24 april 2018

Pas op de plaats

Ons samenwerkingsverband is de afgelopen jaren menigmaal verweten een te grote reserve te hebben. Een reserve die is opgebouwd doordat de schoolbesturen in Rotterdam - om Passend Onderwijs een soepele start te geven - het oude vermogen van Weer Samen Naar School hebben overgedragen naar het samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Deze reserves worden op dit moment ingezet om Passend Onderwijs op de scholen vorm te geven en zorgen in het schooljaar 2017/2018 voor zo’n 2 miljoen euro bovenop de reguliere begroting.

PPO Rotterdam heeft er de afgelopen periode voor gekozen om de reserve weer op passend niveau te brengen, door een aantal jaren meer uit te geven dan er binnen komt (in 2018 was dit de eerder genoemde 2 miljoen euro).

Het is nu tijd voor een pas op de plaats. De schoolbesturen hebben in de Algemene Vergadering de Meerjarenbegroting afgekeurd. Na vier jaar bouwen met reserves, komt nu het omslagpunt. Om financieel gezond te blijven en kinderen passende ondersteuning te kunnen blijven geven waar nodig, is het noodzakelijk de afspraken in de begroting van 2018 na te leven.

Maatwerkbudgetten
In sommige Rotterdamse wijken is echter al meer geld uitgegeven dan begroot. Zo komt het dat een aantal OAT’s weinig tot geen budget meer beschikbaar heeft voor het afgeven van Maatwerkbudgetten. Van de totaal begrote 1,5 miljoen euro, is nu nog een klein half miljoen over voor de rest van 2018. Onze medewerkers zullen vanaf heden daarom een scherpe(re) afweging maken in het toekennen van maatwerkbudgetten. Daarin zullen zij helder onderscheid maken in wat valt onder basisondersteuning en wat hoort bij het samenwerkingsverband. Natuurlijk blijft de ondersteuningsvraag van het kind leidend en zal er indien nodig naar een passende oplossing worden gezocht.

Basisondersteuning
Binnen de gestelde begroting van 2018 blijven, vraagt van ons allemaal een stukje financiële bewustwording en verantwoordelijkheid. Wanneer PPO Rotterdam haar budgetten strikter hanteert, zal dit nadrukkelijk iets vragen van de door scholen geboden basisondersteuning. Een basisondersteuning die in 2014 (met financiële hulp en inzet van ons samenwerkingsverband) al op orde had moeten zijn, maar waarin onze medewerkers helaas nog vaak gebreken bemerken. Vanuit het Ondersteuningsplan 2016-2020 heeft PPO Rotterdam hierin een signalerende rol. Onze medewerkers zullen deze rol op de scholen waar nodig pakken.

Pilots & Projecten
Op dit moment financiert PPO Rotterdam een aantal projecten en pilots (zoals KID en Hoogbegaafdheid). Besloten is dat alle gemaakte afspraken worden gecontinueerd. Er worden dit jaar aan nieuwe projecten geen middelen toegekend.

Speerpunt
De financiële situatie van PPO Rotterdam is op dit moment het speerpunt. We zullen de komende periode met elkaar kijken naar verbeterpunten op het gebied van budgetten, arrangementen en de interne organisatie, maar ons bovenal strak houden aan de begroting 2018. Doen wat we met elkaar hebben afgesproken. We maken een pas op de plaats om bezuinigingen te voorkomen. Op die manier hebben we in 2019 de mogelijkheid om de budgetten beter over het jaar te verdelen. We houden u uiteraard op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Vragen?
Heeft u een vraag over het toekennen van een maatwerkbudget of andere onderwerpen in dit bericht? Dan kunt u deze stellen aan uw schoolcontactpersoon. Deze zal, wellicht in samenspraak met de regiomanager van het OAT, uw vraag beantwoorden.

Pagina delen: