17 maart 2016

Pilot Hoogbegaafdheid OAT Hillegersberg, Overschie en Schiebroek

In augustus 2016 start in OAT Hillegersberg, Overschie en Schiebroek een pilot op het gebied van hoogbegaafdheid. Met deze pilot onderzoekt PPO of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Aanleiding en doel
De doelgroep van de pilot bestaat uit leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/ of gedragsproblemen (‘de dubbel bijzondere leerling’). Wanneer de gesignaleerde problemen op de voorgrond staan, worden begaafdheidskenmerken vaak onvoldoende herkend. Hierdoor ontstaat het risico dat de leerling inadequaat ondersteund wordt in de ontwikkeling van zijn talenten. Vanuit zowel scholen als ouders is daarom de vraag ontstaan om een passend onderwijsaanbod te realiseren voor deze leerlingen. Met deze pilot wordt hieraan tegemoet gekomen en onderzocht of een deeltijdvoorziening een passend arrangement is. De verwachting is dat de handelingsverlegenheid van leerkrachten afneemt en het welbevinden van leerlingen en de oudertevredenheid toeneemt.
 
Opzet
Op één school in de wijk wordt een groep van maximaal tien tot twaalf leerlingen ingericht gedurende het schooljaar 2016-2017. De leerlingen zijn voor 50% van de tijd aanwezig in deze groep en voor 50% in hun eigen klas. Er is voor deze opzet gekozen omdat een plusklas een te lichte vorm van begeleiding is gebleken voor deze leerlingen, maar een voltijdgroep niet passend is binnen de visie van PPO Rotterdam om thuisnabij onderwijs in de wijk te bieden.
 
De leerlingen komen van de vier betrokken pilotscholen en indien er plaatsen over zijn, uit andere scholen in de wijk. Er wordt een leerkracht met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid geworven voor de pilotgroep. De schoolteams krijgen tevens scholing op het gebied van hoogbegaafdheid. De pilot vindt plaats in het OAT van Hillegersberg, Overschie en Schiebroek. Hoewel verschillende scholen verspreid over Rotterdam geïnteresseerd waren in deze pilot, bleek na inventarisatie in dit OAT de meeste animo te zijn. De deelnemende scholen zijn De Wilgenstam (BOOR), Montessorischool Tuinstad (BOOR), de Emmaschool (SPCOHS) en de Heijbergschool (SPCOHS). Er is voor de pilot een budget van 35.000 euro beschikbaar voor de leerkracht voor de deeltijdgroep, scholing van de deelnemende schoolteams en projectorganisatie.
 
Tijdpad
De pilotgroep start in het nieuwe schooljaar, augustus 2016. Tot die tijd vinden de voorbereidende activiteiten plaats, zoals het selecteren van leerlingen, het werven van een groepsleerkracht en het samenstellen van het onderwijsaanbod. Voor de voorjaarsvakantie was de startbijeenkomst van de pilot voor de deelnemende scholen. De looptijd van de pilot is schooljaar 2016-2017. In dit schooljaar wordt de pilot geëvalueerd en aanbevelingen gedaan voor het vervolg.
 
Heeft u vragen over de pilot? Neem contact op met:
Ingeborg Steenwinkel, beleidsadviseur PPO Rotterdam i.steenwinkel@pporotterdam.nl 
 
Sanneke Weijschede, projectleider van de pilot s.weijschede@stichtingboor.nl.
Pagina delen: