17 maart 2016

Landelijke ontwikkelingen en trends m.b.t. integratie van het SBO en SO

Onderzoek geeft inzicht

Er is binnen het passend onderwijs een landelijke trend zichtbaar in de richting van integratie van het SO binnen het SBO en het regulier onderwijs. Een beweging die binnen verschillende samenwerkingsverbanden plaatsvindt op verschillende manieren. Een interessant gegeven, vond het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek (NRO) dat daarom een onderzoek subsidieert, uitgevoerd door een flinke werkgroep bestaande uit professionals, studenten en onderzoekers.

Het onderzoek met als titel: ‘Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair onderwijs)’, wordt getrokken door Hogeschool Windesheim, de Radboud Universiteit en het NCOJ, in samenwerking met LECSO en het landelijk werkverband SBO.

Het onderzoek in 3 stappen
Gestart is nu met beschrijvingen van de praktijk in vier verschillende regio's. Die beschrijvingen worden gemaakt door Marij Bosdriesz en Kees Kuijs, twee zelfstandigen die beiden hun voetsporen in het onderwijsveld ruimschoots hebben verdiend. PPO Rotterdam is één van de vier regio’s, waarvan een ‘portret’ wordt gemaakt. Daarnaast wordt ook de praktijk van integratie van SO, SBO en regulier BAO beschreven van SWV Waterland, SWV BePO en van de Ambelt, een grote organisatie voor speciaal onderwijs.

Marij legt uit: "Het doel van het portret is inzicht geven in de manier van werken, de gedachten achter nog beter passend onderwijs, hoe draagvlak gecreëerd wordt voor deze veranderingen, ambities etc." De portretten zijn vooral een praktijkbeschrijving zodat we van elkaar kunnen leren.

Stap 2 is het uitwisselen van best practices, lessons to learn, kennis, inzichten, visies en ambities met elkaar en met internationale collega's. Marij vertelt: "Met deze uitwisseling willen we vooral de werkontwikkelingsvragen uit de regio’s centraal stellen en verbinding vinden vanuit expertise". De uitwisseling moet nog voor de zomervakantie plaatsvinden.

Stap 3 is het uitvoeren van een landelijke inventarisatie van alle initiatieven in het land die zich richten op verdergaande integratie van de expertise in het SO, het SBO en de reguliere basisscholen.

Update
Omdat we het onderwerp interessant en nuttig vinden en omdat PPO Rotterdam is geïnterviewd voor een van de vier portretten zullen we nog een aantal keren aandacht besteden aan het vervolg en de resultaten van dit onderzoek. Hierover wordt gecommuniceerd op onze website en in onze externe nieuwsbrief.

Pagina delen: