05 juni 2015

Nieuwe ontwikkelingen voorschools maatschappelijk werk

Het voorschools maatschappelijk werk (vsmw) wordt in Rotterdam al jaren vormgegeven door het samenwerkingsverband. Het vsmw wordt betaald vanuit de impulsregeling schoolmaatschappelijk werk. Belangrijkste doelstelling van het vsmw is zorgen voor een goede overdracht van de voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs.

PPO Rotterdam laat het voorschools maatschappelijk werk uitvoeren door smw-aanbieders uit de stad. Zij voorzien alle nulgroepen en vele peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Rotterdam van vsmw. Deze peuters kunnen (warm) overgedragen worden aan de basisschool. Het vsmw kan ook helpen bij het vinden van een passende basisschool. En waar nodig kan het vsmw er (via PPO Rotterdam) voor zorgen dat een peuter die een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte heeft extra ondersteuning krijgt geboden op de basisschool.

 

Wat blijft volgend schooljaar hetzelfde?

- Het vsmw vanuit PPO Rotterdam blijft ook volgend schooljaar bestaan. De onderwijskundige doelstelling blijft hetzelfde. Het vsmw heeft de afgelopen jaren veel successen geboekt. We zetten de ingeslagen weg graag voort en we blijven de preventieve insteek daarbij heel belangrijk vinden.

- Het vsmw op de nulgroepen en de peuterspeelzalen zal net als voorgaande jaren verzorgd worden door de smw-aanbieders in Rotterdam. Daarbij is de insteek dat de smw'er van de basisschool ook de vsmw'er van de voorschoolse locatie is. Daarmee kan de doorgaande lijn gegarandeerd worden.

 

Wat verandert er volgend schooljaar?

- De grootste verandering is dat de gemeente Rotterdam van juni tot en met december 2015 gaat proefdraaien met schoolmaatschappelijk werk in de voorschoolse voorzieningen. PPO Rotterdam is erg blij met deze ontwikkeling en trekt hierin samen met de gemeente op.  Het vsmw van de gemeente is jeugdhulpgerelateerd en vormt daarmee een prachtige aanvulling op het onderwijsgerelateerde vsmw van PPO Rotterdam.

- De Proef Voorschools Maatschappelijk Werk vanuit de gemeente gaat plaatsvinden op zeven proeflocaties. Het vsmw van PPO Rotterdam zal begin volgend schooljaar aansluiten bij deze zeven proeflocaties. We zorgen ervoor dat er per proeflocatie één voorschools maatschappelijk werker komt, die zowel het onderwijskundige als het jeugdhulpgerelateerde deel van vsmw voor zijn of haar rekening neemt. Hiermee kunnen we vsmw op de proeflocaties in brede zin vormgeven. Meer informatie over de Proef VSMW vanuit de gemeente is te verkrijgen bij het Servicepunt School Maatschappelijk Werk: www.servicepuntsmw.nl/nieuws.

-De gemeente gaat in de eerste helft van volgend schooljaar proefdraaien met vsmw op zeven locaties. Het vsmw van PPO Rotterdam blijft zich echter richten op veel meer locaties. Alle voorschoolse locaties die nu al vsmw ontvangen, ontvangen dit volgend schooljaar ook vanuit PPO Rotterdam. Het vsmw op de kinderdagverblijven gaat PPO Rotterdam anders inrichten. Dat zal vanaf komend schooljaar uitgevoerd worden door maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in een onderwijsarrangeerteam van PPO Rotterdam. De PPO-maatschappelijk werkers hebben de gehele wijk goed in beeld en hebben contacten met alle basisscholen. Dat maakt het gemakkelijk om voor iedere peuter een passende onderwijsplek te vinden. De maatschappelijk werkers vanuit PPO Rotterdam gaan contact opnemen met de leidinggevenden van de kinderdagverblijforganisaties om afspraken te maken over het vsmw.

 

Informatie uitwisselen

In een tijd vol veranderingen is het belangrijk om iedereen goed op de hoogte te houden. Onderstaande twee bijeenkomsten hebben voor een goede informatieuitwisseling gezorgd.

-Op 26 april heeft PPO Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd met alle leidinggevenden van de vsmw-aanbieders in Rotterdam. Hierin hebben we onder andere actuele ontwikkelingen met elkaar gedeeld.

-Op 28 mei vond de startbijeenkomst Voorschools Maatschappelijk Werk vanuit de gemeente plaats. PPO Rotterdam heeft aan deze startbijeenkomst deelgenomen, evenals het CJG en vsmw-aanbieders en managers van de proeflocaties.

 

PPO Rotterdam zal de vsmw-aanbieders en de voorschoolse instellingen zo spoedig mogelijk informeren over de inrichting van vsmw komend schooljaar en het beschikbare aantal uur vsmw.

Pagina delen: