05 juni 2015

Groeiregelingen SO en SBO

Het bestuur heeft besloten de adviezen van de PO-Raad voor de groeiregelingen SO en SBO over te nemen, met enkele aanvullingen.

SO
In de wet is geregeld dat het samenwerkingsverband verplicht is de personele ondersteuningsbekostiging over te dragen per leerling die met een toelaatbaarheidsverklaring op het SO is ingeschreven/uitgeschreven tussen 1 oktober T-1 en 1 februari T.
De PO-raad adviseert ook de personele basisbekostiging en de materiële basis- en ondersteuningsbekostiging over te dragen zodat voor iedere 'groeileerling' de volle bekostiging voor de SO-school beschikbaar komt.    
Het bestuur heeft besloten het advies van de PO-Raad over te nemen, maar de resultaten te relateren aan de visie van 40% uitstroom in het SO. Als het resultaat afwijkt van het gewenste resultaat volgens de visie, is dit aanleiding om het beleid te wijzigen. 
De groei van het SO wordt vastgesteld per schoolbestuur. De kosten worden betaald uit de zware ondersteuningsbekostiging.


SBO
Het bestuur heeft besloten het advies van de PO-Raad voor de vereenvoudigde bekostiging SBO over te nemen.  Dat betekent dat PPO Rotterdam zowel voor de personele bekostiging als de materiële bekostiging het volgende betaalt aan het SBO:
-de basisbekostiging o.b.v. het verschil van het aantal leerlingen 1 februari T min aantal leerlingen 1 oktober T-1
-de ondersteuningsbekostiging o.b.v. het verschil van het aantal leerlingen 1 februari T min de 2% van het aantal leerlingen SWV op 1 oktober T-1
De groei van het SBO wordt vastgesteld per schoolbestuur. Er wordt uitgegaan van onderlinge verrekening tussen de samenwerkingsverbanden voor wat betreft het grensverkeer.  
De kosten van deze regeling worden betaald uit de lichte ondersteuningsbekostiging.  


PPO Rotterdam is aan het berekenen wat de schoolbesturen als gevolg van deze regelingen volgend schooljaar uitbetaald krijgen. Binnenkort ontvangen zij hiervan de beschikkingen.

Pagina delen: