27 juni 2014

Compensatiemaatregel AWBZ

Vanaf 01-01-2010 heeft het ministerie van OC&W jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld aan de Regionale Expertise Centra (REC’s) via de regeling; ‘Staatscourant AWBZ regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ 2009’. In onderstaande tekst wordt uitgelegd hoe deze maatregel uitgevoerd wordt binnen PPO Rotterdam.

Wat houdt de compensatiemaatregel AWBZ in?
Vanaf 01-01-2010 heeft het ministerie van OC&W jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld aan de Regionale Expertise Centra (REC’s) via de regeling; ‘Staatscourant AWBZ regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ 2009’. Dit omdat een deel van de leerlingen die extra zorg nodig had op school, door de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vanaf 2009 minder of geen PGB (persoonsgebonden budget) voor inzet binnen het onderwijs kreeg. Door deze beperking van de AWBZ was de extra ondersteuning voor een aantal leerlingen niet (meer) beschikbaar of minder geworden. De afgelopen jaren konden scholen voor leerlingen die zonder die steun niet meer aan het onderwijs konden deelnemen, extra geld voor ondersteuning aanvragen bij het Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (ECSO).

 

Hoe ging het voorheen?
De subsidie werd alleen beschikbaar gesteld voor leerlingen met een nog geldende beschikking in het kader van de Wet op de Expertisecentra (WEC) en een CIZ-indicatie die geplaatst zijn in het speciaal onderwijs of met een rugzak in het reguliere onderwijs. Scholen in het basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs konden geld aanvragen. De afgelopen jaren is veel gebruik gemaakt van deze regeling. Vooral binnen het cluster 3 onderwijs ZML(MG) zijn veel subsidies toegekend. In totaal zijn er bij ECSO de afgelopen jaren ruim 300 beschikkingen afgegeven (waarvan zowel indicaties als herindicaties).

 

Om hoeveel leerlingen gaat het?
Er zijn in het schooljaar 2013-2014 voor het gebied Rotterdam PO 45 beschikkingen afgegeven variërend van 16 weken tot aan 40 weken en van 4 of 6 uur per week compensatie voor de begeleiding. Een deel van deze leerlingen zal echter dit schooljaar overstappen naar het voortgezet speciaal onderwijs.

 

Hoe doen we het vanaf schooljaar 2014-2015?
Er verandert veel in de organisatie en bekostiging van ondersteuning aan de kinderen en jongeren uit deze doelgroep. In de eerste plaats verandert de inrichting en bekostiging van het onderwijs per 1 augustus 2014, door de invoering van Passend Onderwijs. In de tweede plaats verandert de bekostiging van de AWBZ-zorg per 1 januari 2015. De AWBZ wordt hervormd en de huidige AWBZ-aanspraken worden opgenomen in bestaande wetten. Aan het totaalbudget van een samenwerkingsverband wordt ongeoormerkt een relatief klein geldbedrag toegevoegd, dat tot 1 augustus 2014 in de compensatiemaatregel AWBZ is opgenomen. Landelijk gezien gaat het om een bedrag van 10 miljoen euro dat aan het ondersteuningsbudget van de samenwerkingsverbanden wordt toegevoegd. Op basis van het totaal aantal leerlingen PO en VO (ca. 2,5 miljoen) komt dit neer op een bedrag van €3,98 per leerling.

Het bestuur van PPO Rotterdam heeft besloten om in het overgangsjaar (schooljaar 2014-2015) uit te gaan van (gedeeltelijke) continuïteit van de ondersteuning en zorg die leerlingen ontvangen, en afspraken te maken over de periode daarna en de nieuwe instroom. PPO Rotterdam beschikt echter niet over alle middelen die ECSO destijds ter beschikking had en er wordt daarom geadviseerd aan het bestuur om aan alle scholen voor speciaal onderwijs en de reguliere scholen (waaronder Het Pluspunt) 70% van de laatst afgegeven beschikking toe te kennen tot een max. van € 202.283,-. Dit gaat slechts om een overgangsjaar en geldt alleen voor die leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 een toekenning hebben gekregen. Leerlingen die niet meer op de scholen zitten en/of waarvoor het niet meer van toepassing is zullen dit bedrag niet krijgen. Daarnaast is besloten een budget schrijdende gevallen in te stellen van € 200.000,-.

De scholen zal gevraagd worden opnieuw een beschikking aan te vragen bij PPO Rotterdam. Voor de zomervakantie zullen zij een aanmeldformulier van PPO Rotterdam ontvangen. Eind september 2014 moeten de aanvragen dan bij PPO Rotterdam binnen zijn. De beoordeling van de aanvragen zal eind oktober 2014 zijn afgerond.

 

Bij vragen kan contact op worden genomen met Elise Barendse, e.barendse@pporotterdam.nl

Pagina delen: