Nieuws

News overview image

20 mei 2020

EED-pagina op de website van PPO Rotterdam vernieuwd!

Via deze weg nodigen we u uit de vernieuwde pagina Dyslexieloket EED op onze website te bekijken. 

Wat is er veranderd? De pagina is overzichtelijker gemaakt en er zijn extra inhoudelijke downloads toegevoegd. 

Tevens vindt u in de download 'In het kort; aanmelding vergoede dyslexiezorg Rotterdam' puntsgewijs de belangrijkste aandachtspunten en een checklist t.b.v. het schooldossier.

 

 

News overview image

19 mei 2020

Aanwezigheid van leerlingen op scholen

Afgelopen week zijn de scholen weer begonnen. Een spannend moment voor alle betrokkenen ten tijde van de coronacrisis.

Wat kan een school doen als een leerling (nog) niet aanwezig is? En hoe zou een Schoolcontactpersoon of Ambulant begeleider hierbij kunnen ondersteunen?

Op de website van 'Weer aanwezig op school' staat betrouwbare informatie en antwoord op vragen die kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee wordt erbij gedragen om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren

News overview image

19 mei 2020

Zo werkt PPO Rotterdam de komende periode | Covid-19 (Corona)

Wij willen weer heel graag starten en dat doen we op een veilige wijze, waarbij we de richtlijnen van het RIVM en het advies van de overheid volgen. Zo gaan we de komende tijd aan de slag.

Werkzaamheden hervatten  
Waar het mogelijk is, hervatten wij onze werkzaamheden. We werken zo veel mogelijk thuis, maar in overleg kunnen we ook op de scholen werken. We volgen daarbij altijd de spelregels van de individuele school. 

Onderzoek, Oudergesprekken en AB  
In overleg met school en ouders onderzoeken we alleen als dat echt nodig is. Dat doen we altijd op school. Wij werken in dezelfde lijn als de leerkrachten.  

Veiligheid staat voorop  
Collega’s die behoren tot een risicogroep of met huisgenoten die behoren tot de risicogroep zijn we extra voorzichtig. In overleg bespreken we welke werkzaamheden kunnen worden hervat en welke niet. Dat doen we altijd in goed overleg.   
 
Collega’s met ziekteverschijnselen die passen bij COVID-19: hoesten en/of benauwdheid en/of koorts blijven thuis en komen niet in de school.  

News overview image

19 mei 2020

Rotterdam doet het! Nieuw Ondersteuningsplan PPO Rotterdam gereed.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat PPO Rotterdam het afgelopen jaar bezig is geweest met het maken van het nieuwe Ondersteuningsplan. Velen van jullie hebben hieraan actief een bijdrage geleverd en we zijn blij dat er een plan ligt met draagvlak vanuit het scholenveld: Rotterdam doet het! samen naar inclusiever onderwijs. 1 mei hebben we het plan dan ook ‘officieel’ ingediend bij de Inspectie van het onderwijs. Maar niet nadat we hierover van zowel de Ondersteuningsplanraad, de schoolbesturen en de gemeente Rotterdam groen licht hebben gekregen.

Het nieuwe Ondersteuningsplan gaat in met de start van het nieuwe schooljaar.

News overview image

15 april 2020

Advies rondom toetsen voor de tussenmeting bij interventie op ondersteuningsniveau 3

Vorige week bracht het Stimuleringsprogramma het advies naar buiten dat scholen zoveel mogelijk de ondersteuning op niveau 2 en 3 voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen moeten blijven continueren. Dat betekent ook dat bij de leerlingen die vanaf januari/februari zijn gestart met een interventie op ondersteuningsniveau 3, het in april tijd is voor een tussenmeting.

Klik hier voor meer informatie. 

News overview image

11 april 2020

Afronding basisbudget wijk en SBO wijk(maatwerk)budget

Nieuw beleid 
Aan het einde van dit schooljaar 2019-2020 loopt het huidige ondersteuningsplan 2016-2020 af. Dat is ook het moment waarop het basisbudget wijk en het SBO (wijk)maatwerkbudget worden afgerond. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 gaat het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 in en komen er nieuwe budgetten.  

Laatste evaluatie en verantwoording 
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben de wijken jaarlijks een basisbudget wijk ontvangen en sinds schooljaar 2017-2018 hebben de wijken ook de mogelijkheid gehad een SBO wijkbudget te ontvangen. De uitgaven van deze budgetten moeten voor een laatste keer worden verantwoord en het eventuele resterende bedrag worden terugbetaald. Het terugbetaalde geld wordt in de nieuwe ondersteuningsplan periode ingezet.  
Het is bekend dat een aantal wijken nog activiteiten gepland heeft in deze periode die nu niet doorgaan of uitgesteld zijn tot volgend schooljaar vanwege de Corona-maatregelen. Uitgestelde activiteiten mogen alvast worden opgenomen in de evaluatie. Het geld voor deze activiteiten hoeft dan niet te worden terugbetaald.   

Werkwijze 
Om een en ander te stroomlijnen werken we als volgt:  
PPO Rotterdam stuurt per wijk een overzicht van het totaal uitgekeerde basisbudget wijk en SBO(wijk) maatwerkbudget naar de penvoerder en de portefeuillehouder wijk. PPO Rotterdam doet dit gelijktijdig met de evaluatieformulieren 2019-2020. Als in een wijk meerdere penvoerders zijn ontvangen die allemaal het overzicht. Dit kan het geval zijn als de penvoerder voor het basisbudget niet dezelfde is als de penvoerder van het SBO (wijk)maatwerkbudget. Aan de penvoerders wordt verzocht dit overzicht in te vullen en voor de zomervakantie 2020 te retourneren aan PPO Rotterdam en het eigen bestuurskantoor. 
De bestuurskantoren ontvangen een totaaloverzicht met alle uitgekeerde budgetten van de penvoerende scholen van hun bestuur. Aan de bestuurskantoren wordt gevraagd om dit overzicht voor 1 september 2020 compleet in te vullen en terug te sturen aan PPO. Als er geld terugbetaald moet worden, ontvangt PPO dit graag voor 1 oktober 2020. PPO heeft met de betrokken bestuurskantoren contact gehad over deze werkwijze. Voor vragen kun je terecht bij  financien@pporotterdam.nl
 
Wie doet wat? 

PFH wijk                           
Deelt het evaluatieformulier met de wijk. Het gaat om de inhoudelijke en financiële evaluatie van het schooljaar 2019-2020. De penvoerder levert het financiële overzicht aan.  

Penvoerders              
Levert financiële overzicht voor wijkbudget en/of SBO(wijk) budget voor de periode 2016-2020 (met daarin ook schooljaar 2019-2020) voor de zomervakantie.  

Bestuurskantoren      
Bundelen de overzichten van de penvoerders en maken daarmee inzichtelijk hoeveel geld er moet worden terugbetaald voor 1 oktober. De bestuurskantoren zorgen voor terugbetaling. 

News overview image

11 april 2020

Prioriteren leerdoelen

Bij het verzorgen van onderwijs op afstand kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Daarom hebben PO-Raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers in afstemming gewerkt aan verschillende handvatten om hierin keuzes te maken. 

Klik hier voor meer informatie. 

News overview image

20 maart 2020

Brief verzoek om inventarisatie

Het zijn bijzondere tijden die meer dan ooit een beroep doen op onze inzet en onze (communicatieve) vaardigheden. Naar aanleiding van de zorgen die door scholen en kinderopvang zijn geuit vragen wij jullie aandacht voor de kinderen waarvan de veiligheid nu in gevaar komt.

Klik hier voor de volledige brief van PPO Rotterdam.