16 februari 2017

1e uitstroom Pilot Hoogbegaafdheid

Met de 1-jaar durende pilot Hoogbegaafdheid in de wijken Hillegersberg en Schiebroek onderzoekt PPO in schooljaar 2016-2017 of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

Het pilotarrangement, bestaande uit een deeltijdonderwijsaanbod in de pilotgroep en ambulante begeleiding in de stamgroep, heeft tot nu toe een positief effect op zowel het functioneren van de leerlingen als het handelen van de leerkrachten.

 

Ontwikkeling van de leerlingen

Nu leerlingen gedurende twee periodes hebben deelgenomen aan het pilotarrangement, worden bij hen ontwikkelingen gezien op de vooraf gestelde doelen. Zo hebben zij vorderingen gemaakt op het gebied van autonomie, het leren kennen van eigen competenties, de relatie t.o.v. onderwijssituatie, zelfinzicht, erkenning door omgang met gelijkgestemden en het tegemoetkomen aan de honger naar kennis. Ook de stamgroepleerkracht herkent verbetering in executieve functies als taakaanpak en doelgerichtheid. Na de tweede periode zullen er twee leerlingen uitstromen en weer volledig deelnemen aan het reguliere programma van hun stamschool.

 

Nazorg na uitstroom

Er is nazorg opgezet. De pilotleerkracht doet een overdracht aan de school en de schoolcontactpersoon, daarnaast kan, indien nodig, extra begeleiding worden aangevraagd. Bij vertrek uit de groep zal de pilotleerkracht maximaal twee keer in achttien weken vinger aan de pols houden en het is mogelijk voor kinderen om een geleidelijke overstap te maken.  

 

Wat vinden de leerlingen en hun ouders?

 

“Je gaat dingen leren waarvan je nog niet weet dat ze je gaan helpen.” - leerling pilotgroep

 

De leerlingen zijn zeer positief over de pilotgroep. Wat ze hebben geleerd is waarom je anders bent dan anderen, anderen te begrijpen, zich beter te concentreren, minder snel boos te worden. Ze zijn erg tevreden over hun leerkracht, die duidelijk uitlegt, helpt bij wat er gedaan moet worden, altijd luistert en je serieus neemt. Alle kinderen vinden de pilotgroep een aanrader: het is leuk en leerzaam!

 

Ook de ouders zijn blij dat er een setting is waar hun kinderen nu terecht kunnen. Het belangrijkste wat hun kind volgens hen geleerd heeft in de groep zijn sociale vaardigheden, peer-contact, motivatie en de kijk op jezelf. 

 

Professionaliseringaanbod

Het doel van de professionalisering is dat leerkrachten van de pilotscholen voldoende zijn toegerust om hoogbegaafde leerlingen (met extra onderwijsbehoeften) te kunnen begeleiden. Er wordt een expertisenetwerk in de wijk opgezet, waarbinnen de scholing plaatsvindt. Het aanbod is uitwisseling van best practices ten behoeve van expertise uitbreiding.

 

Tussenevaluatierapport februari 2017

In februari 2017 is er een tussenevaluatierapport opgeleverd. Dit rapport bestaat uit een beschrijving en evaluatie van de pilot tot nu toe met aanbevelingen voor het vervolg. Gedurende periode 3 van de pilot wordt door PPO Rotterdam een besluit genomen over het vervolg van de pilotgroep in OAT HOS en over een mogelijke uitrol elders in Rotterdam.

 

Heeft u vragen over de pilot? U kunt contact opnemen met Ingeborg Steenwinkel, beleidsadviseur binnen PPO Rotterdam met portefeuille Hoogbegaafdheid (i.steenwinkel@pporotterdam.nl) of Sanneke Dubbelt, projectleider van de pilot (sanneke.dubbelt@stichtingboor.nl).

Pagina delen: