10 februari 2017

OOGO

Tijdens het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) van dinsdag 9 februari jl. kwamen er weer diverse onderwerpen aan bod.

Het OOGO wordt gevoerd tussen het samenwerkingsverband en de gemeente en moet leiden tot een goede onderlinge afstemming en samenwerking. Dit is een wettelijke afspraak. Zo bespreken zij het ondersteuningsplan, maar kijken zij ook met elkaar naar de afstemming tussen het passend onderwijs en de jeugdzorg, het leerlingenvervoer, de leerplicht en de onderwijshuisvesting.

 

Directeur-bestuurder Nicole Teeuwen en voorzitter van het samenwerkingsverband Huub van Blijswijk bespraken tijdens het OOGO een bundeling van ingewikkelde onderwijs-zorg casussen (aangeleverd vanuit diverse OAT's) met de wethouder. Beide partijen erkennen de combinatie tussen onderwijs en zorg als een ingewikkeld thema waar actie op nodig is. Zo zal er gekeken worden naar de samenwerking tussen PPO en het wijkteam.

 

Ook zal er onderzoek worden gedaan naar de relatie tussen jeugdzorg en onderwijs. De oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen van drie onderwerpen worden onderzocht:

  • de toename van het aantal thuiszitters
  • de daling van de deelnamepercentages SBO
  • de wachtlijsten in het SO

Daarnaast vroeg de wethouder aandacht voor het dekkend netwerk. PPO Rotterdam onderneemt diverse activiteiten om het dekkend netwerk goed vorm te geven. Denk aan onze portefeuillehouders wijk, de stuurgroep, de wijkplannen, de inzet van onze beleidsadviseurs, onze diverse pilots en projecten en de specifieke beleidsdoelstellingen op KID en Hoogbegaafdheid.  

 

Verder werd met elkaar gesproken over de systematiek van de capaciteitsprognose, de aangepaste financiering, de voorfinanciering op basis van prognose, de gezamenlijke monitoring SO-deelname, de leerrechtafspraken en de versnelling van het integraal arrangeren. Ook moet het openen van twee groepen bij Horizon het aantal thuiszitters binnenkort reduceren.

 

Met elkaar is afgesproken om, zeker met het oog op de prangende casuïstiek, het OOGO te intensiveren. Men gaat dan ook voor de meivakantie opnieuw met elkaar aan tafel.

 

Pagina delen: