18 mei 2017

Nieuwe pilot: integraal arrangeren

Voor een deel van de Rotterdamse leerlingen is een combinatie van intensieve onderwijsondersteuning en jeugdhulp nodig. De afstemming en het integraal aanbieden van deze ondersteuning vereist een goede samenwerking tussen onderwijs en wijkteams. Het is immers in het belang van de kinderen om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen.

Hoewel alle partijen hun uiterste best doen, verloopt dit integraal arrangeren niet altijd even soepel. De volgende punten vormen een struikelblok:

 

  • Het aanbod en de toeleiding van de (preventieve) welzijnsaanbieders en het CJG sluit niet in alle gevallen goed aan bij de ondersteuningsvragen van kinderen;
  • De ondersteuningsvragen op school zijn niet altijd even concreet geformuleerd;
  • Het arrangeren met zorgonderwijsspecialisten van MEE staat op dit moment los van het multidisciplinaire overleg in school.

PPO Rotterdam heeft samen met de gemeente afgesproken dit proces volle aandacht te geven en het integraal arrangeren te operationaliseren op de scholen middels een pilot.  

 

Pilot Integraal Arrangeren

Voor deze pilot bleek de wijk Hillesluis in Feijenoord geschikt, mede vanwege de Children's Zone aldaar. In Hillesluis zullen zes reguliere basisscholen, twee SBO- en één SO-school samen met het wijkteam en PPO participeren in de pilot. Er zal worden onderzocht en uitgeprobeerd hoe we met alle partijen rondom het kind (onderwijs, wijknetwerk en wijkteam) een integraal aanbod van onderwijs en (preventieve) zorg kunnen opzetten. Daarbij willen we vooral aansluiten bij de behoefte van scholen en vanuit de huidige situatie nadenken over wat er beter kan.   De pilot Integraal Arrangeren kent 3 fases:  

 

Fase 1: Allereerst moet worden geïnventariseerd welke knelpunten de scholen ervaren rondom het afstemmen van onderwijs, preventieve zorg en jeugdhulp op de ondersteuningsvragen van leerlingen in Hillesluis. Daarnaast wordt bekeken welke ideeën deze partijen hebben over hoe deze afstemming in de praktijk beter kan.  

 

Fase 2: Vervolgens wil PPO Rotterdam met vertegenwoordigers van de verschillende partijen komen tot een voorstel:

  • Hoe het proces voor integraal arrangeren eruit ziet.
  • Welk concreet aanbod, dat aansluit bij de ondersteuningsvragen van kinderen op het gebied van onderwijs en zorg, er nodig is.

Fase 3: Tot slot zal het proces en het integrale aanbod in de praktijk worden toegepast en afgesloten worden met een evaluatie. In de evaluatie wordt bekeken:

  • In hoeverre het proces van integraal arrangeren leidt tot betere aansluiting bij de ondersteuningsvragen vanuit kinderen.
  • Of het nieuwe aanbod aansluit bij de ondersteuningsvragen vanuit kinderen.

Aanpak

PPO Rotterdam heeft Hanneke van Noort gevraagd als externe projectleider voor deze pilot. Hanneke werkt als zelfstandig adviseur en heeft in veel steden en bij veel samenwerkingsverbanden ervaring opgedaan met integraal arrangeren. Zij heeft een tijd gewerkt voor de gemeente Rotterdam en kent de sociale kaart in Rotterdam goed.  

 

Hanneke heeft –voordat ze met fase 1 gestart is- overleg gehad met de portefeuillehouders wijk van Feijenoord (Heleen Janse en Marianne Nobel), met programmamanager PPO Rotterdam Merlijn Jacobs en met collega’s van de gemeente Rotterdam om de verwachtingen goed af te stemmen en informatie op te doen over de betrokken scholen in Feijenoord.  

 

Inmiddels heeft Hanneke twee scholen geïnterviewd. In deze nieuwsbrief en op onze website houden we u graag op de hoogte van de voortgang in deze pilot.  

 

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Merlijn Jacobs, programmamanager PPO Rotterdam.

Pagina delen: