19 februari 2018

Oproep: MR, stem op ouders voor in de OPR!

Eerder deden we ook langs deze weg een oproep voor nieuwe leden voor onze Ondersteuningsplanraad (OPR). Omdat meer ouders zich hebben aangemeld dan er plaatsen zijn, worden er verkiezingen gehouden. Hierbij willen wij alle MR-en van basisscholen in Rotterdam dan ook vragen een stem uit te brengen.

Wij vragen de Medezeggenschapsraad van iedere basisschool (bao, sbo of so) in Rotterdam hun stem uit te brengen op een kandidaat naar keuze via het stembiljet. Elke ouder in de MR kan één stem uitbrengen op een kandidaat voor de oudergeleding in de OPR. Bijvoorbeeld: uw oudergeleding MR bestaat uit 3 ouders, dan kunt u maximaal 3 stemmen uitbrengen. U mag maximaal één stem per kandidaat toekennen.

Bekijk hier de kandidaten en lees hun motivatie.

De stembiljetten dient u uiterlijk 21 februari 2018 via de voorzitter van de MR te sturen aan de kiescommissie. De kiescommissie telt de stemmen van alle MR’en waarna de nieuwe leden voor oudergeleding van de OPR worden vastgesteld.

De uitslag van de verkiezingen zal onder andere gepubliceerd worden op deze website. We kijken uit naar uw stem!

In de Ondersteuningsplanraad zitten zowel leerkrachten als ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld die graag mee willen praten over diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam. De Ondersteuningsplanraad geeft advies als het gaat over bijvoorbeeld werkdruk in het onderwijs, thema’s als hoogbegaafdheid, extra taalondersteuning niet Nederlandstalige leerlingen, speciaal onderwijs en de aansluiting jeugdzorg en onderwijs.

Pagina delen: