Nieuws

News overview image

21 januari 2020

Leerlingdossier Dyslexie 4.0 vanaf heden beschikbaar op de website van PPO Rotterdam!

In 2019 verscheen in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie het Leerlingdossier Dyslexie versie 3.0. Op basis van feedback uit de praktijk en in samenwerking met PPO Rotterdam is het Leerlingdossier aangescherpt. Leerlingdossier Dyslexie versie 4.0 is vanaf januari 2020 beschikbaar. De auteurs hopen met deze vernieuwde versie de praktische bruikbaarheid van dit dossier verder te verbeteren. We verzoeken u om vanaf heden deze vernieuwde versie te gebruiken.

 

News overview image

14 januari 2020

Vooraankondiging: maatwerkbijeenkomsten geoorloofd verzuim in maart 2020

Al het verzuim van leerlingen op school is zorgelijk, ook als dit verzuim geoorloofd is. Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek en vormt een risicofactor voor volledig en ongeoorloofd thuiszitten in het PO en/of VO.

De afspraken in de G4 om meer preventief in te zetten op deze specifieke groep kinderen, heeft ertoe geleid dat Rotterdam vanaf eind 2019 een aanpak ontwikkeld om ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en in te grijpen bij de eerste signalen ervan. PPO Rotterdam maakt deel uit van de Rotterdamse werkgroep ‘zorgelijk verzuim’ waaraan ook de Gemeente Rotterdam, Leerplicht, Koers VO, CJG en de wijkteams deelnemen. Hierbij is speciale aandacht voor het geoorloofd verzuim in de groepen 7 en 8 en de overgang PO-VO.

De maatwerkbijeenkomsten ‘geoorloofd verzuim’ in maart 2020 zijn de start van een stads brede Rotterdamse campagne onder de noemer ‘oog voor jou’. Deze campagne is gericht op bewustwording van geoorloofd verzuim bij ouders, leerlingen en onderwijs- en zorgprofessionals. Verdere uitrol van deze Rotterdamse campagne en bijbehorende acties zullen in de periode van het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 plaats vinden.

Waar & wanneer:
Op 4 maart 2020 vindt de bijeenkomst plaats in Noord en op 25 maart 2020 in Zuid.  De bijeenkomsten vinden plaats in de middag. Nadere informatie over de locatie, tijd en aanmelding volgt zo snel mogelijk.

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Vanuit elke school twee afgevaardigden (directie, IB en/of leerkrachten groep 7 of 8). Het belooft een inspirerende en interactieve middag te worden.

Klik hier voor de vooraankondiging. 

News overview image

17 december 2019

Wisseling van de wacht binnen het poortwachters EED team!

Wisseling van de wacht binnen het poortwachters EED team!

Dees van Grondelle en Toos van Drielen genieten inmiddels van hun welverdiende pensioen. Ingeborg Steenwinkel heeft de overstap gemaakt naar Koers VO en Elouise van Vessem heeft haar EED gerelateerde beleidstaken overgenomen. Marleen van Dijk heeft zich als nieuwe collega vanaf dit schooljaar bij ons team aangesloten. We zijn dus formatief weer compleet en ‘up and running’!

 

Van links naar rechts: Kees Stentler, Marga Boer, Marleen van Dijk, Anneke Buis, Elouise van Vessem

News overview image

17 december 2019

Twee vacatures bij PPO Rotterdam

Wil je aan de slag in een dynamische omgeving? PPO Rotterdam heeft op dit moment 2 openstaande vacatures:

  1. Communicatiemedewerker
  2. Begeleider passend onderwijs

Klik op de link voor meer informatie en solliciteer!

News overview image

17 december 2019

TLV - herindicatie in het nieuwe jaar

Bekijk nu het filmpje: TLV - herindicatie in het nieuwe jaar.

News overview image

3 december 2019

Rotterdam Gaaf! - We kunnen van start, onze subsidieaanvraag is toegekend.

Rotterdam Gaaf!
We kunnen van start, onze subsidieaanvraag is toegekend.

Rotterdam Gaaf! is een ambitieus projectplan voor begaafde leerlingen. Met het projectplan ligt er een voortzetting van een reeds in 2016 in gang gezette ontwikkeling. PPO Rotterdam is een voorloper in Nederland waar het gaat om bovenschoolse voorzieningen ten behoeve van leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Wat omvat dit actieplan?
Het deeltijdarrangement voor begaafde leerlingen wordt dekkend gemaakt voor ons verzorgingsgebied. We zorgen er voor dat er voldoende voorzieningen zijn waar leerlingen tijdelijk een deeltijdonderwijsplek kunnen krijgen om gedurende deze periode met de expertise vanuit het samenwerkingsverband de onderwijsbehoeften op te helderen en de stamscholen van de leerlingen verminderd handelingsverlegen te maken.

In ieder OAT gaan begaafdheidsspecialisten hun expertise vergroten en versterken, zodat de organisatie een dekkend netwerk van expertise voor alle aangesloten scholen kan bieden.

Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan de begaafdheidsspecialisten in gesprek met de wijknetwerken om tot een voorstel te komen. Daarbij zetten we in op kennisverbreding en kennisdeling tussen de scholen.

PPO Rotterdam gaat met partners in het onderwijsveld een studiereis gericht op onderzoek naar de toepasbaarheid van het Schoolwide Enrichment Model van Joseph Renzulli organiseren. Een studiereis gericht op het onderscheiden van factoren die de leermotivatie en academische performance van leerlingen verhogen.

De fulltime-voorzieningen voor “hoogbegaafde leerlingen” gaan we ondersteunen en ontwikkelen tot “Hub” om de op deze lesplaatsen aanwezige kennis aan te wenden tot een dekkend netwerk van kenniscentra voor onderwijs aan begaafde leerlingen.

We gaan vanaf begin 2020 een signaleringsprotocol en/ of de abonnementskosten t.a.v. begaafdheid ter beschikking stellen voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband. 

Samenwerking
Vanuit Rotterdam Gaaf! gaan we nog intensiever samenwerken met Koers Vo. Samenwerkende gemeenschappen van vertegenwoordigers van PO en VO gaan vorm geven aan aansluiting van aanbod en overdracht. Daarnaast willen we toewerken naar een structurele Inzet van overstapbegeleiders die leerlingen van het PO naar het VO begeleiden.

News overview image

12 november 2019

Evaluaties van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget

In de periode juni tot en met september 2019 hebben in de wijknetwerken de evaluaties van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget plaats gevonden. De grootste resultaten zijn de korte lijntjes en de verbinding tussen het SBO en de andere scholen in de wijk.

Ook het onderwerp ‘dekkend netwerk’ is in de wijknetwerken geëvalueerd. Hiervoor is de volgende definitie gebruikt: over lastig plaatsbare of overplaatsbare leerlingen wordt in de wijk overleg gevoerd, en een oplossing gevonden. Zie ‘Eerste contouren nieuwe Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2020-2024, versie 0.2’.  In de meeste wijknetwerken vindt er al overleg plaats over deze leerlingen, maar de volgende stap is van praten over naar ook daadwerkelijk handelen. In de wijknetwerkbijeenkomsten van het huidige schooljaar zal het onderwerp ‘dekkend netwerk’ dan ook op de agenda’s staan.

Benieuwd naar alle informatie over de evaluatie van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget? Dit staat in de factsheet ‘evaluatie wijkplannen en SBO(wijk) maatwerkbudget schooljaar 2018-2019’.  Graag delen met de scholen waar je schoolcontactpersoon bent en/of bespreken tijdens een wijknetwerkbijeenkomst als PFH wijk.

News overview image

11 november 2019

Terugblik ontmoetingsbijeenkomst tussen PFH wijk en gebiedsadviseurs van de gemeente Rotterdam

Op 7 november 2019 vond de eerste ontmoetingsbijeenkomst plaats tussen de portefeuillehouders (PFH) Wijk en de gebiedsadviseurs van de gemeente Rotterdam. Deze bijeenkomst had tot doel  (nadere) kennismaking, informatie, samenwerking en inspiratie.

PPO Rotterdam informeerde de gebiedsadviseurs over passend onderwijs, het preventieve werk van de schoolcontactpersonen en de rol van de PFH wijk. Terwijl de gemeente Rotterdam informatie gaf over de wijkprogrammering Jeugd https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkprogrammering.

Door deze bijeenkomst werden we met elkaar met de neus op de feiten gedrukt dat samenwerking voor de kinderen in de wijken een heel groot voordeel kan betekenen, omdat we met gedeeld eigenaarschap elkaar kunnen versterken.  De nauwe samenwerking in Kralingen Crooswijk werd door de PFH wijk’s en de betrokken gebiedsadviseur als  ‘good practice’ voorbeeld toegelicht. Er zijn tijdens de bijeenkomst afspraken gemaakt en succeservaringen, knelpunten & oplossingen/ideeën met elkaar gedeeld. De middag werd afgesloten met een informele (netwerk)borrel. Deze succesvolle en inspirerende middag zal dan ook zeker een positief vervolg krijgen.