28 september 2017

Aantal Rotterdamse thuiszitters blijft dalen

Rotterdam wil dat ieder kind recht op onderwijs heeft. Ook kinderen die hiervoor extra onderwijsondersteuning en/of zorg nodig hebben. Om deze leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, werken Rotterdamse schoolbesturen, gemeente, PPO Rotterdam, Koers VO en jeugdhulp/zorgaanbieders nauw met elkaar samen in de zogenaamde Taskforce Thuiszitters.
Rotterdam wil dat ieder kind recht op onderwijs heeft. Ook kinderen die hiervoor extra onderwijsondersteuning en/of zorg nodig hebben. Om deze leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, werken Rotterdamse schoolbesturen, gemeente, PPO Rotterdam, Koers VO en jeugdhulp/zorgaanbieders nauw met elkaar samen in de zogenaamde Taskforce Thuiszitters.

Thuiszittende leerlingen voor wie geen oplossing in zicht is, worden door het samenwerkingsverband aangemeld bij de Taskforce Thuiszitters. De verschillende specialisten op het gebied van onderwijs, leerplicht en jeugdzorg die hierin zitting hebben, gaan samen op zoek naar een oplossing. Zij moeten ervoor zorgen dat een thuiszitter zo spoedig mogelijk weer op een passende onderwijsplaats start. Om dit te bereiken heeft de Taskforce doorzettingskracht.
 
Korte lijnen  
Naast het tijdig signaleren richt de samenwerking zich onder andere op een passende schoolkeuze en de juiste combinatie van onderwijs en zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. Dit moet thuiszitten tegengaan. Zo werken schoolmaatschappelijk werkers nauw samen met jeugdgezondheidszorg en onderwijsprofessionals, om snel de passende ondersteuning te bieden. Er kan in voorkomende gevallen een beroep worden gedaan op de wijkteams om hulp te verlenen of om in specialistische zorg te voorzien.
 
Stand van zaken
Inmiddels zien we een positieve trend van een dalend aantal thuiszitters ontstaan. Op dit moment zijn er bij de Taskforce slechts 11 leerplichtige thuiszitters van 4-12 jaar. Een zeer laag aantal gezien het totale leerlingenaantal van 51.000 in Rotterdam.
Er zijn niet of nauwelijks kinderen in de basisonderwijsleeftijd die 4-15 weken thuiszitten. Dat komt omdat het het scholenveld samen met PPO Rotterdam lukt om in korte tijd het kind weer naar school te laten gaan, vaak op een andere school, soms op dezelfde school en soms gaat een kind naar een zorginstelling/behandelplek. PPO werkt wijkgericht en dit helpt bij het vinden van een (nieuwe) school voor een thuiszitter. De scholen in de wijk kennen elkaar en proberen met elkaar een onderwijsplek te realiseren in de wijk, zodat het kind thuisnabij onderwijs kan blijven volgen. 
 
Alle scholen hebben een schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam die snel op de hoogte is van thuiszitten en samen met school en ouders naar (nieuwe) mogelijkheden kan zoeken. Maar PPO Rotterdam doet er vooral veel aan om thuiszitten te voorkomen. Er zijn allerlei arrangementen voor kinderen en scholen beschikbaar en er wordt goed samengewerkt met Leerplicht en ketenpartners rondom de school. PPO heeft samen met de scholen de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in beeld. Het kind kan daarmee snel van passende ondersteuning worden voorzien.
 
Mocht het thuiszitten niet snel opgelost worden, dan spelen twee factoren een hoofdrol: bij een deel van deze leerlingen is zorg voorliggend. Deze kinderen zijn niet op zoek naar een school, maar staan op een wachtlijst voor een zorginstelling. En voor andere langdurige thuiszitters geldt dat er wel een onderwijsplek beschikbaar is, maar dat dit een plek is die niet aan de wensen van ouders voldoet. PPO Rotterdam, maar ook de Taskforce Thuiszitters gaan dan intensief aan de slag met ouders om het kind weer naar school te krijgen.
Pagina delen: