Nieuws

News overview image

22 juni 2020

Ouderhandtekeningen & TLV-aanvragen

Om het proces van TLV-afgifte niet te vertragen zijn wij in de periode vanaf eind maart coulant geweest bij het in behandeling nemen van aanvragen zonder de benodigde handtekeningen van ouders op het OPP en de onderbouwingsaanvraag.

Voorwaarde voor de afhandeling van de TLV’s was (en is) dat voor iedere TLV zo spoedig mogelijk na afgifte een door ouders getekend OPP en een door ouders getekende onderbouwingsaanvraag TLV wordt toegevoegd aan de hulpvraag. Wij hebben hiervoor nu een concrete datum vastgesteld.

Vóór 1 oktober 2020 moeten alle incomplete TLV-hulpvragen zijn aangevuld met de getekende bijlagen in Kindkans.

Let erop dat vanaf 1 juli a.s. alle TLV-aanvragen weer compleet moeten zijn d.w.z. voorzien van alle benodigde handtekeningen op OPP en onderbouwingsaanvraag. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen en krijgen de status ‘niet ontvankelijk’.

News overview image

16 juni 2020

Ondersteuningsplan 2020-2024 PPO Rotterdam

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat PPO Rotterdam het afgelopen jaar bezig is geweest met het maken van het nieuwe Ondersteuningsplan. Velen van jullie hebben hieraan actief een bijdrage geleverd en we zijn blij dat er een plan ligt met draagvlak vanuit het scholenveld: Rotterdam doet het! samen naar inclusiever onderwijs. Klik hier voor het ondersteuningsplan 2020-2024.

News overview image

15 juni 2020

Andere Intern Begeleider? Vergeet Kindkans niet!

Bij veel scholen zullen de komende tijd Intern Begeleiders vertrekken en anderen beginnen. Denkt u eraan dat de kindkanshelpdesk van PPO dit moet weten om te zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de dossiers in Kindkans? En denkt u er ook aan bij bestaande dossiers de ‘schoolgegevens’ aan te passen om te voorkomen dat de vertrekkende intern begeleider nog berichten krijgt over de voortgang van hulpvragen? Wat er precies nodig is vindt u in de handleiding kindkans, onder het kopje ‘wat te doen bij een personeelswissel’. Deze vindt u hier.

News overview image

10 juni 2020

Informatieblad Onderwijszorgarrangementen

Wilt u graag weten hoe u een Onderwijszorgarrangement kunt verkrijgen en wie hier voor in aanmerking komt? Bekijk dan het informatieblad over Onderwijszorgarrangementen. Klik hier voor het informatieblad. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Merlijn Jacobs.

News overview image

10 juni 2020

Cijfermatig overzicht Thuiszitters

Bent u benieuwd naar het aantal thuiszitters op dit moment? Bekijk dan de informatie van leerplicht Rotterdam. Leerplicht Rotterdam heeft een cijfermatig overzicht gemaakt waarin u het aantal thuiszitters kunt bekijken. Bekijk hier het cijfermatig overzicht van thuiszitters. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Merlijn Jacobs.

News overview image

3 juni 2020

Een nieuw EED-proces in Kindkans

Vanuit PPO is er besloten tot een nieuw EED-proces in Kindkans. Uw schoolcontactpersoon is alleen nog betrokken bij het doen van de aanmelding bij het PPO dyslexieloket en zal niet meer actief zijn tijdens de rest van het proces. Doordat er ‘een schakel’ uit het proces is kan het schooldossier sneller worden aangeboden aan de aanbieder van vergoede dyslexiezorg. Uw schoolcontactpersoon blijft als generalist betrokken bij de aanvraag en houdt de zorgleerling in beeld. 
 
Hoe ziet het nieuwe EED-proces eruit? 
- De intern begeleider maakt de hulpvraag aan in Kindkans en voegt het schooldossier toe.  
- De schoolcontactpersoon checkt het schooldossier en vraagt indien nodig aanvullende documentatie op bij de intern begeleider.  
- De schoolcontactpersoon zet de hulpvraag met het schooldossier door naar de poortwachter.  
- De poortwachter maakt zichzelf ‘coördinator’ van de hulpvraag en vraagt indien nodig om aanvullende documentatie direct bij de intern begeleider. 
- De intern begeleider levert aanvullende documentatie direct aan bij de poortwachter.  
- Wanneer de poortwachter het schooldossier heeft goedgekeurd wordt het ondersteuningsverslag van de Gemeente Rotterdam toegevoegd aan de hulpvraag.  
- De intern begeleider uploadt het ingevulde en getekende ondersteuningsverslag en zet de hulpvraag direct door naar de poortwachter.  
- De poortwachter dient het schooldossier via een Kindkans Formulier in bij de gekozen aanbieder van vergoede dyslexiezorg.  

Heeft u vragen? U kunt mailen naar poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl

News overview image

2 juni 2020

Vervolg intensieve ondersteuning en toetsing bij leesproblemen en dyslexie vanaf 11 mei

Nu de basisscholen weer deels geopend zijn, krijgt u wellicht vragen over het gevolgde begeleidingstraject en toetsen in het kader van leerlingen met leesproblemen en dyslexie en de doorverwijzing naar de zorg in het geval van EED. Welke gevolgen heeft het op afstand ondersteunen van de leerlingen met leesproblemen en dyslexie voor de kwaliteit van de begeleiding en het uitvoeren van de komende hoofdmeting in juni? Dyslexie Centraal geeft kort enkele adviezen bij de verschillende scenario’s. Bekijk hier de verschillende scenario's.  
   

News overview image

2 juni 2020

Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19

Het Nederlandse Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) zoekt naar oplossingen om de continuïteit van de dyslexiezorg te garanderen gedurende de Covid-19 maatregelen. De kwaliteitsrichtlijnen en het Protocol 2.0 van het NKD en (tijdig) zorg bieden aan kwetsbare kinderen blijven daarbij leidend. Vanuit dit uitgangspunt zal het NKD kaders aangeven waarmee de aangesloten praktijken het verplichte zorgcontinuüm kunnen leveren. Deze kaders zijn voorgelegd aan het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (Dyslexie Centraal) en de ministeries van VWS en OCW. Het NKD reikt deze tijdelijke aanpassing aan als handreiking voor het lokaal/regionaal overleg tussen gemeenten, onderwijs en aanbieders van de vergoede dyslexiezorg. Klik hier voor meer informatie.