14 april 2016

Babylon 2.0 - Een school in het Wilde Westen

In het schooljaar 2015-2016 gaan basisschool Babylon en SBO-school Henry Dunant samenwonen in het huidige gebouw van de Babylon aan de van Speykstraat 109 in Rotterdam Oud-West. De leerlingen van Henry Dunant gaan dan naar het gebouw van de Babylon waardoor op papier het totaal aantal SBO-leerlingen omlaag gaat. Dat is een argument dat vooral politiek steekhoudt, voor zowel Door Faber als Hans Dullaert ligt de intrinsieke motivatie niet in het omlaag brengen van de cijfers. Deze directeuren gaat het om de kinderen die het verdienen zich midden in de samenleving te ontwikkelen. Daarmee is deze samensmelting net zo mooi als noodzakelijk. In een samenleving waarin plek is voor iedereen met de school als middelpunt van de wijk, is het bijna niet haalbaar op kleine schaal of versnippert je onderwijs in te richten. Dat is te duur, vooral nu scholen ook moeten voldoen aan de maatschappelijke opdracht vanuit de Wet Passend Onderwijs (september 2014). Daarom bundelen de twee bovengenoemde scholen hun krachten en vormen samen één school met daarin twee stromingen.

Hans Dullaert, directeur van de Babylon: “We behouden de expertise van het SBO personeel in de school zodat die ten diensten is en blijft van de kinderen op zowel het basisonderwijs als het SBO.” Door Faber, directeur Henry Dunant: “Nu is het zo dat sommige kinderen soms veel te lang vastgehouden worden op of een reguliere basisschool of een SBO-school. Die kunnen dan niet aanhaken, worden faalangstig en/of komen niet tot hun recht. Op de Babylon 2.0 bieden we een passende plek voor ieder kind.” De samenwerking heeft als ultiem doel: één nieuwe organisatie waarbinnen een reguliere stroom en een passende stroom van 0 tot 12 jaar wordt gerealiseerd. Hans Dullaert: “Er zijn nóg twee samenwerkende partners: de peuterspeelzaal van Groeibriljant en kinderopvang+ Dikkertje Dap, een naschoolse voorziening voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is nog geen kat in ‘t bakkie maar ik hoop dat zij ook meedoen.”

Makkelijk gezegd
Kleinschalig onderwijs, daar redden we het niet meer mee in Rotterdam aldus Door. Daar zijn volgens haar vooral de financiën debet aan. “Daarom kunnen collectiviteit en grootschaligheid een oplossing bieden. Heel simpel gezegd. Nou niet simpel, maar dat zeg ik even snel.”

Door en Hans zijn nu zo ver dat ze de plannen stap voor stap tot uitvoer kunnen brengen. Door: “We zoeken naar wat we samen kunnen uitwerken en beginnen met informeren. Hans schrijft de brief voor de kinderen, ik schrijf de brief voor de ouders. De MR van de Henry Dunant en OBS Babylon zijn al geïnformeerd. In april wordt besproken welke praktische zaken er nog geregeld moeten worden. De buurtscholen worden via het PPO netwerk geïnformeerd.” De scholen zijn daarnaast begonnen met het uitwisselen van een intern begeleider (IB) en een leerkracht. Op deze wijze kan de integratie van kennisoverdracht alvast van start. Door: “De IB’er werkt twee dagen op de SBO school en de leerkracht staat op de formatie van de Babylon en die wordt ook deels door ons aangestuurd vanuit de kennis en methodiek die voor onze SBO kinderen nodig is.” Hans vult aan: “Ondertussen ontstaan dingen ook organisch zoals samen buiten spelen tijdens de pauze en het ‘delen’ van de leerkrachten Engels en handvaardigheid.”

Een greep uit de uitgangspunten:

  1. Leerlingen ontwikkelen zich naar eigen vermogen.

  2. De school biedt/heeft een breed scala aan ondersteuningsprofielen voor kinderen van 0 tot 12+.

  3. Babylon 2.0 moet het ook mogelijk maken dat kinderen vanuit een “passende groep “ ook doorstromen naar een “reguliere” groep.

 


Balanceren
Vertrouwen ligt aan de basis van de samenwerking tussen Hans en Door. Beide stellen dat ze elkaar snel vinden omdat ze letterlijk dicht bij elkaar zitten. Door: “Daarnaast kunnen we gewoon alles open gooien en dan weten we: dit is het.” Dat vertrouwen was er niet zomaar en moest opgebouwd worden. Het vergde onverdeelde aandacht in een kwestie waar balanceren de constante is. Door: “De gemeenschappelijke noemer is dat we samen willen werken. Die motivatie is ontzettend belangrijk. Dat is de drive” ze vervolgt “toch is het continue zoeken naar een evenwicht tussen relatie, de zachte kant en beleid. Dat wat moet, de harde kant. Tussen bestuur en de werkvloer, tussen directie en de leerkracht, tussen de interne organisatie en de omgeving.”
 

Passend Onderwijs
Het samensmelten van de Henry Dunant en Babylon met als uitgangspunt een reguliere stroom en een passende stroom voor kinderen van 0 tot 12 jaar past naadloos in de visie van PPO Rotterdam: regulier waar het kan, speciaal als het moet. Maar ook de ambities van de gemeente voor een vliegende start (harmonisatie opvang/peuters); aansluiting onderwijs en jeugdhulp en de beste leraren voor de klas krijgen hiermee vorm en inhoud. De reden voor de samenwerking met andere woorden is het toekomstbestendig worden en blijven. Door: “Toekomstbestendig is het goede woord. Al moesten we daar wel heel erg aan wennen, van het praktische in het schooltje, naar buiten en weten wat voor belangen daar spelen”. Hans: “Belangen van andere scholen, de inspectie, ouders, collega’s en de kinderen. PPO had er ook iets over te zeggen want die gaat over de bekostiging. Trouwens zonder PPO was de hele integratie onuitvoerbaar geweest.”

Wat als…
De samenwerking tussen Henry Dunant en Babylon is zeker ook geïnspireerd vanwege de financiële voordelen die schaalvergroting met zich meebrengt. Toch is dit geldelijke voordeel niet de essentie van de samenwerking. Door: “Als we niet hadden samengewerkt dan had ik een heel klein schooltje gehad. Geïsoleerd, met een beperkt aanbod. Dan zou Henry Dunant geen goede weerspiegeling zijn geweest van wat we de kinderen gunnen: een plek in de maatschappij.” Hans: “Hier hebben we het eigenlijk over de kern van je wilt voor alle kinderen in Rotterdam: Dat er verbinding wordt gemaakt met de samenleving door de scholen het veilige middelpunt van hun omgeving te laten zijn”. Door vult aan: “De extra ondersteuning die wij nu benoemen wordt nooit beschreven”. Hans knikt instemmend: “En dat terwijl de basisschool het platform is waarmee je ervoor kunt zorgen dat niemand anoniem kan zijn”. Een niet mis te verstane missie in een wijk als Rotterdam West. In de volksmond het Wilde Westen genoemd, waar de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren ruim 15 miljoen investeerde om het er veiliger te maken.

Pedagogisch klimaat
Het samenvoegen van kapitaal en huisvesting, het delen van personeel en vakinhoud vraagt om eenzelfde aanpak en methodiek. Hans: “Dat we met elkaar nadenken over het pedagogisch klimaat is heel belangrijk. Niet in de laatste plaats omdat een SBO-school anders werkt dan een reguliere basisschool.” Door: “Daarover zijn we nu in gesprek: de kernwaarden en de visie over waar we nu voor staan. Hier is het ook weer balanceren tussen inhoudelijke doelen en de randvoorwaarden”.

Er wordt op dit moment nog geen aansluiting gezocht met het VO. Dit is wel een onderwerp voor de toekomst. Door: “Dat heeft eigenlijk te maken met het breder beleid in Rotterdam. Het voortgezet onderwijs heeft zo zijn eigen organisatie, maar binnen BOOR hebben we wel zoveel mogelijk de aansluiting gezocht om in te vlechten en om te vlechten. Wat betreft de zorg. Maar dat zit nog in het beginstadium.”

 

Startdatum:  Schooljaar 2016-2017 
Einddatum: Nog niet bekend
Financiering: Door PPO 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: