aantal leerlingen. Waarbij tenminste: 5 leerlingen met een SO profiel op een BaO en 10 leerlingen met een SO profiel op een SBO.
  • Door de betreffende school wordt kritisch meegedacht of leerlingen van de SO wachtlijst een plek op school kunnen krijgen en of leerlingen teruggeplaatst kunnen worden vanuit SBO of SO naar de inclusieve basisschool.
     

Wie vraagt aan?
De directeur van de school doet, in overleg met de schoolcontactpersoon en de regiomanager, de aanvraag voor een budget inclusief onderwijs.

Voor wanneer moet de school dit budget aanvragen?
De aanvraag voor het budget inclusief onderwijs moet voor 1 april voorafgaande aan het betreffende schooljaar ingediend worden.

Krijgt een inclusieve school ook een schoolbudget?
Ja, op dit moment wel. De verwachting is dat het aantal aanvragen voor extra ondersteuning vanuit het schoolbudget afneemt (leerlingen worden in het inclusieve plan meegenomen). Vraag is of het schoolbudget uiteindelijk noodzakelijk blijft. Dit zal meegenomen worden in de evaluaties.

Hoe monitoren en evalueren we de inzet van het inclusieve budget?
Minimaal twee keer per jaar wordt het plan geëvalueerd door school met de schoolcontactpersoon. Indien gewenst sluit de regiomanager hierbij aan. De insteek is dat de plannen voor een langere periode gaan lopen. Dit is wel afhankelijk van wat er uit de evaluaties komt. Voor de plannen die lopen zal dan ook jaarlijks voor 1 april een geactualiseerde versie van het plan met evaluatie aangeleverd moeten worden bij PPO voor de aanvraag van de beschikking voor het schooljaar daarna.

Waar kan ik deze scholen vinden?
Op de website zal een overzicht beschikbaar komen van de scholen die een budget inclusief onderwijs ontvangen en in welke doelgroepen zij zich specialiseren.

Komen er nieuwe aanvraagformulieren en zo ja, wanneer zijn deze klaar?
Ja, er komt een nieuw aanvraagformulier in Kindkans beschikbaar. Daarnaast wordt een inhoudelijk formulier ontworpen waarin het plan van de school uiteengezet kan worden. Begin schooljaar 2020-2021 hopen we het formulier beschikbaar te hebben. Tot die tijd kan het plan worden ingeleverd in word-format of pdf bij de regiomanager van PPO.

News overview image

14 juli 2020

Maatwerkbijeenkomst OOG VOOR JOU op 7 oktober 2020 voorlopig afgelast

Helaas blijkt het niet mogelijk om de creatieve werkplaats OOG VOOR JOU in deze tijd te organiseren. Zowel met de locatie als met het programma lopen we letterlijk tegen de grens op van anderhalve meter.

Op 17 maart j.l. mailden we dat de bijeenkomst van 25 maart uitgesteld werd en waren we heel blij dat we een nieuwe datum konden aangeven: 7 oktober 2020. Jammer genoeg blijkt dat niet haalbaar. In het schooljaar 2020-2021 gaat de campagne OOG VOOR JOU onverminderd door met allerlei initiatieven en in het voorjaar 2021 mogelijk een nieuwe maatwerkbijeenkomst. We willen graag samen verkennen hoe we OOG kunnen blijven hebben voor alle leerlingen. We houden jullie op de hoogte.

De Werkgroep zorgelijk verzuim

News overview image

13 juli 2020

Spreekuur Poortwachters EED voor intern begeleiders en schoolcontactpersonen via Teams

Als Poortwachters EED stellen wij vanaf 1 september 2020 een spreekuur in. Voor alle vragen over de aanmelding voor vergoed onderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kunt u dan bij ons terecht. Er zullen elke keer twee poortwachters aanwezig zijn.   

Tijden: elke dinsdag en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur. 

Aanmelden graag uiterlijk een dag vooraf via:  poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl zodat wij een planning kunnen maken en u kunnen inbellen via Teams.

Voor dringende vragen zijn wij uiteraard ook op andere momenten te bereiken!

Hartelijke groet van Marleen van Dijk, Marga Boer, Elouise van Vessem, Kees Stentler en Anneke Buis

News overview image

6 juli 2020

Van Wijkplan 2016-2020 naar Wijkplan 2020-2024 - HiS

Fase voorafgaand aan het project

In het kader van de invoering van het ondersteuningsplan PPO-Rotterdam 2016-2020 is in de wijken Hillegersberg en Schiebroek (HiS) intensief gesproken over hoe te komen tot een dekkend netwerk binnen deze twee wijken. De 19 scholen (14 basisscholen en 5 SO scholen) besluiten al snel om hun krachten te bundelen. Na inventarisatie blijkt dat de scholen behoefte hebben aan ondersteuning van kinderen met gedragsproblemen.

Vanuit de filosofie, dat ijzer gesmeed moet worden als het koud is, is een duidelijke invalshoek gekozen: de kans op gedragsverandering is het grootst op het moment dat een kind goed aanspreekbaar is. Dat toont de noodzaak voor een brede kennisbasis in de scholen, waar het gaat om gedragsproblemen en interventies hierbij. De aanwezigheid van Masters-SEN op gedragsproblemen en opgeleide kindercoaches vormen hiervoor de basis.

Start project ‘IJzer smeed je als het koud is’

Vanuit de gebundelde wijkplangelden zijn twee schoolcoaches aangesteld voor allebei 12 ½ uur in de week gedurende 2 ½ jaar: Danny Bras en Irma Bergmans, beiden bekend in HiS.
Het doel van het verminderen van gedragsproblemen is vertaald naar het verbeteren van het welbevinden van zowel leerlingen als het team. Er wordt ingezet op preventief handelen in plaats van curatief, met name door anders te gaan kijken naar gedrag.

Het eerste schooljaar (2018-2019)
In de tweede week van het schooljaar vond de aftrap van het project plaats. Kees van Overveld geeft een inspirerende lezing aan ruim 150 deelnemers over de verschillende fases van groepsvorming en Sociaal Emotioneel Leren in de klas.

Andere algemene bijeenkomsten van dat jaar zijn: een middag over verschillende methodes voor sociaal-emotioneel leren, een verdieping op ZIEN!, Spelend leren, samenwerking regulier en speciaal onderwijs.

Naast algemene bijeenkomsten zijn er voor verschillende doelgroepen regelmatig specifieke bijeenkomsten geweest. Zo kwamen de kartrekkers en kindercoaches van de scholen maandelijks bij elkaar en was er vier keer een bijeenkomst voor leerkrachten onder andere over de werking van emoties en het brein en het toepassen van het gedachtegoed Verbindende Communicatie. In mei was er een goed bezochte interactieve avond voor ouders over het thema ‘Kinderen en emoties’.

Vanuit de behoefte aan concrete hulpmiddelen zijn de ‘Lekker in je vel-ClassDojo’ met bijbehorende Google Drive-documenten en het Zorgoverzicht ontwikkeld voor de scholen. Middels een Nieuwsbrief worden alle betrokkenen binnen en buiten het Project op de hoogte gehouden. 

News overview image

23 juni 2020

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Met de invoering van Passend Onderwijs zijn schoolbesturen vanaf 1 augustus 2015 verplicht om het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) te registreren in het basisregister onderwijs (BRON). Het afgelopen schooljaar is het OPP een speerpunt geweest in de communicatie tussen PPO en het scholenveld. Nadat uit verschillende richtingen signalen kwamen dat de OPP's vaak niet werden ingezet op de manier zoals het in de wet Passend Onderwijs beschreven is (o.a. Inspectie Samenwerkingsverbanden, Geschillencommissie Onderwijs, etc.) besteden de schoolcontactpersonen hier extra aandacht aan. 

 

Maar wat zijn nou precies de ins en outs rondom een OPP?
We hebben allereerst het een en ander in een korte factsheet weergegeven, die hierbij wordt gepresenteerd. Medewerkers van PPO kunnen binnen de scholen begeleiding en ondersteuning bieden bij de inzet en inhoud (proces en product) van het OPP op de scholen. De verantwoordelijkheid  en de regie voor het OPP blijft bij de school(besturen), maar PPO wil hier de scholen desgewenst graag in ondersteunen.

News overview image

23 juni 2020

Kinderrechtenlessen - Gemeentelijke ombudsman Rotterdam

Dit bericht is geplaatst op verzoek van de gemeentelijke ombudsman Rotterdam

Kinderrechten zitten overal! Thuis, op school en op straat. Een kind ziet ze pas, als hij/zij ze kent. En als een kind zijn rechten kent, kan hij/zij beter voor zichzelf opkomen. Bijvoorbeeld als een kind gepest wordt op school. Als een kind mee wil praten over belangrijke beslissingen in zijn leven. Of als een kind vervelende reacties krijgt op posts op Instagram. De Gemeentelijke ombudsman Rotterdam maakte een aantal lessen over kinderrechten. Klik hier voor de website en de lessen van de Gemeentelijk ombudsman Rotterdam.

 

News overview image

23 juni 2020

Nieuwe handleiding Kindkans

Overlegronde nu beschikbaar voor scholen

Op veler verzoek is het nu mogelijk om kindkans ook te gebruiken voor veilige informatie-uitwisseling tussen scholen en derden, zonder tussenkomst van PPO. Uiteraard is het van belang dat u zorgvuldig met deze mogelijkheid omgaat in verband met de privacy van alle betrokkenen. In de vernieuwde handleiding hulpvraag indienen staat uitleg waar u op moet letten en hoe u gebruikmaakt van deze mogelijkheid. Klik hier voor de handleiding van KindKans.

News overview image

23 juni 2020

Schoolbudget

Ieder kind een passende onderwijsplek, daar is vaak geld voor nodig. Het aanvragen van een budget voor deze extra ondersteuning wil PPO Rotterdam zo simpel mogelijk houden. Het aanvragen van het schoolbudget is met ingang van het nieuwe ondersteuningsplan (start schooljaar 2020-2021) daarin een belangrijk onderdeel.

Klik hier voor de documenten van het schoolbudget.