23 juni 2016

Negende voortgangsrapportage

Bron: www.passendonderwijs.nl

Op 22 juni 2016 is de negende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. In deze rapportage staan de belangrijkste ontwikkelingen:

  • De inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs is een feit. Voor een verdere inpassing van lwoo en pro wordt de manier waarop de middelen over de samenwerkingsverbanden worden verdeeld aangepast. De middelen worden niet verevend; er wordt de komende tijd verder gewerkt aan een alternatief model. Na de zomer worden gesprekken gevoerd met scholen en samenwerkingsverbanden over dit model, en over de manier waarop de landelijke criteria zullen worden losgelaten.
  • Op 13 juni 2016 is het Thuiszitterspact ondertekend door de ministeries van OCW, VWS, VenJ, de VNG, PO-Raad en VO-Raad. De gezamenlijke ambitie is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. De landelijke aanjager van dit pact is Marc Dullaert.
  • De landelijke cijfers laten zien dat meer leerlingen een plek krijgen in het reguliere onderwijs en dat het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is gedaald. Ook het aantal leerlingen met lwoo daalt; het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs stijgt licht.
  • Op steeds meer plekken wordt verdergaande samenwerking verkend tussen scholen voor regulier en speciaal onderwijs. Ook de samenwerking tussen het onderwijs en gemeenten op het terrein van de jeugdhulpverlening komt op gang, maar het komen tot een gezamenlijke aanpak kost veel tijd.
  • Samenwerkingsverbanden werken aan het bestrijden van onnodige bureaucratie, de vormgeving van het kwaliteitsbeleid en het verbeteren van het intern toezicht.

De volgende stap binnen passend onderwijs is de doorontwikkeling naar maatwerk, zodat er binnen de samenwerkingsverbanden voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is. Daarvoor is visie, ruimte, creativiteit en lef nodig van alle betrokkenen en regionale partners: samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, schoolleiders, leraren, gemeenten, leerplichtambtenaren, jeugdhulpverlening en zorg.

Pagina delen: