17 april 2018

Nieuwe werkinstructie wijkteams en scholen per 1 juni 2018

Het verbeteren van de samenwerking tussen scholen en wijkteams heeft volop de aandacht. Vanuit de gemeente Rotterdam zijn er daarom nieuwe werkinstructies ontwikkeld. Deze dragen bij aan een vlottere samenwerking tussen scholen en wijkteams.

Binnen het onderwijsbeleid Leren Loont! werken Rotterdamse scholen en de gemeente samen aan hogere onderwijsresultaten, minder schooluitval en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. In ditzelfde beleid is er door het onderwijs en de gemeente ook vastgelegd dat de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp goed moet zijn. Verschillende taakgroepen dragen hieraan bij:

Taakgroep samenwerken 1 plan
De taakgroep ‘samenwerken 1 plan’ richt zich op de samenwerking tussen scholen en wijkteams. Deze taakgroep is een vertegenwoordiging van scholen, de samenwerkingsverbanden, schoolmaatschappelijk werk en de wijkteams. De taakgroep heeft als opdracht de samenwerking tussen scholen en wijkteams te verbeteren in het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.

In de samenwerking rondom de leerling is de schoolmaatschappelijk werker een belangrijke schakel naar het wijkteam. Om te zorgen voor een goede samenwerking, waarbij duidelijk is wat ieders rol is, was er al een werkinstructie beschikbaar. Deze werkinstructie is door de taakgroep samenwerken 1 plan zorgvuldig geanalyseerd en verbeterd. Zo is de nieuwe de nieuwe privacywetgeving verwerkt, zijn de nieuwe servicenormen van het wijkteam opgenomen en is het een gezamenlijk werkinstructie voor zowel de scholen, het SMW en de wijkteams. Op die manier weet iedereen wat zijn of haar rol is in het proces met als uiteindelijk doel een nog betere samenwerking tussen scholen en wijkteams. Bekijk de nieuwe werkinstructie.

Toeleidingsdocument
De taakgroep samenwerken 1 plan heeft ook zich gebogen over de toeleiding naar het wijkteam. Het werk- en toeleidingsdocument werd wisselend gebruikt en dat was onduidelijk. Bij de toeleiding is het belangrijk dat er beknopt en snel de juiste hoeveelheid informatie gedeeld kan worden. Daarom wordt, met ingang van 1 juni 2018, het werk- en toeleidingsdocument niet meer gebruikt. In plaats daarvan is het aanmeldformulier wijkteams uitgebreid met extra vragen. Vanaf 1 juni 2018 wordt voor toeleiding vanuit scholen naar wijkteams alleen nog maar gewerkt met het aanmeldformulier wijkteams.

Formulier warme overdracht
Samenwerking staat of valt met een goede, warme overdracht. In de werkinstructie samenwerking scholen, schoolmaatschappelijk werk en wijkteams is afgesproken dat warme overdracht onderdeel is van de samenwerkingsafspraken. Na afloop van de warme overdracht worden afspraken gemaakt tussen de schoolmaatschappelijk werker, de ouders/leerling en de medewerker van het wijkteam. Met behulp van het nieuw ontwikkelde formulier kunnen de gemaakte afspraken direct worden vastgelegd.

Het is de bedoeling dat dit formulier standaard wordt gebruikt bij het eerste gesprek tussen de jongere, ouders, casusregisseur en SMW’er. De casusregisseur vult dit formulier in en stuurt de afspraken over terugkoppeling, evaluatie en nazorg naar alle betrokken. Op deze manier ontstaat geen verwarring over gemaakte afspraken. Ook dit formulier wordt met ingang van 1 juni 2018 in gebruik genomen.

Pagina delen: