14 september 2017

Pilot KID - update

Ingeborg Steenwinkel, beleidsadviseur en Jeanne van Berkel, extern projectleider- Over KID (Kleuters In Delfshaven) hebben we in deze nieuwsbrief al eerder bericht (zie voor laatste bericht over KID de nieuwsbrief van februari 2017). KID is een driejarig project waarin een aantal basisscholen in Delfshaven, PPO Rotterdam en Stek Jeugdzorg samenwerken. KID richt zich op kinderen aan het begin van hun schoolloopbaan (in het reguliere onderwijs) die meer (begeleiding) nodig hebben dan een reguliere aanpak.

Het gedrag van het kind en de (re)actie van de leerkracht hierop vormen het vertrekpunt van KID. Met dit project krijgen de leerkracht en het kind/gezin specifieke ondersteuning, zodat de kans groter is dat het kind blijft gedijen in het reguliere onderwijs en gezinnen ook vroegtijdig weten wat nodig is voor hun kind. KID onderscheidt zich door laagdrempelig, preventief en snel te werken. Het KID-team gaat direct af op zorgen die worden geuit door een leerkracht. Binnen KID werken onderwijs en Jeugdhulp vanaf de start van een traject samen. Ouders worden uiteraard altijd betrokken.

 

Inmiddels zijn we aan het tweede jaar KID in Delfshaven begonnen. Het afgelopen schooljaar hebben we met elkaar hard gewerkt, veel geleerd en gebouwd aan het project. Nu kunnen we daarop in het tweede jaar verder bouwen.  Op basis van onze monitoring kunnen we ook al enkele cijfers presenteren die een eerste indruk geven van de resultaten van KID. Het is in dit stadium nog te vroeg om hier al conclusies aan te verbinden en dus vooral bedoeld om van te leren. We monitoren deze gegevens vanaf het begin, zodat we zicht krijgen op aantallen. Dit kan nodig zijn om KID verder door te ontwikkelen, te borgen en of uit te breiden naar andere scholen.

 

Leerkrachten en ouders kregen na afronding van een traject een vragenlijst. Leerkrachten gaven KID gemiddeld het rapportcijfer 8,4. Zij ervaren dat de KID-medewerkers naast hen staan en dat ze steun krijgen bij “lastige leerlingen”; zij voelen zich serieus genomen en zijn blij met de handreikingen die geboden worden.  Als verbeterpunten worden genoemd: het overleg over de transfer naar de stamgroep, toelichting op de keuze van de interventie door KID, en afstemmen met leerkracht, ouders en KID (algemeen en qua tijd). Ook ouders waardeerden het afgeronde KID-traject met een mooi cijfer: een 8,2 gemiddeld.

 

In de periode september 2016 t/m juli 2017 zijn er totaal 56 kinderen begeleid door KID. Hiervan waren er 14 jonger dan 4 jaar (vanaf 3,5 jaar) die via de peuterspeelzaal zijn toegeleid naar KID. 70% van de kinderen die zijn begeleid is jongen en 30% meisje. De gedragsvraagstukken die bij KID zijn binnengekomen, zijn als volgt verdeeld: internaliserend (30%), externaliserend (29%), combinatie van beiden (21%) en meervoudige problematiek (school en thuis) (20%).

Van de vragen die aan het KID-team door de scholen zijn gesteld is 35% met de verkenning – intake al beantwoord en verder geholpen. Bij 58% van de KID-vragen wordt ambulante begeleiding geboden in de eigen school. Van de kinderen heeft 5% tijdelijk aan de KID-groep deelgenomen. En voor 2% van de kinderen is de interventie KID te licht gebleken. In deze gevallen ondersteunt het KID-team bij het zoeken naar passende oplossingen. De doorlooptijd van de KID-trajecten varieerde in schooljaar 2016-17 van 2 weken tot 7 maanden. De meeste trajecten liepen 4 a 6 maanden. Als we het aantal kinderen waarbij KID betrokken  is in dit eerste jaar afzetten tegen de totale populatie leerlingen van groep 1 en 2 op de betrokken scholen dan is dat 7% van de kleuters.

 

Voor schooljaar 2017/2018 hebben we de volgende ambities opgesteld:

  • Versterken samenwerking in Delfshaven om zo een dekkend netwerk voor jonge kinderen te realiseren.
  • Verder aanscherpen en verhelderen van het product KID.
  • Versterken samenwerking – samenhang met de ketenpartners in de wijk
  • Samenwerking – samenhang met voorschoolse partners versterken.
  • Voorbereiden structureel maken van KID in Delfshaven en werkzame ingrediënten in kaart brengen voor een eventuele overdracht naar andere wijken.

De stuurgroep van KID waarin tot nu toe scholen, PPO en Stek zijn vertegenwoordigd wordt uitgebreid met Peuter en Co.  Hier is voor gekozen, omdat KID uitgaat van een goede start maken op de basisschool en soms kan op het einde van de peuterspeelzaal al extra zorg of een interventie gewenst zijn. De focus blijft liggen op het onderwijs. Er is contact met de gemeente Rotterdam over KID. Het KID-team gaat in dezelfde samenstelling (groepsleerkracht, AB-plusser PPO en jeugdzorgmedewerker Stek) weer aan de slag op dezelfde basisscholen in Delfshaven.

 

Het KID -team zal ook andere basisscholen in Delfshaven gaan adviseren bij complexe zorgvragen. De bovenschoolse KID-groep is 3 ochtenden per week (ma, di, wo) open als er kinderen zijn. Toeleiding verloopt altijd via de eigen basisschool en het KID-team. De leerkracht uit het KID-team die naast de ambulante begeleiding ook de KID-groep leidt (waar nodig met aanvulling van één van de andere twee KID team medewerkers) krijgt extra ondersteuning van een onderwijsassistent. De wervingsprocedure zal binnenkort worden gestart.

 

Vragen over het project kunt u stellen aan Ingeborg Steenwinkel.

Pagina delen: