Nieuws

News overview image

19 mei 2020

Rotterdam doet het! Nieuw Ondersteuningsplan PPO Rotterdam gereed.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat PPO Rotterdam het afgelopen jaar bezig is geweest met het maken van het nieuwe Ondersteuningsplan. Velen van jullie hebben hieraan actief een bijdrage geleverd en we zijn blij dat er een plan ligt met draagvlak vanuit het scholenveld: Rotterdam doet het! samen naar inclusiever onderwijs. 1 mei hebben we het plan dan ook ‘officieel’ ingediend bij de Inspectie van het onderwijs. Maar niet nadat we hierover van zowel de Ondersteuningsplanraad, de schoolbesturen en de gemeente Rotterdam groen licht hebben gekregen.

Het nieuwe Ondersteuningsplan gaat in met de start van het nieuwe schooljaar.

News overview image

15 april 2020

Advies rondom toetsen voor de tussenmeting bij interventie op ondersteuningsniveau 3

Vorige week bracht het Stimuleringsprogramma het advies naar buiten dat scholen zoveel mogelijk de ondersteuning op niveau 2 en 3 voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen moeten blijven continueren. Dat betekent ook dat bij de leerlingen die vanaf januari/februari zijn gestart met een interventie op ondersteuningsniveau 3, het in april tijd is voor een tussenmeting.

Klik hier voor meer informatie. 

News overview image

11 april 2020

Afronding basisbudget wijk en SBO wijk(maatwerk)budget

Nieuw beleid 
Aan het einde van dit schooljaar 2019-2020 loopt het huidige ondersteuningsplan 2016-2020 af. Dat is ook het moment waarop het basisbudget wijk en het SBO (wijk)maatwerkbudget worden afgerond. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 gaat het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 in en komen er nieuwe budgetten.  

Laatste evaluatie en verantwoording 
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben de wijken jaarlijks een basisbudget wijk ontvangen en sinds schooljaar 2017-2018 hebben de wijken ook de mogelijkheid gehad een SBO wijkbudget te ontvangen. De uitgaven van deze budgetten moeten voor een laatste keer worden verantwoord en het eventuele resterende bedrag worden terugbetaald. Het terugbetaalde geld wordt in de nieuwe ondersteuningsplan periode ingezet.  
Het is bekend dat een aantal wijken nog activiteiten gepland heeft in deze periode die nu niet doorgaan of uitgesteld zijn tot volgend schooljaar vanwege de Corona-maatregelen. Uitgestelde activiteiten mogen alvast worden opgenomen in de evaluatie. Het geld voor deze activiteiten hoeft dan niet te worden terugbetaald.   

Werkwijze 
Om een en ander te stroomlijnen werken we als volgt:  
PPO Rotterdam stuurt per wijk een overzicht van het totaal uitgekeerde basisbudget wijk en SBO(wijk) maatwerkbudget naar de penvoerder en de portefeuillehouder wijk. PPO Rotterdam doet dit gelijktijdig met de evaluatieformulieren 2019-2020. Als in een wijk meerdere penvoerders zijn ontvangen die allemaal het overzicht. Dit kan het geval zijn als de penvoerder voor het basisbudget niet dezelfde is als de penvoerder van het SBO (wijk)maatwerkbudget. Aan de penvoerders wordt verzocht dit overzicht in te vullen en voor de zomervakantie 2020 te retourneren aan PPO Rotterdam en het eigen bestuurskantoor. 
De bestuurskantoren ontvangen een totaaloverzicht met alle uitgekeerde budgetten van de penvoerende scholen van hun bestuur. Aan de bestuurskantoren wordt gevraagd om dit overzicht voor 1 september 2020 compleet in te vullen en terug te sturen aan PPO. Als er geld terugbetaald moet worden, ontvangt PPO dit graag voor 1 oktober 2020. PPO heeft met de betrokken bestuurskantoren contact gehad over deze werkwijze. Voor vragen kun je terecht bij  financien@pporotterdam.nl
 
Wie doet wat? 

PFH wijk                           
Deelt het evaluatieformulier met de wijk. Het gaat om de inhoudelijke en financiële evaluatie van het schooljaar 2019-2020. De penvoerder levert het financiële overzicht aan.  

Penvoerders              
Levert financiële overzicht voor wijkbudget en/of SBO(wijk) budget voor de periode 2016-2020 (met daarin ook schooljaar 2019-2020) voor de zomervakantie.  

Bestuurskantoren      
Bundelen de overzichten van de penvoerders en maken daarmee inzichtelijk hoeveel geld er moet worden terugbetaald voor 1 oktober. De bestuurskantoren zorgen voor terugbetaling. 

News overview image

11 april 2020

Prioriteren leerdoelen

Bij het verzorgen van onderwijs op afstand kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Daarom hebben PO-Raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers in afstemming gewerkt aan verschillende handvatten om hierin keuzes te maken. 

Klik hier voor meer informatie. 

News overview image

20 maart 2020

Brief verzoek om inventarisatie

Het zijn bijzondere tijden die meer dan ooit een beroep doen op onze inzet en onze (communicatieve) vaardigheden. Naar aanleiding van de zorgen die door scholen en kinderopvang zijn geuit vragen wij jullie aandacht voor de kinderen waarvan de veiligheid nu in gevaar komt.

Klik hier voor de volledige brief van PPO Rotterdam. 

News overview image

13 maart 2020

BELANGRIJK: update Coronavirus COVID-19

Naar aanleiding van de persconferentie over de laatste ontwikkelingen van het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM is er binnen PPO Rotterdam het volgende afgesproken:

  • PPO-medewerkers in de scholen wordt verzocht om per direct de werkzaamheden te stoppen, tenzij de school nadrukkelijk vraagt om hun aanwezigheid. Deze beperking wordt ieder geval tot en met 6 april 2020 opgelegd.
  • We hebben alle schoolbesturen vandaag laten weten dat de medewerkers van PPO alleen scholen bezoeken wanneer de school daar nadrukkelijk om vraagt, met het verzoek dit bericht ook te verspreiden richting de scholen.
  • PPO Rotterdam verzoekt al haar medewerkers om zoveel mogelijk thuis te werken en vergaderingen digitaal voort te zetten.

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan erg snel en kunnen dagelijks veranderen. PPO Rotterdam volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal indien nodig haar beleid hierop aanpassen.

News overview image

10 maart 2020

Terugblik - Oog voor jou!

Op woensdag 4 maart 2020 heeft in Rotterdam (Hal 4) de eerste maatwerkbijeenkomst ‘OOG VOOR JOU’ plaats gevonden. Professionals die in en om de scholen werken in het primair en voortgezet onderwijs zijn deze middag actief bezig geweest met het thema ‘geoorloofd verzuim’.

Terugblik
Klik hier voor een terugblik. Quotes, foto's en film vertellen het verhaal van de bijeenkomst van 4 maart.

Nieuwe bijeenkomst 25 maart
Er zijn nog een aantal laatste plaatsen beschikbaar voor de bijeenkomst op 25 maart 2020. Aanmelding kan via deze link. De beschikbare plaatsen zijn beperkt dus aanmelden is erg belangrijk. Uiterlijk 19 maart 2020 laten we weten of je hierbij aanwezig kunt zijn. Een bevestiging is nodig om toegang te krijgen tot deze bijeenkomst.

 

News overview image

9 maart 2020

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wil bevorderen dat scholen systematisch en duurzaam werken aan goed lees- en spellingonderwijs. Met een preventieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie kunnen onterechte verwijzingen naar de dyslexiezorg en het risico op laaggeletterdheid worden voorkomen. Een effectieve aanpak in onderwijs en zorg zal er toe leiden dat alle leerlingen – met of zonder dyslexie – zo geletterd mogelijk worden en zich hierbij competent en gewaardeerd voelen. De vraag is nu: WAT moet er voor deze effectieve aanpak precies gebeuren en HOE kan dit het beste gedaan worden? En wat is er voor NODIG om deze aanpak ook te laten slagen? Het Stimuleringsprogramma gaat uit van een specifieke werkwijze. Klik hier voor meer informatie.