17 juli 2014

Compensatiemaatregel AWBZ, aanmeldprocedure PPO Rotterdam

Beste directeuren, contactpersonen, IB-ers,

Al eerder bent u geïnformeerd over de overgang van de compensatiemaatregel AWBZ van ECSO naar het samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Op de website van PPO Rotterdam staat bij nieuwsberichten het bericht van 26 juni 2014 gepubliceerd. Tevens staat in de nieuwsbrief van 16 juni jl. de regeling ‘uitwerking compensatiemaatregel AWBZ’, die van toepassing is op PPO Rotterdam.

 

 

De kern van het besluit staat hieronder weergegeven: “Het bestuur van PPO Rotterdam heeft besloten om in het overgangsjaar (schooljaar 2014-2015) uit te gaan van (gedeeltelijke) continuïteit van de ondersteuning en zorg die leerlingen ontvangen, en afspraken te maken over de periode daarna en de nieuwe instroom. PPO Rotterdam beschikt echter niet over alle middelen die ECSO destijds ter beschikking had en er wordt daarom geadviseerd aan het bestuur om aan alle scholen voor speciaal onderwijs en de reguliere scholen (waaronder Het Pluspunt) 70% van de laatst afgegeven beschikking toe te kennen tot een max. van € 202.283,-. Dit gaat slechts om een overgangsjaar en geldt alleen voor die leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 een toekenning hebben gekregen. Leerlingen die niet meer op de scholen zitten en/of waarvoor het niet meer van toepassing is zullen dit bedrag niet krijgen. Daarnaast is besloten een budget schrijnende gevallen in te stellen van € 200.000,-.” De criteria zoals deze de afgelopen jaren bij ECSO zijn gehanteerd en zoals deze zijn opgenomen in de Staatscourant AWBZ (link)zullen in dit overgangsjaar gehanteerd blijven. In de Handreiking AWBZ (link), die is opgesteld voor de nieuwe samenwerkingsverbanden, wordt voor deze maatregel geadviseerd de werkwijze van het voormalige REC door te trekken voor een overgangsjaar. De aanmeldprocedure voor de leerlingen in het schooljaar 2014-2015 luidt als volgt: Wij vragen u (opnieuw) een beschikking aan te vragen bij PPO Rotterdam, via dit aanmeldformulier. Na de zomervakantie kunt u digitaal de aanmelding toesturen aan c.arts@pporotterdam.nl (let op dit e-mailadres is pas na de zomervakantie beschikbaar). Het handelingsplan en de evaluatie worden door ESCO bij het door u opgestuurde aanmeldformulier gevoegd. Eind september 2014 moeten de aanvragen digitaal bij PPO Rotterdam binnen zijn op bijgaand emailadres.

De beoordeling van de aanvragen is eind oktober 2014 afgerond. U zult dan, bij een positieve beschikking, een beschikkingsformulier ontvangen van PPO Rotterdam.

Voor inhoudelijke vragen kunt u vanaf 1 september 2014 terecht bij c.arts@pporotterdam.nl onder vermelding van’ inhoudelijke vraag compensatiemaatregel AWBZ’. Voor procedurele vragen kunt u vanaf 1 september 2014 terecht bij e.barendse@pporotterdam.nl onder vermelding van ‘procedurele vraag compensatiemaatregel AWBZ’.

Pagina delen: