02 juni 2015

Constructieve bijeenkomst met inspecteur

Afgelopen vrijdag organiseerde PPO Rotterdam een bijeenkomst met inspecteur Joustra. Hij is inspecteur primair onderwijs en ziet toe op zeven samenwerkingsverbanden, waaronder PPO Rotterdam. Voor de bijeenkomst waren directeuren, IB’ers en leerkrachten uit alle negen OAT’s van PPO Rotterdam uitgenodigd om het gesprek met de inspecteur aan te gaan.

De centrale vraag tijdens de bijeenkomst was hoe passend onderwijs beoordeeld moet worden. Want passend onderwijs vergt niet alleen een andere manier van werken door scholen, maar ook een andere manier van toezicht houden door de onderwijsinspectie. Daarom is de inspectie bezig met een nieuw toezichtkader dat meer recht doet aan passend onderwijs.

 

Onlangs heeft de inspectie een onderzoek afgerond bij alle 150 samenwerkingsverbanden, maar de inspectie wil toe naar risicogericht toezicht bij zo’n 30 samenwerkingsverbanden (15 in het primair onderwijs en 15 in het voortgezet onderwijs). Daarnaast wil de inspectie met themaonderzoeken gaan werken, bijvoorbeeld over thuiszitters.

 

Joustra onderstreepte dat het leerrendement centraal staat bij het oordeel van de inspectie. Scholen moeten duidelijk maken hoe ze ervoor zorgen dat kinderen zich binnen hun mogelijkheden maximaal ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat scholen het ontwikkelingsperspectief van een kind scherp voor ogen hebben, daarnaar handelen en dat kunnen verantwoorden. De inspectie wil ook minder gaan sturen op tussenopbrengsten en meer op eindresultaten.

 

Op de vraag of reguliere scholen de dupe worden van de toename van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte was Joustra duidelijk: dat mag niet het geval zijn. Maar als school moet je dan wel duidelijk je grenzen aangeven. Dat doe je door in het schoolondersteuningsprofiel aan te geven wat je kunt bieden. De taak van het samenwerkingsverband is om al die SOP’s aan elkaar te koppelen om zo een dekkend ondersteuningsnetwerk in de wijk te creëren. Daar is goede samenwerking tussen de scholen voor nodig.

 

Om passend onderwijs echt tot een succes te maken is een cultuuromslag bij iedereen nodig, zo was de breed gedeelde opvatting. Dat is vooral een kwestie van doen, vond inspecteur Joustra. Hij was positief gestemd over Rotterdam, waar hij mooie voorbeelden van passend onderwijs in de praktijk heeft gezien. Een mooie aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan!

Pagina delen: