11 september 2015

Gezocht: ambassadeurs voor passend onderwijs (leden van de stuurgroep)

Na de goedkeuring van het implementatieplan door de ALV van PPO Rotterdam, is het moment aangebroken om in alle OAT-gebieden concreet invulling te geven aan de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk. Ook de integratie van de expertise vanuit het SBO en SO binnen het basisonderwijs zal nu concreet vorm moeten gaan krijgen.

Om dit op een doelmatige, realistische en constructieve wijze te realiseren, is een stuurgroep opgericht die vanwege een aangepaste opdracht en een breder draagvlak opnieuw ingericht zal worden. Hoewel enkele van de huidige leden vanuit het oogpunt van continuïteit zullen aanblijven, is PPO Rotterdam op zoek naar nieuwe leden voor de stuurgroep. Een evenwichtige verdeling over de OAT-gebieden en de verschillende denominaties is een belangrijk aandachtspunt voor PPO Rotterdam.

 

De stuurgroep zal zich met name bezig houden met de tactische en operationele aspecten van de transitie die moet leiden tot de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk. Zij vormt daarmee een verbinding tussen het strategisch/tactisch beleid vanuit PPO Rotterdam en het scholenveld. Doelstelling hierbij is om de afstemming tussen deze lagen te optimaliseren.

 

Als lid van de stuurgroep ben je verantwoordelijk voor:

 

  • een ambassadeursfunctie voor passend onderwijs binnen de wijken van het OAT-gebied dat je vertegenwoordigt (aanspreekpunt voor scholen)
  • het aanjagen/ondersteunen van innovatieve activiteiten/experimenten binnen je OAT-gebied (wijken)
  • de verbinding (voeding) tussen het beleid vanuit PPO Rotterdam en de scholen
  • een signaalfunctie ten opzichte van processen/aspecten die de transitie succesvol maken (good practices) of juist verstoren
  • de ondersteuning van de OAT-teamleider in de contacten met de scholen (structurele aanwezigheid bij de PPO netwerkbijeenkomsten)


Om in aanmerking te komen als lid van de stuurgroep dien je tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

  • lid van de directie van een basisschool binnen een OAT-gebied van PPO Rotterdam
  • in het bezit van een uitgebreid netwerk (scholen en ketenpartners) binnen het OAT-gebied waar je werkzaam bent
  • intrinsiek gemotiveerd ten aanzien van deelname aan de stuurgroep waarbij je de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft
  • je committeert je aan de eerder opgestelde intentieverklaring m.b.t. de integratie SBO/SO/BaO
  • je sollicitatie komt in stand in samenspraak met je schoolbestuur


Indien je geïnteresseerd bent in deelname aan de stuurgroep, kun je dit kenbaar maken door middel van een bericht met korte motivatie aan: info@pporotterdam.nl.

 

Een selectiecommissie zal de ingekomen reacties beoordelen en de eindkandidaten ter kennisname voorleggen aan de algemene ledenvergadering (ALV) van PPO Rotterdam.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees Schouten (k.schouten@pporotterdam.nl) of Hans van Wenum (h.vanwenum@dekoppeling.nl).

Pagina delen: