12 februari 2015

Gecomprimeerd SOP

Het format voor het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel (SOP) en een toelichting/invulwijzer zijn nu beschikbaar.

Het gecomprimeerde SOP is bedoeld als aanvulling op en daarmee een praktische uitwerking van het SOP dat op school- en (individueel) bestuursniveau is vastgesteld. Het dient als rode draad (onderlegger) bij gesprekken tussen scholen in de wijken in het kader van de  realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk. Het maakt een vergelijking tussen scholen  en daarmee een analyse op wijkniveau mogelijk. 

 

Het gecomprimeerde SOP is GEEN nieuw SOP voor scholen. Het is een (bij voorkeur) geactualiseerde en verkorte versie van het reeds beschikbare en uitgebreide SOP van de school. 


Het format gecomprimeerd SOP wordt bij voorkeur zo veel/ver als mogelijk ingevuld in samenwerking met de schoolcontactpersoon vanuit PPO Rotterdam. Hierdoor wordt bereikt dat alle bij de onderwijsondersteuning betrokken partijen op uniforme wijze zijn geïnformeerd.  
 
Tijdpad 
Uiterlijk 1 mei 2015: alle scholen hebben het format gecomprimeerd SOP ingevuld en na bespreking met hun achterban (team/MR) beschikbaar gesteld aan PPO  Rotterdam. 
Uiterlijk 1 augustus 2015: alle ingevulde formats gecomprimeerd SOP zijn door PPO Rotterdam geplaatst op de website van PPO Rotterdam. 
Uiterlijk 1 augustus 2015: PPO Rotterdam levert een format voor een beknopt wijkoverzicht aan en ondersteunt waar nodig bij het invullen hiervan. 
Pagina delen: