07 juli 2016

Pilot Hoogbegaafdheid na de zomer van start!

Met de 1-jaar durende pilot hoogbegaafdheid in de wijken Hillegersberg en Schiebroek onderzoekt PPO of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In de afgelopen maanden heeft de projectgroep samen met de pilotscholen de benodigde voorbereidingen getroffen voor de pilotgroep. Na de zomervakantie in het schooljaar 2016-2017 kan de pilot van start.

Scholen in Hillegersberg en Schiebroek konden op basis van een aantal criteria één of meerdere leerlingen aanmelden voor deze pilot. Dit heeft geleid tot in totaal 22 aanmeldingen. Hieruit is vervolgens een groep van 11 leerlingen samengesteld. Dit is gebeurd in overleg met de deelnemende scholen. Hieronder hebben we de aanmeldingscriteria uiteen gezet:

  1. Er wordt uitgegaan van de profielen van hoogbegaafde leerlingen van Betts & Neihart.
  2. De pilot is in eerste instantie gericht op leerlingen van groep 3 t/m 6. Wanneer er gedurende het schooljaar plek ontstaat, kunnen leerlingen uit groep 1,2,7 of 8 aansluiten.
  3. Er wordt geen IQ-ondergrens gehanteerd. Hiermee wordt voorkomen dat alleen hoogintelligente leerlingen worden geselecteerd, terwijl de pilot bedoeld is voor hoogbegaafde leerlingen.
  4. Er worden geen eisen gesteld aan het didactische niveau van de leerling. Hiermee wordt voorkomen dat onderpresteerders buiten de boot vallen.
  5. Er is in eerste instantie plek voor 10 leerlingen in de pilotgroep. De leerlingen zijn afkomstig van de vier pilotscholen en indien er plek is, voor andere leerlingen uit de wijk.
  6. De school en de schoolcontactpersoon hebben samen vastgesteld dat de school met de basisondersteuning en eventuele extra ondersteuning van de eigen school (bijvoorbeeld een plusgroep) of andere scholen in de wijk, onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over wanneer een leerling niet deel kan nemen aan de pilot:

  • De leerling voldoet niet aan de algemene en aanvullende criteria.
  • De leerling is op basis van zijn onderwijsbehoeften niet passend binnen de groepsdynamiek van de pilotgroep.
  • Het aantal beschikbare plaatsen in de pilotgroep is overschreden.
  • Indien een leerling wordt afgewezen, zal in overleg met de schoolcontactpersoon bekeken worden of en welke mogelijkheden voor begeleiding van de school en leerling er nodig zijn.

 

Locatie en dagdelen

De pilotgroep neemt plaats in een lokaal van OBS De Wilgenstam. De dagen waarop de pilotgroep draait zijn dinsdag, woensdagochtend en vrijdag (50% van de week). Dit betekent dat de leerlingen op maandag en donderdag in hun reguliere groep zijn. Er is gekozen voor een aanbod waarbij de leerlingen in de week wisselend aanwezig zijn in de reguliere groep en pilotgroep om de transfer van het geleerde in de pilotgroep te bevorderen, op advies van de deelnemende pilotscholen.

 

Fulltime Leerkracht

Er is een fulltime leerkracht geworven voor de groep. De leerkracht draait voor 50% van de tijd de pilotgroep en begeleidt voor de overige 50% de leerlingen en leerkrachten in hun reguliere groep om zo effectief mogelijk kennis en vaardigheden over te dragen.

 

Heeft u vragen over de pilot? U kunt contact opnemen met Ingeborg Steenwinkel, beleidsadviseur binnen PPO Rotterdam met portefeuille Hoogbegaafdheid (i.steenwinkel@pporotterdam.nl) of Sanneke Dubbelt, projectleider van de pilot (s.dubbelt@stichtingboor.nl).

 

Pagina delen: