29 augustus 2012

Pilotscholen gezocht voor het uitproberen van het instrument Ondersteuningsprofielen

De toekomstige wet op Passend Onderwijs verplicht elke school duidelijk aan te geven wat haar ‘ondersteuningsprofiel’ is. Dit profiel beschrijft wat de school wel en niet in huis heeft bij de ondersteuning van leerlingen met speciale behoeften.

Het vaststellen van het profiel dient twee doelen: iedereen in en rond de school krijgt een helder beeld van wat de school te bieden heeft, en het wordt duidelijk wat de school bijdraagt aan het netwerk van ondersteuning binnen Passend Primair Onderwijs Rotterdam. Het netwerk van PPO Rotterdam moet immers dekkend zijn voor alle leerlingen in haar regio die onder de wet Passend Onderwijs vallen. PPO Rotterdam wil de scholen voorzien van een instrument waarmee elke school haar profiel kan opmaken. Het gebruik van het instrument moet de scholen zo min mogelijk belasten, alle scholen (bo, sbo en so) moeten ermee in kaart gebracht kunnen worden, en de opbrengsten moeten zo objectief mogelijk zijn. PPO heeft Sardes gevraagd het instrument te ontwikkelen – Sardes werkt hierbij samen met M&O-groep.

 

Pilotscholen gezocht voor het uitproberen van het instrument Ondersteuningsprofielen

De beste manier om kinderziektes uit een instrument te halen is om het uit te proberen in de praktijk. De werkgroep Ondersteuningsprofielen wil het instrument Ondersteuningsprofielen graag testen op een vijftal scholen, vóórdat het bij alle scholen in de regio wordt uitgezet. Het instrument is nog volop in ontwikkeling, dus wij kunnen de gevraagde inzet van de pilotscholen niet exact aangeven. Naar het zich nu laat aanzien zal het volgende gevraagd worden van een Pilotschool:

  • Het invullen van een vragenlijst door de directeur, de intern begeleider en twee leerkrachten. Ieder vult de lijst apart in. Eén van de invullers (directeur of intern begeleider) vult een uitgebreider versie in dan de andere drie. De uitgebreide versie kost, naar eerste schatting, twee uur om in te vullen. De kortere versie vermoedelijk een half uur.
  • Het uitvoeren van een opdracht in een teamvergadering. Dit vergt van één van de schoolmedewerkers voor voorbereiding en verwerking in totaal ongeveer vier uur. Tijdens de teamvergadering neemt het uitvoeren van de opdracht door het hele team ongeveer anderhalf uur in beslag.
  • Het deelnemen van de directeur of intern begeleider aan een evaluatiebijeenkomst van de werkgroep met de pilotscholen. Deze bijeenkomst zal ongeveer twee uur duren. Voor het grootste deel gaat het om een inzet die op iets langere termijn alle scholen zullen moeten doen. De extra belasting voor de pilotscholen bestaat met name uit het deelnemen aan de evaluatiebijeenkomst, en het eventueel aanvullen van de informatie over de school wanneer de definitieve versie van het instrument daar aanleiding voor geeft.

Wij hopen dat scholen bereid zijn met ons mee te werken aan deze ontwikkeling!

 

Aanmelden als Pilotschool Ondersteuningsprofielen graag uiterlijk 6 september bij info@pporotterdam.nl o.v.v. ‘Pilotschool’. Graag in de mail vermelden: Contactpersoon (e-mailadres en telefoonnummer), school en bestuur.

 

Alvast dank voor uw aanmelding!


De Werkgroep Ondersteuningsprofielen, Johan van Knijff (voorzitter, BOOR), Merlijn Jacobs (WSNS Rotterdam-Zuid), Monique de Sterke (WSNS Rotterdam-Noord), Paul Kooiman (Sardes) en Irma Miedema (M&O–groep).

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter Johan van Knijff:  j.vanknijff@stichtingboor.nl

 

Pagina delen: