Nieuws

News overview image

2 oktober 2019

“Hou het individuele kind in het vizier”

Op dinsdag 1 oktober organiseerde PPO Rotterdam een personeelsbijeenkomst. De aftrap was voor  Miriam Walraven van Oberon, ze gaf een heldere toelichting over het project “Zorg in de School”.

CSBO Bergkristal
Jonathan de Heer en Ernst Kievit (beide werkzaam op CSBO Bergkristal) gaven samen met Marjolein Versluis (PPO Rotterdam) een presentatie over de samenwerking op deze inspirerende school. Met een interactieve quiz ontstond er een mooie interactie met het publiek.

Jonathan de Heer, directeur CSBO Bergkristal: “Wij zien PPO Rotterdam als onze collega’s. Samen bundelen we onze kracht en staan we sterk. Dé leerling bestaat niet. Samen zijn we verantwoordelijk om er voor te zorgen dat elk kind de juiste onderwijs plek kan vinden. We hebben vertrouwen in elkaars expertise, we houden korte lijnen en we zetten vooral in op DOEN!”

Stichting KidsRight
Het slotwoord was voor Marc Dullaert. Marc Dullaert zet zich sinds jaren in voor de rechten van het kind. Hij was de eerste kinderombudsman van Nederland en is de oprichter en bestuursvoorzitter van de Stichting KidsRight.

Marc Dullart: “Alle kinderen ontwikkelen zich op een eigen wijze. Daarbij is het de bedoeling dat alle kinderen meedoen. Inclusie, daar draait het om. Ik gun iedere leerling een leerkracht die inspireert en kan dienen als een ware gids.

De regels van de leerplicht passen niet meer bij deze tijd. Daarbij is het verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim ook echt onzin. In meer dan 40% is geoorloofd verzuim een voorteken voor ongeoorloofd verzuim. Het is tijd dat we op een andere wijze gaan kijken naar het onderwijs. Hou het individuele kind in het vizier, zoek de samenwerking en hou vol!”

News overview image

30 september 2019

Verbetering: aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen

Vanaf het begin van dit nieuwe schooljaar heeft PPO de route voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen verbeterd.

Is er iets veranderd in de kaders?
Nee, zeker niet. De kaders voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring zijn nog steeds dezelfde.

Waarom is deze verbetering noodzakelijk?
Bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring wordt er altijd door alle partijen (PPO, scholen en ouders) maximaal samengewerkt om een voor het kind passende onderwijsplek te vinden. Bij de Onderwijsgeschillen werd duidelijk dat we hierbij de wettelijke richtlijnen onvoldoende volgden. Dit werd nog eens bevestigd door de Onderwijsinspectie, die PPO afgelopen jaar bezocht.

Waar gaat het om?

  1. Het wettelijk verplichte OPP. Soms is er geen OPP voorhanden, vaker echter is er wel een OPP, maar wordt er niet voldaan aan de twee wettelijke eisen: een uitstroomperspectief en belemmerende en bevorderende factoren. Ook dient het handelingsdeel te zijn ondertekend door ouders.
  2. De deskundigenadviezen. PPO moet zich bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring laten adviseren door twee deskundigen: de eerste (orthopedagoog of psycholoog) mag betrokken zijn (bijvoorbeeld de schoolcontactpersoon), de tweede moet echter volledig onafhankelijk zijn en het dossier op basis van de aangeleverde stukken beoordelen.

Wat betekent dat voor de scholen?
Er is niets nieuws onder de zon, maar u zult merken dat er op een aantal punten nauwkeuriger zal worden gekeken naar het aangeleverde dossier:

Zonder OPP kan er geen toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. De eerste maanden zullen we flexibel omgaan met de wettelijke eisen voor de inhoud (uitstroomperspectief en belemmerende en bevorderende factoren). Vanaf januari 2020 moet ook aan de inhoudelijke eisen zijn voldaan.

Het voorleggen van het dossier aan de beide deskundigen kan ertoe leiden dat er vragen om aanvullingen op het dossier komen.

Net als voorheen is de wettelijke verwerkingstermijn van een TLV 6 weken (met in uiterste gevallen een uitloop van 4 weken). Het is belangrijk om bij een verwijzing rekening te houden met deze termijn, hoewel we bij PPO altijd streven naar een snellere verwerking.

Waar kan ik informatie vinden over de TLV route?
Op de website van PPO vindt u het draaiboek TLV met daarin alle informatie up to date. Dit document moet vooralsnog worden beschouwd als een werkdocument: op basis van voortschrijdend inzicht zal het worden aangepast de komende periode. De datum van de versie wordt vermeld.

Hierin (maar ook apart) vindt u de checklist tweede deskundigen. Hierin staan alle wettelijke en inhoudelijke criteria waarop het dossier en de onderbouwing zullen worden beoordeeld. Deze checklist is gebaseerd op de wet en op de jurisprudentie vanuit de Onderwijsgeschillen.

Uiteindelijk zal deze aanpassing leiden tot een belangrijke kwaliteitsslag, zowel voor PPO als voor de scholen. Onze kinderen verdienen dit!

 

 

News overview image

24 september 2019

PO en VO bij elkaar op bezoek

In oktober en november kunnen leraren van basis- en middelbare scholen in de regio van Koers VO weer bij elkaar op bezoek. Als leraar bent u in het leven van de leerling een passant. Tegelijkertijd willen we in het onderwijs allemaal dat het leren en de ondersteuning voor leerlingen goed door loopt, en dat ook uw tijdelijke bedrage aansluit bij wat in die fase nodig is.

Natuurlijk bestaan er contacten tussen basis- en middelbare scholen. Soms gaat het over procedures en ‘wat kunnen we van elkaar verwachten’ en vaak over wat een individuele leerling nodig heeft. Regelmatig is het toch ‘praten over’. Nu weten leraren als geen ander dat je vooral veel leert van dingen die je ervaart. Vandaar dat Koers VO samen met PPO Rotterdam u uitnodigt om eens terug in de schoolbanken te kruipen.

Kom zelf ervaren hoe het gaat in bijvoorbeeld een vmbo-b klas. Welke kinderen zitten hier en wat wordt er in de praktijk van hen verwacht? Of misschien een les op een havo of een praktijkschool. En ja, ook de docent van de middelbare school kan bij u in groep 8 ervaren hoe er les wordt gegeven en daar zelf zien hoe kinderen leren. (Her)ontdekken hoe leerlingen de pedagogiek en het differentiëren op de basisschool ervaren.

Doe mee! Volg een les en ervaar hoe uw collega’s op een andere school werken. Ga met elkaar in gesprek en doe inspiratie op. Leer elkaar kennen en werk samen aan een succesvolle overstap naar de middelbare school!

Bekijk hier de uitnodiging.

 

News overview image

16 september 2019

Mogelijkheid TLV voor gehele schoolloopbaan

PPO Rotterdam zet in op een actief terugplaatsingsbeleid. Daarnaast willen we tevens onnodige administratieve handelingen zo veel mogelijk voorkomen. Zowel voor de scholen als voor ons. Daarom krijgen alle kinderen in principe een TLV voor hun gehele schoolloopbaan. Uitzondering zijn de kleuters in het S(B)O. De richtlijnen ‘gezond verstand’ en ‘maatwerk’ staan hierbij centraal. Heb je vragen over deze aanpassing neem dan contact op PPO Rotterdam: info@pporotterdam.nl.

News overview image

16 september 2019

Kalender Themabijeenkomsten 2019-2020 beschikbaar

Ben jij leerkracht, intern begeleider of directeur?
Dit schooljaar organiseren we weer themabijeenkomsten rond diverse onderwerpen.

De kalender wordt binnenkort weer door onze schoolcontactpersonen op alle scholen uitgedeeld.
Benieuwd naar de kalender? Bekijk hem hier.

Meer informatie is te vinden in de agenda op onze website.
Aanmelden kan via info@pporotterdam.nl

 

News overview image

15 juli 2019

Pilot project KID: Prachtige resultaten, uitrol voor Rotterdam

Basisschoolleerkrachten met ‘moeilijke’ kleuters in de klas hebben een flinke klus te klaren. Dagelijks staan leerkrachten voor de grote uitdaging om elk kind de juiste aandacht te geven. PPO Rotterdam onderzoekt hoe dit beter kan. In het schooljaar 2016/2017 is de pilot KID gestart: Kleuters in Delfshaven. Nu twee jaar later kijken we terug op de eerste resultaten.

Prachtige resultaten 
Ontzettend enthousiast zijn wij over KID Delfshaven, zo enthousiast dat we het project  verder willen uitrollen in andere wijken. De resultaten zijn namelijk direct zichtbaar en tastbaar.
Op financieel vlak zien we dat de investeringen lager zijn dan de kosten. Dat is een prachtig gegeven, maar het gaat in de basis om het geluk van de leerling, de leerkracht en de ouders.  Ook daar boeken we significante resultaten. We zien een daling van kinderen die een verwijzing krijgen naar een dagbehandeling, specialistische GGZ of plaatsing op het SO of SBO. Kinderen krijgen meer kansen om op de reguliere basisschool in de wijk te blijven. Dat is wat ouders ook graag willen. We zien ook een daling van het kortdurend arbeidsverzuim bij leerkrachten.
Door middel van vroegsignalering en het eerder inzetten van extra ondersteuning, wordt voorkomen dat problemen verergeren,  kinderen worden geschorst  of verwijderd en uiteindelijk thuis komen te zitten.
Deze aanpak is baanbrekend in ‘onderwijs-zorgland’, maar past waar PPO Rotterdam voor staat: thuisnabij onderwijs en een inclusieve samenleving waarin kinderen de kans krijgen hechte relaties op te bouwen in hun eigen omgeving en gewoon meedoen. 

Onafhankelijk rapport  
Lees het onafhankelijke rapport van Sinzer: “ Maatschappelijke Business Case. Passend onderwijs in Rotterdam Delfshaven: De effecten van laagdrempelige ondersteuning bij kleuters, peuters en leerkrachten in het regulier onderwijs.”

Hoe nu verder?
Zoals aangegeven willen we KID verder uitrollen over Rotterdam. Dat kunnen en willen we niet alleen. Samen met de gemeente Rotterdam en onze zorgpartners moet het vervolg verder vormgegeven worden. We komen hier op terug en gaan graag het gesprek aan met onze partners.

 

News overview image

9 juli 2019

Geen aanvragen meer op ons algemene e-mailadres

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij geen EED aanmeldingen bij het dyslexieloket meer via ons algemene mailadres poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl in behandeling nemen.

PPO Rotterdam is dit schooljaar gestart met de webapplicatie Kindkans. Wanneer een leerling in Rotterdam woont, maar op een basisschool buiten Rotterdam zit, kunt u als intern begeleider de leerling sinds kort digitaal aanmelden door een nieuwe hulpvraag aan te maken in Kindkans.

Heef u nog geen account voor Kindkans? Dan kunt u deze aanvragen via het ticketsysteem van de PPO Rotterdam helpdesk. Belangrijk daarbij is vermelding van de officiële naam, vestigingsplaats en BRIN van de school en het professionele e-mailadres van uzelf.

News overview image

9 juli 2019

Stroomschema afwijking van de onderwijstijd

Bekijk hier het stroomschema afwijking van de onderwijstijd voor primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.