14 januari 2016

Het ondersteuningsplan - het vervolg

PPO Rotterdam heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van een ondersteuningsplan. Met dit ondersteuningsplan wordt de koers van de komende vier jaar uitgezet. Daarnaast is het opstellen van een ondersteuningsplan een wettelijke taak. Omdat PPO Rotterdam gelooft dat passend onderwijs alleen kan werken wanneer we hier in Rotterdam samen vorm en inhoud aan geven hebben we op 17 november en 10 december 2015 twee inspraakrondes op het ondersteuningsplan gehouden. De met ons gedeelde opmerkingen, suggesties en ideeën zijn ondertussen verwerkt in een conceptplan. 

Tijdens deze inspraakrondes zijn zo’n 100 mensen met elkaar het gesprek aangegaan. Van schoolbestuurder tot directeur, leerkracht, IB’er, OPR-lid, PPO medewerker, medewerkers van (zorg)partners, gemeenteambtenaar en ouder. Samen hebben wij gereflecteerd op 3 thema’s:
 1. Reflectie op het aanbod van arrangementen van PPO Rotterdam
 2. Reflectie op de onderwijs/zorgarrangementen
 3. Reflectie op het dekkend netwerk in de wijk

Deze inspraakrondes waren zeer waardevol. We hebben zoveel als mogelijk de opmerkingen verwerkt in het conceptplan. Deze eerste conceptversie van het ondersteuningsplan is in de 2e week van januari verstuurd naar de stuurgroep, de OPR en het bestuur van PPO Rotterdam. Hiermee is het document het officiële besluitvormingstraject ingegaan. In totaal neemt de besluitvorming 4 maanden in beslag. Uiterlijk 1 mei moet het ondersteuningsplan bij de Inspectie van het Onderwijs binnen zijn. Hieronder zetten we het besluitvormingstraject uiteen:
 • 12 januari bespreekt de OPR het eerste concept ondersteuningsplan. Zij leveren hierop input dat daar waar mogelijk verwerkt wordt;
 • 14 januari  bespreekt de stuurgroep het eerste concept ondersteuningsplan;
 • 21 januari bespreekt het bestuur het eerste concept ondersteuningsplan;
 • 29 maart ligt het definitief concept ter instemming voor aan de OPR;
 • 30 maart ligt het definitief concept ter instemming voor aan de  MR;
 • Maart/april ligt het definitief concept ter instemming voor aan het OOGO (gemeente Rotterdam);
 • 21 april stelt het bestuur definitief concept vast;
 • 01 mei wordt het definitieve ondersteuningsplan aan de Onderwijs Inspectie aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV van PPO Rotterdam;
 • 25 mei ALV bespreekt het definitief concept.
Daarnaast worden ook mensen uit de eigen organisatie gehoord over het concept ondersteuningsplan. Dit zijn de IB’ers, schoolcontactpersonen en teamleiders. Ook hun opmerkingen worden in het concept ondersteuningsplan verwerkt.
Pagina delen: