26 september 2013

Bezoek Onderwijsinspectie 19 september jl.

Op donderdag 19 september jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs een bezoek gebracht aan PPO Rotterdam. Het betrof geen ‘standaard’ inspectiebezoek maar een simulatieonderzoek. In het schooljaar 2013-2014 worden alle 152 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs bezocht en wordt een kwaliteitsonderzoek nagebootst, ook wanneer het samenwerkingsverband nog niet volledig is ingericht.

Het doel is om de kwaliteitsontwikkeling bij de samenwerkingsverbanden te stimuleren en toezicht te houden op de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden. PPO Rotterdam was het tweede samenwerkingsverband dat bezocht werd.

 

De inspecteurs waren zeer tevreden met de reeds beschikbare documenten en met de voorbereiding van het bezoek; er is de afgelopen periode dan ook hard gewerkt door veel mensen! Een belangrijk gespreksonderwerp was het transitiedocument. In dit document worden de huidige stand van zaken op de diverse terreinen weergegeven en de acties die de komende maanden op de agenda staan.

 

Ook is gesproken over de zorg van directeuren over het beoordeeld worden op eindopbrengsten in samenhang met passend onderwijs. De Onderwijsinspectie heeft aangegeven dat scholen die -bijvoorbeeld door middel van een arrangement - leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opvangen er niet bang voor hoeven te zijn dat dit negatief uitwerkt op de beoordeling van hun (toets)resultaten. Zij gaan hier rekening mee houden door de nadruk te leggen op de leerrendementen.

 

De inspecteurs vinden dat PPO Rotterdam goed op weg is en dat er sprake is van een gedegen opzet van het nieuwe samenwerkingsverband. Ze zijn tevreden over het integratieproces dat zich momenteel afspeelt tussen de huidige organisaties WSNS Rotterdam-Noord, WSNS Rotterdam-Zuid en ECSO en daarnaast stemt het hen tevreden dat er geredeneerd wordt vanuit de leerling en zijn/haar onderwijsbehoeften, met een reële kijk op de kosten. Eind 2013 zal er op basis van de hoofdlijnennotitie en alle vastgestelde documenten een ondersteuningsplan zijn opgesteld, wat wordt voorgelegd aan de gemeente Rotterdam en de Ondersteuningsplanraad (OPR) en de scholen/besturen/(G)MRen. Aandachtspunt voor PPO Rotterdam is de communicatie naar ouders, maar hier wordt reeds hard aan gewerkt door onder andere het samenstellen van een OPR.

 

Al met al kijken de inspecteurs met een positief gevoel uit naar de start van passend onderwijs voor PPO Rotterdam op 1 augustus 2014. In 2014 zal de Inspectie van het Onderwijs opnieuw een bezoek brengen aan PPO Rotterdam en een tweede simulatieonderzoek uitvoeren.

Pagina delen: