02 april 2015

Informatie over compensatiemaatregel AWBZ schooljaar 2015-2016

Vanuit het samenwerkingsverband PPO Rotterdam willen wij u informeren over de stand van zaken omtrent de compensatiemaatregel AWBZ. In het schooljaar 2014-2015 heeft een aantal scholen hier gebruik van gemaakt in het kader van de overgangsregeling bij PPO Rotterdam. Op dit moment is het voor ons als samenwerkingsverband niet helder of wij voor het volgende schooljaar over middelen zullen beschikken.

Wij verwijzen u hiervoor naar:

- Nieuwsbrief aan samenwerkingsverbanden (paragraaf 1.2: het vervallen van de OC&W regeling compensatie AWBZ):

Een deel van de middelen die gemoeid waren met de compensatieregeling worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden en centraal toegekend. Er wordt een regeling opgesteld op basis waarvan (v)so scholen een aanvraag kunnen indienen voor een aantal extra uren onderwijs per week. De inzet is dat de nieuwe regeling vanaf het komende schooljaar, 2015-2016, beschikbaar is. Zodra bekend is welk bedrag bij de samenwerkingsverbanden vervalt, zullen we daarover communiceren.


- Brief aan de Tweede Kamer (verkenning van de morgelijkheden voor (de bekostiging van) onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking) (pagina 4, ad 3 Het vervallen van de compensatiemaatregel):

De middelen die gemoeid waren met de OCW-Regeling compensatie AWBZ zijn per 1 augustus 2014 toegevoegd aan het budget van de 152 samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In totaal gaat het om € 10 miljoen. Een deel van deze middelen kan waar nodig ook voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen worden ingezet.

Het gesprek over de inzet van extra zorg met de samenwerkingsverbanden verloopt echter moeizaam. Daarom wordt een deel van de middelen weggehaald bij de samenwerkingsverbanden. Er wordt een regeling opgesteld op basis waarvan (v)so scholen een aanvraag kunnen indienen voor een aantal extra uren onderwijs per week. De inzet is dat de nieuwe regeling vanaf het komende schooljaar, 2015-2016, beschikbaar is.

De omvang van het budget wordt bepaald op basis van het bedrag dat van de € 10 miljoen naar de ernstig meervoudig beperkte leerlingen ging. Naar schatting gaat het om een bedrag tussen de € 6 en € 8 miljoen. 

http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/landelijke-procedure-voor-aanvraag-van-tlv-voor-emb-leerlingen/


Op het moment dat wij definitieve informatie krijgen over dit onderwerp van het Ministerie, zullen wij de scholen zo spoedig mogelijk informeren.

 

 

 

 

 

Pagina delen: