18 maart 2014

Ondersteuningsplanraad verleent instemming met het ondersteuningsplan

De afgelopen twee maanden is de ondersteuningsplanraad (opr) diverse malen bij elkaar gekomen om de inhoud van het ondersteuningsplan te bespreken. Voor velen was het nieuwe kost, anderen hebben zijdelings met het thema te maken door hun werk of gezin.

Bij de opr is sprake van een grote mate van betrokkenheid bij het thema passend onderwijs. Daar waar het nodig was, is door PPO Rotterdam expertise beschikbaar gesteld en kon de opr inhoudelijk reageren op het ondersteuningsplan.
De opr heeft ervaren dat het voorgelegde ondersteuningsplan met grote zorgvuldigheid en expertise is opgesteld.

Zowel de directeur als de opr hebben de wens uitgesproken om op een open manier met elkaar te communiceren en elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Naar aanleiding van het ondersteuningsplan heeft de opr een aantal zorgpunten benoemd, te weten: uitvoering van de zorgplicht van een betreffend(e) school(bestuur), de afstemming met de gemeenten, het bieden van de basisondersteuning door scholen en de rol van de intern begeleiders binnen passend onderwijs.

In haar vergadering van 11 maart jl. heeft de opr met inachtneming van bovengenoemde zorgpunten ingestemd met het ondersteuningsplan. De volledige brief die de opr aan het bestuur PPO Rotterdam heeft geschreven, zal binnenkort op de website van PPO Rotterdam worden geplaatst.
Pagina delen: