04 juli 2013

Oprichting Ondersteuningsplanraad

In de wet Passend Onderwijs is onder meer aangegeven dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) moet oprichten. Deze raad heeft inspraak op en moet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan (vergelijkbaar met het huidige Zorgplan van de samenwerkingsverbanden WSNS) van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan beschrijft PPO Rotterdam haar beleid op alle, aan passend onderwijs gerelateerde, terreinen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toewijzing van onderwijsondersteuning, de verantwoording naar de Onderwijsinspectie, het financiële beleid, (professionalisering van) het personeel in dienst van het samenwerkingsverband en de samenwerking met partners als jeugdzorg en de gemeenten.

Volgens de richtlijnen van OC&W moet de OPR uiterlijk 1 februari 2014 zijn opgericht. In de OPR zullen zowel ouders als personeelsleden goed evenredig vertegenwoordigd zijn.

Vanuit PPO Rotterdam vinden we het echter erg belangrijk dat de OPR ook een stem heeft bij het tot stand komen van het ondersteuningsplan. Wij doen daarom ons uiterste best om deze in het vierde kwartaal van 2013 opgericht te hebben. De concept-statuten en het reglement van de OPR worden in september aan het bestuur voorgelegd. Tevens wordt dan ook een voorstel gedaan voor de zetelverdeling. Dit hele traject wordt in samenwerking met het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs ingericht. Meer informatie over dit steunpunt en medezeggenschap kunt u vinden op de website www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.

 

Communicatie over de verkiezingen zal verlopen via de aangesloten schoolbesturen van PPO Rotterdam. Uiteraard houden we jullie wel via onze website en de nieuwsbrief op de hoogte van het proces.

Pagina delen: