Nieuws

News overview image

10 juni 2020

Cijfermatig overzicht Thuiszitters

Bent u benieuwd naar het aantal thuiszitters op dit moment? Bekijk dan de informatie van leerplicht Rotterdam. Leerplicht Rotterdam heeft een cijfermatig overzicht gemaakt waarin u het aantal thuiszitters kunt bekijken. Bekijk hier het cijfermatig overzicht van thuiszitters. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Merlijn Jacobs.

News overview image

3 juni 2020

Een nieuw EED-proces in Kindkans

Vanuit PPO is er besloten tot een nieuw EED-proces in Kindkans. Uw schoolcontactpersoon is alleen nog betrokken bij het doen van de aanmelding bij het PPO dyslexieloket en zal niet meer actief zijn tijdens de rest van het proces. Doordat er ‘een schakel’ uit het proces is kan het schooldossier sneller worden aangeboden aan de aanbieder van vergoede dyslexiezorg. Uw schoolcontactpersoon blijft als generalist betrokken bij de aanvraag en houdt de zorgleerling in beeld. 
 
Hoe ziet het nieuwe EED-proces eruit? 
- De intern begeleider maakt de hulpvraag aan in Kindkans en voegt het schooldossier toe.  
- De schoolcontactpersoon checkt het schooldossier en vraagt indien nodig aanvullende documentatie op bij de intern begeleider.  
- De schoolcontactpersoon zet de hulpvraag met het schooldossier door naar de poortwachter.  
- De poortwachter maakt zichzelf ‘coördinator’ van de hulpvraag en vraagt indien nodig om aanvullende documentatie direct bij de intern begeleider. 
- De intern begeleider levert aanvullende documentatie direct aan bij de poortwachter.  
- Wanneer de poortwachter het schooldossier heeft goedgekeurd wordt het ondersteuningsverslag van de Gemeente Rotterdam toegevoegd aan de hulpvraag.  
- De intern begeleider uploadt het ingevulde en getekende ondersteuningsverslag en zet de hulpvraag direct door naar de poortwachter.  
- De poortwachter dient het schooldossier via een Kindkans Formulier in bij de gekozen aanbieder van vergoede dyslexiezorg.  

Heeft u vragen? U kunt mailen naar poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl

News overview image

2 juni 2020

Vervolg intensieve ondersteuning en toetsing bij leesproblemen en dyslexie vanaf 11 mei

Nu de basisscholen weer deels geopend zijn, krijgt u wellicht vragen over het gevolgde begeleidingstraject en toetsen in het kader van leerlingen met leesproblemen en dyslexie en de doorverwijzing naar de zorg in het geval van EED. Welke gevolgen heeft het op afstand ondersteunen van de leerlingen met leesproblemen en dyslexie voor de kwaliteit van de begeleiding en het uitvoeren van de komende hoofdmeting in juni? Dyslexie Centraal geeft kort enkele adviezen bij de verschillende scenario’s. Bekijk hier de verschillende scenario's.  
   

News overview image

2 juni 2020

Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19

Het Nederlandse Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) zoekt naar oplossingen om de continuïteit van de dyslexiezorg te garanderen gedurende de Covid-19 maatregelen. De kwaliteitsrichtlijnen en het Protocol 2.0 van het NKD en (tijdig) zorg bieden aan kwetsbare kinderen blijven daarbij leidend. Vanuit dit uitgangspunt zal het NKD kaders aangeven waarmee de aangesloten praktijken het verplichte zorgcontinuüm kunnen leveren. Deze kaders zijn voorgelegd aan het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (Dyslexie Centraal) en de ministeries van VWS en OCW. Het NKD reikt deze tijdelijke aanpassing aan als handreiking voor het lokaal/regionaal overleg tussen gemeenten, onderwijs en aanbieders van de vergoede dyslexiezorg. Klik hier voor meer informatie.

News overview image

2 juni 2020

Het Schoolbudget- Veelgestelde vragen

Waarom een schoolbudget?

Om het werk te vergemakkelijken, overzichtelijker te maken en het aantal procedures zo beperkt mogelijk te houden zijn meerdere budgetten samengebracht tot het schoolbudget. Uit de enquête in de wijknetwerken (2018/2019) kwam ook de wens naar voren om meer budget toe te kennen op schoolniveau, en bijvoorbeeld niet op bestuurs- of wijkniveau. Met het schoolbudget willen we aan deze wens tegemoet komen.

 

Wat is het schoolbudget?

Het schoolbudget is bestemd voor reguliere basisscholen. Het schoolbudget vervangt het SBO -wijkmaatwerkbudget, het maatwerkbudget, het Basisbudget wijken en het Basisbudget besturen. Deze middelen worden met de start van het ondersteuningsplan samengebracht onder één noemer, te weten het ‘schoolbudget’.


 

 

Waar is het schoolbudget voor bedoeld?

Het schoolbudget is bedoeld voor het extra ondersteunen van leerlingen binnen de eigen school die anders naar een andere vorm van onderwijs zouden zijn uitgestroomd en voor de extra ondersteuning van leerlingen die zonder deze ondersteuning niet kunnen worden toegelaten. Daarnaast kunnen er wijkinitiatieven die bijdragen aan een dekkend netwerk uit gefinancierd worden.

Hoe hoog is het schoolbudget?

Het schoolbudget bedraagt voor schooljaar 2020/2021 ongeveer 52 euro per leerling. Eerder is gesproken over 35 euro, deze verhoging is een direct gevolg van meevallende cijfers vanuit de februari telling van afgegeven TLV’s. Dit geeft goed weer wat het effect is van de drie communicerende vaten (TLV bekostiging, Budget voor extra ondersteuning en Expertise voor extra ondersteuning) en in het bijzonder de hoeveelheid afgegeven TLV’s. Let op, dit budget geldt voor het schooljaar 2020-2021. Verandering in cijfers kan leiden tot verandering in budget voor het jaar daarna.

Hoe wordt de hoogte van het schoolbudget bepaald?

De begroting voor Passend Onderwijs betreft een gesloten budget aan Rijksbijdragen. PPO ontvangt een bedrag op basis van leerlingaantal. Van dit totale budget moeten eerst alle toelaatbaarheidsverklaringen voor kinderen op het SO en het SBO bekostigd worden. Het geld dat over blijft kan worden gebruikt voor het eigen beleid (zie ook de afbeelding hieronder). De hoogte van het schoolbudget hangt dus af van de TLV bekostiging en het budget dat we inzetten voor expertise voor extra ondersteuning en het inclusieve budget.

Ter verduidelijking, 4 TLV’s laag = 0,6 FTE Schoolcontactpersoon PPO =  1 FTE onderwijsassistent = 1 euro minder schoolbudget per Rotterdamse leerling.

Wordt dit bedrag gestort bij de school?

Nee, de gelden blijven staan op de rekening van PPO. Het budget wordt alleen op papier gekoppeld aan de school.

Wie vraagt aan?

De directeur van de school doet, in overleg met de schoolcontactpersoon, de aanvraag voor het besteden van (een deel van) het schoolbudget (zie procedure beschrijving). Ondertekening door het bevoegd gezag van school vindt straks niet meer plaats via een handtekening op papier, maar door een digitaal akkoord in Kindkans.

Is het erg als het schoolbudget wordt overschreden?

Scholen hoeven geen leerlingen af te afwijzen omdat zij denken dat ze geen middelen krijgen om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te kunnen voldoen. We zijn ons bewust dat het nieuwe budget iets gaat betekenen voor de scholen, de ondersteuningsvraag van de leerling(en) blijft net als nu leidend. Er zijn scholen die (op basis van hun huidige gebruik van PPO middelen) het schoolbudget niet of niet geheel nodig hebben. Bij sommige scholen kan al ingeschat worden dat zij gaan overschrijden. Dit is niet erg, de SCP-ers van PPO zijn hiervan op de hoogte. Mocht dit het geval zijn wordt dit te allen tijden besproken door de scp-er met de regiomanager. Door het principe te blijven hanteren dat we de middelen inzetten daar waar ze het hardste nodig zijn verwachten we in de praktijk met over- en onderschrijdingen te maken te krijgen en uit te kunnen komen met het totale budget. PPO monitort hoe dit uitpakt op het niveau van het hele samenwerkingsverband.

Hoe houden we zicht op de bestedingen in school en wijk?

PPO streeft naar een maandelijkse rapportage per school, wijk, OAT, bestuur en PPO.

Weten we zeker dat de invoering van het schoolbudget een verbetering is?

Nee, daarom gaan we strak monitoren en zullen we indien noodzakelijk het beleid na een jaar bijstellen. Doordat het schoolbudget een aantal andere budgetten vervangt verwachten we dat het overzichtelijker en makkelijker te monitoren is.

Komen er nieuwe aanvraagformulieren en zo ja, wanneer zijn deze klaar?

Ja, er komen nieuwe aanvraagformulieren. In Kindkans zullen standaardformulieren beschikbaar komen. Daarnaast wordt één inhoudelijk aanvraagdocument ontworpen. Het streven is medio juni alles werkend te hebben in onder andere Kindkans.

Wanneer komt alle informatie beschikbaar?

We hopen midden juni alle informatie beschikbaar te hebben.

Zijn er vragen?

Neem dan contact op met de schoolcontactpersoon.

News overview image

20 mei 2020

EED-pagina op de website van PPO Rotterdam vernieuwd!

Via deze weg nodigen we u uit de vernieuwde pagina Dyslexieloket EED op onze website te bekijken. 

Wat is er veranderd? De pagina is overzichtelijker gemaakt en er zijn extra inhoudelijke downloads toegevoegd. 

Tevens vindt u in de download 'In het kort; aanmelding vergoede dyslexiezorg Rotterdam' puntsgewijs de belangrijkste aandachtspunten en een checklist t.b.v. het schooldossier.

 

 

News overview image

19 mei 2020

Aanwezigheid van leerlingen op scholen

Afgelopen week zijn de scholen weer begonnen. Een spannend moment voor alle betrokkenen ten tijde van de coronacrisis.

Wat kan een school doen als een leerling (nog) niet aanwezig is? En hoe zou een Schoolcontactpersoon of Ambulant begeleider hierbij kunnen ondersteunen?

Op de website van 'Weer aanwezig op school' staat betrouwbare informatie en antwoord op vragen die kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee wordt erbij gedragen om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren

News overview image

19 mei 2020

Zo werkt PPO Rotterdam de komende periode | Covid-19 (Corona)

Wij willen weer heel graag starten en dat doen we op een veilige wijze, waarbij we de richtlijnen van het RIVM en het advies van de overheid volgen. Zo gaan we de komende tijd aan de slag.

Werkzaamheden hervatten  
Waar het mogelijk is, hervatten wij onze werkzaamheden. We werken zo veel mogelijk thuis, maar in overleg kunnen we ook op de scholen werken. We volgen daarbij altijd de spelregels van de individuele school. 

Onderzoek, Oudergesprekken en AB  
In overleg met school en ouders onderzoeken we alleen als dat echt nodig is. Dat doen we altijd op school. Wij werken in dezelfde lijn als de leerkrachten.  

Veiligheid staat voorop  
Collega’s die behoren tot een risicogroep of met huisgenoten die behoren tot de risicogroep zijn we extra voorzichtig. In overleg bespreken we welke werkzaamheden kunnen worden hervat en welke niet. Dat doen we altijd in goed overleg.   
 
Collega’s met ziekteverschijnselen die passen bij COVID-19: hoesten en/of benauwdheid en/of koorts blijven thuis en komen niet in de school.