02 juli 2015

Landelijke regeling bekostiging voor emb leerlingen in werking

Er is een landelijke regeling bijzondere bekostiging opgesteld voor emb leerlingen¹.

In het schooljaar 2014-2015 heeft PPO Rotterdam ervoor gekozen om de beschikbare middelen vanuit de AWBZ-compensatiemaatregel voor het overgangsjaar te continueren. Voor schooljaar 2015-2016 zal dit niet meer mogelijk zijn en kunnen de scholen gebruik maken van de genoemde nieuwe, landelijke regeling voor emb-leerlingen.

 

Op basis van deze regeling kunnen (v)so scholen bijzondere bekostiging aanvragen voor emb leerlingen die meer zorg nodig hebben dan geboden kan worden op basis van de onderwijsbekostiging. Met de komst van de landelijke regeling, hoeven (v)so scholen niet langer bij een groot aantal samenwerkingsverbanden per leerling een verzoek in te dienen voor aanvullende bekostiging. De middelen zijn afkomstig uit de voormalige OCW regeling compensatie AWBZ.

 

In totaal is er is voor de regeling € 5 miljoen beschikbaar (plafond). Om de uitvoering voor scholen zo eenvoudig mogelijk te maken, vormt het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober het uitgangspunt. Voor het aantal leerlingen op de teldatum dat ernstig meervoudig beperkt is, kan bijzondere bekostiging worden aangevraagd. Er is losgelaten dat de leerling ook een Wlz-indicatie heeft (of Wlz-indiceerbaar is). 

 

De regeling wordt uitgevoerd door de Dienst uitvoering onderwijs (DUO), die hiervoor een aanvraagformulier heeft ontwikkeld. Op 15 september 2015 moeten de aanvragen binnen zijn bij DUO. Per leerling wordt maximaal een bedrag van € 4.000 toegekend. Als er meer aanvragen worden gedaan dan er budget beschikbaar is, gaat het bedrag per leerling omlaag. De middelen worden toegekend voor het schooljaar 2015-2016. De verantwoording van de inzet van de middelen wordt gedaan via het jaarverslag van de school. De inspectie zal steekproefsgewijs op de scholen controleren of de leerlingen voor wie een aanvraag is ingediend voldoen aan de gestelde eisen. 

 

¹Ernstig meervoudig beperkt is gedefinieerd als leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen en maakt onderdeel uit van de leerlingen met een categorie 3 bekostiging onderwijs.

Pagina delen: