07 juli 2016

Ondersteuningsplan door de ALV goedgekeurd

Het ondersteuningsplan 2016-2020 is door de ALV (AlgemeneLedenVergadering) goedgekeurd. Het ondersteuningsplan ligt nu voor aan de Inspectie van het Onderwijs.

Met dit strategische beleidsdocument geeft PPO Rotterdam richting aan de Rotterdamse invulling van de Wet Passend Onderwijs. Of eigenlijk de kern van de Wet Passend Onderwijs: het versterken van de kwaliteit van reguliere basisscholen en het ondersteunen van de maatschappelijk opdracht vanuit de Wet Passend Onderwijs. Het uiteindelijk resultaat moet zijn: thuisnabij,  regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs wanneer het moet.  

Het beleid voor de komende jaren is vertaald naar drie actielijnen, die in één oogopslag duidelijk maken waar PPO voor staat. Deze actielijnen én de uitwerking ervan, zijn mede gevormd met input vanuit directeuren, IB’ers, bestuurders, leerkrachten, ouders en onze medewerkers. Onze actielijnen zijn:
  1. Rotterdamse kinderen volgen thuisnabij, passend onderwijs
  2. Ouders worden als samenwerkingspartner optimaal betrokken
  3. Samenwerken op het snijvlak van onderwijs en zorg
In het ondersteuningsplan is voor iedere actielijn de algemene doelstelling geformuleerd, zijn de te behalen concrete resultaten voor 2020 benoemd én zijn voor 2016 de uit te voeren activiteiten beschreven. Daarnaast is er ook een hoofdstuk (‘actielijn 4’) gewijd aan onze eigen organisatie en de ontwikkelingen die we intern gepland hebben.
 
Publieksvriendelijke versie
In oktober wordt een publieksvriendelijke versie van het ondersteuningsplan gepubliceerd.
Pagina delen: