09 oktober 2017

Afgifte TLV's

In de afronding vlak voor de zomervakantie en de startfase net na de zomer, zijn veel scholen, SCP’s en de TLV administratie druk met de afhandeling van eindadviezen, zodat elke leerling op een SBO/SO school aangemeld kan worden.

De administratie van PPO geeft momenteel TLV’s af die begin september beoordeeld zijn door de TLC, uitgezonderd die aanvragen die nog aanvullende informatie behoeven. Zoals we nu kunnen inschatten zullen alle eindadviezen die ingediend zijn voor half september, nog afgehandeld kunnen worden voor 1 oktober.

 

De TLC doet haar uiterste best om zo veel mogelijk aanvragen voor 1 oktober te beoordelen. Als de aanvraag nog voor 1 oktober beoordeeld is, zijn afgiftedatum en TLV-nummer bekend (en op te vragen). De papieren versie van de TLV volgt dan later.

 

Leerlingen die zijn ingeschreven tussen 1 oktober en 1 februari worden meegenomen in de groeiregelingen voor het SO en SBO, waarvan u hieronder een samenvatting vindt. Meer informatie over deze groeiregelingen en rekenvoorbeelden vindt u in het document “Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs PO” van de PO-Raad.

 

De overdrachtsverplichting SO 2017-2018 bestaat zowel voor de personele bekostiging als de materiële bekostiging uit de basis- en ondersteuningsbekostiging o.b.v. de groei van het leerlingenaantal op het SO tussen 1 oktober 2016 en 1 februari 2017.

 

De groei wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring dat in die periode is ingeschreven en uitgeschreven, zoals vastgesteld door DUO.

 

De overdrachtsverplichting SBO 2017-2018 bestaat zowel voor de personele bekostiging als de materiële bekostiging uit:

  • de basisbekostiging o.b.v. het aantal leerlingen 1 februari 2017, min het aantal leerlingen 1 oktober 2016;
  • de ondersteuningsbekostiging o.b.v. het aantal leerlingen 1 februari 2017, min de 2% van het aantal leerlingen SWV op 1 oktober 2016.
Pagina delen: